1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) i jednolite magiserskie :
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
   5. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   6. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie):
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
   5. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   6. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia i jednolite magistwerskie osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie):
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
   4. oświadczenie obcokrajowca o wyborze zasad studiowania, wydrukowane z systemu IRK,
   5. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
   7. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków:bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
   9. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   10. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie):
   1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
   4. oświadczenie obcokrajowca o wyborze zasad studiowania, wydrukowane z systemu IRK,
   5. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   6. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
   8. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
   9. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.