eko-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
KIERUNEK
EKONOMIA

studia stacjonarne i niestacjonarne
licencjackie
(pierwszego stopnia)

Specjalności*:
• transport, spedycja i przewozy międzynarodowe - NOWOŚĆ!
• gospodarka międzynarodowa

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób


Charakterystyka kierunku

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Absolwenci kierunku ekonomia mogą w szczególności podjąć pracę w instytucjach UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:

 • pierwszy stopień licencjacki, trwające 3 lata (6 semestrów)
 • drugi stopień magisterski, trwające 2 lata (4 semestry), mogą je podjąć absolwenci studiów licencjackich takich kierunków jak: ekonomia studia pierwszego stopnia, a także finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, po wyrównaniu różnic programowych. Absolwenci innych kierunków studiów mogą podjąć studia magisterskie po uzupełnieniu minimum programowego pierwszego stopnia wymienionych kierunków studiów.


Specjalność transport, spedycja i przewozy międzynarodowe

 

Nowa specjalność kształcenia na kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia transport, spedycja i przewozy międzynarodowe przygotowuje studentów, dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw i centrów transportowych, spedycyjnych a także logistycznych.

Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu podstawowych nauk ekonomicznych: ekonomii, ekonomiki transportu, organizacji i zarządzania oraz szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych, obejmujących środki i systemy transportu cyklicznego oraz ciągłego, technik usług transportowo-magazynowych, marketingu, podstaw logistyki, technologii informatycznych, spedycji krajowej i zagranicznej i innych. Studenci zapoznają się z obowiązującym w transporcie i spedycji prawem z uwzględnieniem procedur celnych i europejskich standardów a także zagadnieniami międzynarodowej polityki gospodarczej. Dodatkowym atutem specjalności jest możliwość, rozpoczęcia stażu bezpośrednio po zakończeniu studiów - przez studenta z najwyższą średnią.

Absolwenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Specjalność gospodarka międzynarodowa

Specjalność gospodarka międzynarodowa jest unikatową specjalnością obejmującą zagadnienia takie, jak międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne, procesy i zjawisk w skali globalnej, przemiany w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka specjalności związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych. Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko pojętą wymianą międzynarodową.

 

Studiując na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia, zdobywasz rozszerzoną wiedzę w zakresie:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • matematyki i narzędzi matematycznych - statystyki opisowej, ekonometrii,
 • zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
 • rachunkowości, analizy ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii integracji europejskiej,
 • polityki gospodarczej, polityki społecznej, historii gospodarczej,
 • finansów publicznych i rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw,
 • gospodarowania kapitałem ludzkim,
 • marketingu w handlu i usługach, zarządzania i planowania marketingowego,
 • zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
 • technologii informacyjnej,
 • dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo i prawo pracy, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, marketing, planowanie strategiczne i biznes plan- niezbędnych do sprawnego prowadzenia podmiotów gospodarczych,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (geografia ekonomiczna, gospodarka regionalna, socjologia) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.

 

Absolwent kierunku ekonomia

 • potrafi przeprowadzić analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, ­
 • analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych, ­
 • samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną organizacji, podejmuje działania z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbiera i opracowuje materiały potrzebne do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji, ­
 • analizuje i ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, ­
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, ­
 • formułuje i analizuje problemy ekonomiczne, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym, ­
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu ekonomii, potrafi je analizować i interpretować,
 • posiada umiejętności warsztatowe takie, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą, ­
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się kulturą i otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Istotne jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, ale także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rektutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
piątek, 17 czerwca 2011 06:59 Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2021 13:33 Wpisany przez Marek Kowalczyk