STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Fizjoterapia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik


STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Budownictwo
 • Computer Science in English
 • Dietetyka 
 • Ekonomia 
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka 
 • Mechanika i Budowa Maszyn 
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Nursing in English 
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo 
 • Socjologia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Tourism and Recreation in English
 • Zarządzanie 
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik
 • Filologia,
  specjalność: Filologia angielska
• język angielski
• język polski
 • Filologia,
  specjalność: Filologia rosyjska
• język obcy nowożytny
• język polski

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał  najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

Ustala się odrębną listę rankingową dla każdego kierunku studiów.

 

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Kierunek Ukończone studia I stopnia / wyniki
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Pedagogika
 • Turystyka i rekreacja
 • Zdrowie publiczne

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

 • Filologia angielska

 Studia mogą podjąć tylko i wyłącznie:

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA ze specjalnością nauczycielską

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku FILOLOGIA - specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA ze specjalizacją nauczycielską

 • absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej

 

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

 • Fizjoterapia

 Studia mogą podjąć tylko i wyłącznie:

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

 • Pielęgniarstwo

 Studia mogą podjąć tylko i wyłącznie:

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku PIELĘGNIARSTWO

 

Obliczanie wyniku kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia

 

Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest ranking skonstruowany w oparciu o średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych/uzupełniających studiów magisterskich. 


STUDIA PODYPLOMOWE

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/zasady-rekrutacji-pdp

 

 

Do pobrania:

Rekrutacja 2020/2021

Uchwała nr 116/2019 Senatu z dnia 20 grudnia 2019
w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 38A/2019 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 18.06.2019 roku, w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 99/2019 Rektora z dnia 29 października 2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021

 

Rekrutacja 2019/2020

Uchwała nr 17/2019 Senatu z dnia 22 maja 2019
w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 33/2018 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 24.05.2018 roku, w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora z dnia 25 czerwca 2019
w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2019/2020