Wysokość opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek studiów pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), jednolitych magisterskich i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł. 

Opłata rekrutacyjna na każdy wybrany kierunek studiów podyplomowych wynosi 100 zł.

Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł i można ją wnieść po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną niezwłocznie po wybraniu kierunku studiów.

Opłatę należy wnieść na indywidualny numer subkonta kandydata, wygenerowany przez system IRK, odrębnie dla każdego wybranego kierunku studiów.

Dokonując opłaty przelewem elektronicznym – czas realizacji do 2 dni roboczych, a przekazem pocztowym do 5 dni roboczych.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK, w tym podania o przyjęcie na studia.

W przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata) należy ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje w przypadku:

  1. Wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata). Należy wówczas ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wniesionej na niewłaściwe konto.
  2. Nieuruchomienia kierunku studiów ze względu na niewystarczającą ilość kandydatów. Należy wówczas złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wniesionej na nieotwarty kierunek.


Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna, wniesiona w prawidłowej wysokości na kierunek studiów, z którego kandydat zrezygnował, bądź dla którego kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, z powodu niewystarczającej liczby zdobytych punktów rankingowych. 

 

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora z dnia 30 stycznia 2020
w sprawie wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców w języku polskim w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora z dnia 30 stycznia 2020
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach w języku angielskim w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej