fir-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
ZARZĄDZANIE
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• logistyka i spedycja
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób
Ogólne informacje o kierunku:

Współczesny świat będący siecią globalnych połączeń to przyczyna wzrostu konkurencyjności rynków oraz wymagań klientów. Dlatego też kształcenie na kierunku zarządzanie musi przygotowywać do funkcjonowania w warunkach permanentnej zmiany w oparciu o wiedzę uzupełnioną praktyką.

Dzięki studiom na kierunku zarzadzanie poznasz światowe podstawy biznesu: zarządzania i organizacji, marketingu, przedsiębiorczości, ekonomii oraz aspektów prawno-finansowych.

Nasz program kształcenia zbudowany jest na bazie innowacyjnych przedmiotów, stworzonych we współpracy z regionalnymi partnerami biznesowymi to gwarancja aktualności wiedzy oraz, co bardziej istotne, praktycznych umiejętności i kompetencji, gwarantujących skuteczne działanie w zmiennym otoczeniu biznesu.

Zajęcia na kierunku zarządzanie prowadzone są przez doświadczonych wykładowców (praktyków rynkowych) w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne (warsztaty, symulacje biznesowe). Praktyczny profil kierunku zarządzanie oznacza realizację zajęć metodą projektów oraz współpracy grupowej, co pozwala na rozwiązywanie praktycznych problemów występujących w późniejszej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta:

Studenci kierunku zarządzanie o profilu praktycznym w toku studiów nabywają gruntowną wiedzę z zakresu teorii nauk ekonomicznych i społecznych oraz zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie analizy i oceny zjawisk, procesów gospodarczych i społecznych. Podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Opanowane umiejętności pozwalają na samodzielne wykonanie analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, jednostek samorządowych. Absolwenci są przygotowani do definiowania problemów ekonomicznych, określenia ich ważności, wyboru metod analizy i ich stosowania, wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach. Potrafią skutecznie posługiwać się odpowiednimi do tego metodami i technikami. Zdobywają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych i współpracy w zespołach. Charakteryzują się kreatywnym, przedsiębiorczym podejściem do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, w tym potrafią wyszukiwać, analizować i prezentować informacje oraz zarządzać skutecznie realizacją zadań.

Dopełnieniem wykształcenia uzyskiwanego przez studentów na kierunku zarządzanie jest nabycie umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych mających zastosowanie w zarządzaniu organizacją oraz znajomość języka obcego na poziomie zapewniającym komunikację z otoczeniem, również w zakresie zarządzania organizacją.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek, zatrudnienia w przedsiębiorstwach na różnego typu stanowiskach, w tym o charakterze zarządczym oraz instytucjach publicznych, w tym samorządowych, w których gestii leży zarządzanie procesami rozwojowymi w skali lokalnej i regionalnej. Absolwenci są także dobrze przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność kształcenia:

Kształcenie na specjalności LOGISTYKA I SPEDYCJA ukierunkowane jest na zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze logistyki i spedycji. Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w firmach transportowych i spedycyjnych MSP (małej i średniej wielkości). Nabędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu gospodarki magazynowej, ekonomiki transportu, projektowania procesów logistycznych, zarządzania spedycją. Praktyczny charakter studiów jest realizowany w oparciu o umowę współpracy zawartą z PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o.

Tak zaprojektowana realizacja procesu kształcenia pozwala na praktyczny charakter studiów umożliwiając jednocześnie uzyskanie wysokich stypendiów ufundowanych przez PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. dla najlepszych studentów, możliwość wykorzystania bazy przedsiębiorstwa do odbywania praktyk zaś w efekcie znalezienie ciekawej, poszukiwanej na rynku, dobrze płatnej pracy.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:43 Wpisany przez Marek Kowalczyk