piel-k
Wydział Nauk o Zdrowiu
PIELĘGNIARSTWO
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 7 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa

W ofercie edukacyjnej również studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku Pielęgniarstwo

Charakterystyka kierunku:

  Studia trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych, kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 4815 godzin - zgodnie z wymaganiami krajów Unii Europejskiej.

  Praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. 

Absolwent studiów będzie posiadać:
• wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych
• umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i  utrzymaniu pełni możliwości fizycznych i psychicznych
• umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka
• umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia

  Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Wykaz przedmiotów:
Podstawy pielęgniarstwa, Badania fizykalne, Genetyka, Anatomia, Fizjologia, Biochemia i Biofizyka, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Psychologia i socjologia, Pedagogika, Technologie informacyjne, Promocja zdrowia, Farmakologia, Prawo, przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne, Język migowy, Promocja zdrowia psychicznego, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życiu, Dietetyka, Radiologia, Mikrobiologia i parazytologia, Patologia, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Podstawowa opieka zdrowotna, Badania w pielęgniarstwie, Ratownictwo medyczne, Opieka paliatywna.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:44 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:41 Wpisany przez Marek Kowalczyk