Wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania uczelni jest Statut Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Organami kolegialnymi uczelni są Senat i Rada Uczelni, a organem jednoosobowym - Rektor. Organami wyborczymi jest Kolegium Elektorów oraz Uczelniana Komija Wyborcza. Organy kolegialne uczelni mogą powoływać komisje senackie i wydziałowe.

Organem kolegialnym uczelni jest Senat. W jego skład wchodzą:

  • rektor, jako przewodniczący;
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, stanowiący łącznie co najmniej 50% składu senatu;
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowiący łącznie nie mniej niż 25% składu senatu:
  • przedstawiciele studentów stanowiący nie mniej niż 20% składu senatu, co najmniej po jednym z każdego wydziału.


W posiedzeniach senatu z głosem doradczym mogą uczestniczyć: prorektorzy, dziekani, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki oraz przewodniczący rady uczelni, chyba że są już członkami senatu wybranymi w trybie określonym w § 63 Statutu Uczelni.

Administracją uczelni kieruje kanclerz. Do jego kompetencji należy m.in. podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku uczelni oraz jego powiększanie i rozwój, organizowanie oraz koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej, pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników administracji i obsługi, określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem uczelni.

piątek, 13 sierpnia 2010 12:38 Poprawiony: piątek, 08 lipca 2022 09:46 Wpisany przez Marek Kowalczyk