rm2015
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
RATOWNICTWO
MEDYCZNE
studia stacjonarne  
licencjackie (I stopnia)

 
 
 
 

info1

Charakterystyka kierunku:

  Studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne trwają 6 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Łączny wymiar godzin 3800. Praktyki odbywają się w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Straży Pożarnej, zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.
 
Ukończenie kierunku Ratownictwo Medyczne daje możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych 
 • Pogotowiu Ratunkowym 
 • Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
 • Straży pożarnej 
 • Oddziałach szpitalnych 
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
 • Ratownictwie morskim 
 • Ratownictwie górniczym 
 • Wojskowym ratownictwie medycznym 
 • Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
 • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
 • Transporcie sanitarnym 


Absolwent nabywa ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz z zakresu ratownictwa medycznego. Zdobywa również uprawnienia do nauczanie zawodu ratownika medycznego, organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych oraz prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego;


Wykaz przedmiotów:
Ratownictwo medyczne, Medycyna ratunkowa, Medycyna katastrof, Medyczne czynności ratunkowe, Organizacja ratownictwa zintegrowanego, Ratownictwo specjalistyczne, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Pierwsza pomoc, Technologie informacyjne, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Filozofia, Anatomia, Fizjologia, Biofizyka, Biochemia, Psychologia, Socjologia, Zdrowie publiczne, Higiena i epidemiologia, Patofizjologia, Biologia i mikrobiologia, Medycyna sądowa, Język migowy, Pływanie, Pedagogika, Toksykologia, Farmakologia, Propedeutyka prawa, Dydaktyka, Metodologia badań, Choroby wewnętrzne, Chirurgia, Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia, Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Polityka społeczna i zdrowotna, Biostatyka, Intensywna terapia, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Pediatria, Traumatologia narządów ruchu, Pływanie i płetwonurkowanie, Seminarium licencjackie, praktyki 920 godzin.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne 
od kwietnia r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: poniedziałek, 10 czerwca 2019 08:36 Wpisany przez Marek Kowalczyk