bn2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

KIERUNEK
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia stacjonarne i niestacjonarne
licencjackie (I stopnia)


Specjalności:

• zarządzanie kryzysowe
• bezpieczeństwo zdrowotne
• bezpieczeństwo w środowisku wodnym

Charakterystyka kierunku:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie od października roku akademickiego 2011/2012 studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Absolwent trzyletnich studiów otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uzyskuje w zakresie wybranej na kierunku bezpieczeństwo narodowe specjalności: „zarządzanie kryzysowe" oraz „bezpieczeństwo zdrowotne".
Absolwent studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zostaje także wyposażony w umiejętności samodzielnej pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez różne organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
Stosownie do programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach sfery bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności: komórkach kryzysowych urzędów gminy, powiatu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucjach i organizacjach użyteczności publicznej, z uwzględnieniem Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Izby Celnej.

Specjalność: zarządzanie kryzysowe
Specjalność przygotowuje studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu działań w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa oraz procedur niezbędnych do efektywnego prowadzenia działań w sytuacji zagrożeń oraz poznają instytucje zarządzania kryzysowego.

Specjalność: bezpieczeństwo zdrowotne
Specjalność koncentruje się na wielowymiarowym wykorzystywaniu zasobów i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia publicznego. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania danych oraz analizy procesów i zjawisk z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Specjalność: bezpieczeństwo w środowisku wodnym
Specjalność umożliwia studentom szkolenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i nurkowego. Studenci nabywają wiedzę z zakresu podstaw nurkowania swobodnego oraz użytkowania akwenów wodnych i zagrożeń w środowisku wodnym.

Studiując na kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobywasz wiedzę w zakresie
 • teorii i strategii bezpieczeństwa oraz polityki i systemów bezpieczeństwa narodowego,
 • państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych oraz w zakresie praw człowieka i obywatela,
 • zarządzania kryzysowego i logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych,
 • technologii informacyjnej i zastosowania prognozowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego,
 • dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej takich jak ochrona własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, pozwalających na swobodne poruszanie się w obowiązującym systemie prawnym,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (geografia, historia Polski, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych (socjologia, psychologia, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi).

Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach sfery bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności w komórkach kryzysowych urzędów gminy, powiatu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji i organizacji użyteczności publicznej, z uwzględnieniem Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Izby Celnej.


Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe:
 • potrafi przeprowadzić analizę i ocenić sytuację bezpieczeństwa narodowego,
 • rozumie zmiany zachodzące w otoczeniu oraz prowadzi monitoring zagrożeń,
 • dokonuje samodzielnej oceny sytuacji zagrożenia, podejmuje działania z obszaru bezpieczeństwa, zapewniające stały poziom informacji, niezbędny do zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii bezpieczeństwa,
 • analizuje oraz ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze,
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk społecznoekonomicznych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w skali narodowej,
 • formułuje i analizuje problemy i zagrożenia, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym,
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, rozumie je, analizuje i interpretuje,
 • gromadzi i przetwarza analizowane dane, redaguje teksty o charakterze naukowym i analitycznym,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz podejmowania działań w sferze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa zdrowotnego.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, p. 266R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3 kwietnia 2017 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 13:47 Wpisany przez Marek Kowalczyk