STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Budownictwo
 • Dietetyka 
 • Ekonomia 
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka 
 • Mechanika i Budowa Maszyn 
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo w j. angielskim 
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo 
 • Socjologia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik
 • Filologia angielska
• język angielski
• język polski
 • Filologia rosyjska
• język obcy nowożytny
• język polski


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura):

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Fizjoterapia
• język obcy nowożytny
• jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
• jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał  najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

O przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

Ustala się odrębną listę rankingową dla kandydatów na studia stacjonarne i odrębną na studia niestacjonarne.

 

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Kierunek Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Zdrowie publiczne
 • średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w ciągu całego przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów II stopnia,

 
Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest ranking skonstruowany w oparciu o średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych/uzupełniających studiów magisterskich.


STUDIA PODYPLOMOWE

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/zasady-rekrutacji

 

 

Do pobrania:

Uchwała nr 32/2018 Senatu z dnia 24 maja 2018  
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 5 do Uchwały nr 121/2017 Senatu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 22.12.2017 roku, w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2018/19

 

Uchwała nr 4/2018 Senatu z dnia 26 stycznia 2018 
w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć studentów na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach w WNZNS w roku akademickim 2018/19

Uchwała nr 5/2018 Senatu z dnia 26 stycznia 2018 
w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć studentów na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach w WNET PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Zarządzenie nr 15A/2018 Rektora z dnia 30 marca 2018 
w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia sprawdzianu z j. polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjecie na studia na WNET oraz WNZNS w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 15B/2018 Rektora z dnia 30 marca 2018
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 15C/2018 Rektora z dnia 30 marca 2018
w sprawie ustalenia wysokości czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzanie nr 15D/2018 Rektora z dnia 30 marca 2018
w sprawie wysokości opłat cudzoziemców za kształcenie w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat

Zarządzenie nr 15E/2018 Rektora z dnia 30 marca 2018
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019 w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej