STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości

Bezpieczeństwo narodowe
Budownictwo
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Dietetyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo w j. angielskim
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zdrowie publiczne
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik
Filologia angielska • język angielski
• język polski
Filologia rosyjska • język obcy nowożytny
• język polski


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości

Fizjoterapia

• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał  najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

O przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

Ustala się odrębną listę rankingową dla kandydatów na studia stacjonarne i odrębną na studia niestacjonarne.

 

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Zdrowie publiczne
średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów II stopnia,

 
Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest ranking skonstruowany w oparciu o średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych/uzupełniających studiów magisterskich.


STUDIA PODYPLOMOWE

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/zasady-rekrutacji

 

 

Do pobrania:

Uchwała nr 17/2017 Senatu PSW w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 58/2017 Senatu PSW w Białej Podlaskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. 
w sprawie likwidacji kierunku studiów gospodarka przestrzenna I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018 w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018