Wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania Uczelni jest Statut Państwowej Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Organami kolegialnymi Uczelni są: Senat, Konwent oraz Rady Wydziałów. Organem jednoosobowym uczelni jest Rektor oraz Dziekan. Organami wyborczymi uczelni są Kolegia Elektorów do wyboru Senatu oraz zastępców organów jednoosobowych tj. Prorektora i Prodziekana. Organy kolegialne Uczelni mogą powoływać komisje senackie i wydziałowe. Senat powołuje komisje konkursowe do przeprowadzenia konkursu na stanowiska jednoosobowych organów Uczelni.

Organem kolegialnym Uczelni jest Senat. W jego skład wchodzą:

 • Rektor jako przewodniczący,
 • Prorektor,
 • Dziekani Wydziałów,
 • Prodziekani Wydziałów,
 • Kanclerz,
 • Kierownicy Katedr,
 • wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich spośród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w Uczelni, tak aby każda katedra miała, po jednym przedstawicielu z tej grupy,
 • wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi, tak by każda katedra miała, po jednym przedstawicielu z tej grupy,
 • dwóch przedstawicieli Uczelni polskiej wskazanych przez Rektora, z którymi Uczelnia współdziała na podstawie zawartej umowy, a która nie jest reprezentowana w Senacie z racji pełnionej funkcji,
 • dwóch wybranych przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi,
 • wybrani przedstawiciele studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu,

Administracją Uczelni kieruje Kanclerz. Do jego kompetencji należy m.in. podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój, organizowanie oraz koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej, pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników administracji i obsługi, określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni.
piątek, 13 sierpnia 2010 12:38 Poprawiony: czwartek, 28 lipca 2016 13:33 Wpisany przez Marek Kowalczyk
facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.