1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) i jednolite magisterskie :
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków:bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia drugiego stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów pierwszego stopnia, albo opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

 

UWAGA! Podczas składania dokumentów należy okazać dowód osobisty / paszport w celu weryfikacji poprawności danych podanych w ankiecie osobowej. W przypadku cudzoziemców uprawnionych do zwolnienia z opłat za podjęcie i odbywanie studiów, należy okazać Kartę Polaka lub inne dokumenty uprawniające do tego zwolnienia.