STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Fizjoterapia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Budownictwo
 • Computer Science
 • Dietetyka 
 • Ekonomia 
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka 
 • Mechanika i Budowa Maszyn 
 • Nursing
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo - filia w Radzyniu Podlaskim *
 • Położnictwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Ratownictwo medyczne - filia w Radzyniu Podlaskim *
 • Rolnictwo 
 • Socjologia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Tourism and Recreation
 • Zarządzanie 
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik
 • Filologia,
  specjalność: Filologia angielska
• język angielski
• język polski (język ojczysty w przypadku obcokrajowców)
 • Rusycystyka
• język rosyjski
• język polski (język ojczysty w przypadku obcokrajowców)

 * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki


W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał  najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

Punkty rekrutacyjne na kierunki filologia, specjalność filologia angielska oraz rusycystyka:
• język polski - współczynnik wynosi 0,4 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,4 pkt. rekrutacyjnego);
• język angielski / rosyjski - współczynnik wynosi 0,6 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,6 pkt. rekrutacyjnego).

Ustala się odrębną listę przyjętych dla każdego kierunku studiów.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

Kierunek Ukończone studia I stopnia / wyniki
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • EkoInformatyka *
 • Ekonomia
 • Turystyka i rekreacja
 • Zdrowie publiczne

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

 • Filologia angielska

 Studia mogą podjąć tylko i wyłącznie:

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA ze specjalnością nauczycielską

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku FILOLOGIA - specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA ze specjalizacją nauczycielską

 • absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej

 

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

 • Pielęgniarstwo

 Studia mogą podjąć tylko i wyłącznie:

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku PIELĘGNIARSTWO

 

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia są punkty rekrutacyjne przyznane kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym będące średnią ocen z dyplomu ukończenia studiów.
  


STUDIA PODYPLOMOWE

http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/zasady-rekrutacji-pdp

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza doświadczenie zdobyte w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Oczekiwane umiejętności to:

 • Obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (drukarka, skaner, smartfon)
 • Wyszukiwanie i posługiwanie się zasobami Internetu (WWW, poczta elektroniczna, komunikatory, serwisy społecznościowe)
 • Korzystanie z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania do komunikacji oraz tworzenia treści (szczególnie Microsoft Teams oraz pozostałych aplikacji pakietu Microsoft 365, wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym).


Do realizacji kształcenia na odległość niezbędny jest komputer wyposażony w kamerę i mikrofon oraz połączenie z siecią Internet.

Uczelnia za pośrednictwem Biblioteki Akademickiej oferuje dostęp do stanowisk komputerowych, drukarek i skanerów przeznaczonych do wykorzystywania przez kandydatów na studia i studentów. Na terenie wszystkich budynków Uczelni udostępniona jest bezpłatna i otwarta sieć Wi-Fi, przeznaczona do celów rekrutacyjnych, naukowych i edukacyjnych.


 

Do pobrania:

Uchwała nr 7/2022 Senatu z dnia 10 lutego 2022
w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr 66/2021 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 30.06.2021 roku „Warunki, tryb oraz terminy rekrutacji na studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2022/2023” 

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora z dnia 14 stycznia 2022
w sprawie: wysokości opłat za kształcenie na studiach w języku angielskim w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 88/2022 Rektora z dnia 13.06.2022 
w sprawie: zmian opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Zarządzenie nr 9/2022 Rektora z dnia 19 stycznia 2022
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023