środa, 23 lipca, 2014
enuaru
baner_www_690_184
 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (pobierz druk oświadczenia),
   4. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (pobierz druk skierowania na badanie) (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, informatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn, inżynieria geologiczna),
   6. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   7. jedna aktualna fotografia kolorowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   8. deklaracja wyboru specjalizacji (dotyczy specjalności Język Rosyjski na kierunku Filologia).

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   3. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (pobierz druk oświadczenia),
   4. zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych z uwzględnieniem średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów II stopnia,
   5. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (pobierz druk skierowania na badanie) (dotyczy kierunków: turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne),
   7. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   8. jedna aktualna fotografia kolorowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  3. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia, kierunek: Pielęgniarstwo, tryb: niestacjonarny (tzw. studia „pomostowe")
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (pobierz druk skierowania na badanie)
   5. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   6. jedna aktualna fotografia kolorowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   7. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
   8. poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki,
   9. poświadczona przez uczelnię kopia dokumentacji przebiegu pracy zawodowej na stanowisku pielęgniarki: świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu z wyszczególnieniem placówek/oddziałów, zaświadczeń potwierdzających doskonalenie zawodowe,
   10. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

 2. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille lub zalegalizowanego świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (pobierz druk oświadczenia),
   4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   5. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   6. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
   7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (pobierz druk skierowania na badanie) (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, informatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn, inżynieria geologiczna),
   8. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   9. jedna aktualna fotografia kolorowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   10. deklaracja wyboru specjalizacji (dotyczy specjalności Język Rosyjski na kierunku Filologia),
   11. kopia Karty Polaka w przypadku jej posiadania.

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.
   3. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (pobierz druk oświadczenia),
   4. zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych z uwzględnieniem średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   6. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   7. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
   8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (pobierz druk skierowania na badanie) (dotyczy kierunków: turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne),
   9. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   10. jedna aktualna fotografia kolorowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   11. kopia Karty Polaka w przypadku jej posiadania.

Do pobrania:
Uchwała nr 31/2012 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dn. 11 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 51/2013 Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 04.12.2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 24.03.2014 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


* kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez MNiSW

Приемные комисси

БЕЛАРУСЬ
+37 533 682 73 04
universytet_bialapodlaska@mail.ru
Г. Брест, ул. Советская 74

Biura czynne:
Pn - Pt, 9:00 – 17:00
УКРАЇНА
+38 056 785 06 34
+38 063 725 55 51
+38 067 190 30 09
dozpu@mail.ru
Г. Дніпропетровськ,
Ал. Петровського 38
УКРАЇНА
Юрій Мартиненко
+38 0633 77 41 40 UA
+48 884 184 275 PL
mujerzy@gmail.com
Г. Киев
УКРАЇНА
Маринa Войновa
+38 096 242 43 59
marynawojnowa.przeklad@gmail.com
Г. Тернопіль, 46000
вул. Замкова, 1/28