STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
Budownictwo
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Rolnictwo
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zdrowie publiczne
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik
Filologia angielska • język angielski
• język polski
Filologia rosyjska • język obcy nowożytny
• język polski

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał  najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

O przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

Ustala się odrębną listę rankingową dla kandydatów na studia stacjonarne i odrębną na studia niestacjonarne.

 

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Zdrowie publiczne
średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów II stopnia,

 
Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest ranking skonstruowany w oparciu o średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych/uzupełniających studiów magisterskich.


STUDIA PODYPLOMOWE

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/zasady-rekrutacji

 

 

Do pobrania:

Uchwała nr 26/2015 Senatu PSW w Białej Podlaskiej z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, w roku akademickim 2016/2017
 
 

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/17 

Zarządzanie nr 11/2016 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 7/2016 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 15/2016 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.