Wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania uczelni jest Statut Państwowej Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Organami kolegialnymi uczelni są: Senat, Konwent oraz Rady Wydziałów, a organami jednoosobowymi - rektor oraz dziekan. Organami wyborczymi są Kolegia Elektorów do wyboru Senatu oraz zastępców organów jednoosobowych, tj. prorektora i prodziekana. Organy kolegialne uczelni mogą powoływać komisje senackie i wydziałowe. Senat powołuje komisje konkursowe do przeprowadzenia konkursu na stanowiska jednoosobowych organów uczelni.

Organem kolegialnym uczelni jest Senat. W jego skład wchodzą:

 • rektor jako przewodniczący,
 • prorektor,
 • dziekani wydziałów,
 • prodziekani wydziałów,
 • kanclerz,
 • kierownicy katedr,
 • wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich spośród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w uczelni, tak, aby każda katedra miała po jednym przedstawicielu z tej grupy,
 • wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będący profesorami i doktorami habilitowanymi, tak, by każda katedra miała po jednym przedstawicielu z tej grupy,
 • dwóch przedstawicieli uczelni polskiej wskazanych przez rektora, z którymi uczelnia współdziała na podstawie zawartej umowy, a która nie jest reprezentowana w Senacie z racji pełnionej funkcji,
 • dwóch wybranych przedstawicieli pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi,
 • wybrani przedstawiciele studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu,

Administracją uczelni kieruje kanclerz. Do jego kompetencji należy m.in. podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku uczelni oraz jego powiększanie i rozwój, organizowanie oraz koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej, pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników administracji i obsługi, określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem uczelni. piątek, 13 sierpnia 2010 12:38 Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 11:10 Wpisany przez Marek Kowalczyk