środa, 10 lutego, 2016

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych [druk],
   4. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, informatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn) [druk skierowania],
   6. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   7. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   3. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych [druk],
   4. zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych z uwzględnieniem średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów II stopnia,
   5. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia*, pielęgniarstwo, budownictwo*, bezpieczeństwo narodowe) [druk skierowania],
   7. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   8. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  3. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia, kierunek: pielęgniarstwo, tryb: niestacjonarny (tzw. studia „pomostowe”)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych [druk],
   4. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo z Przychodni Medycyny Pracy [druk skierowania],
   6. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   7. jedna kolorowa fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   8. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
   9. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.


 2. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych [druk],
   4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   5. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   6. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
   7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, informatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn [druk skierowania],
   8. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   9. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie)
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.
   3. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych [druk],
   4. zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych z uwzględnieniem średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   6. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   7. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
   8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia*, pielęgniarstwo, budownictwo*, bezpieczeństwo narodowe) [druk skierowania],
   9. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   10. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Do pobrania:

Uchwała nr 32/2014 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, w roku akademickim 2015/2016


* kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez MNiSW