fr-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
KIERUNEK
FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ
FILOLOGIA ROSYJSKA
studia stacjonarne 
licencjackie
(pierwszego stopnia)


Specjalizacje*:

• język rosyjski w biznesie
• język rosyjski w obsłudze transgranicznej 
* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób


Kierunek: FILOLOGIA

Kształcenie na specjalności Filologia rosyjska trwa trzy lata, kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata. Program studiów jest tak skonstruowany by kłaść główny nacisk na praktyczne kształcenie i zdobycie przez absolwenta umiejętności praktycznych pozwalających mu po ukończeniu studiów wejść na rynek pracy. Kształcenie na specjalności Filologia rosyjska pozwala absolwentom uzyskać kompetencje z zakresu wiedzy filologicznej, umiejętności językowych oraz kompetencji społecznych.

Oferta przedmiotów jest zróżnicowana i obejmuje zarówno praktyczną naukę języka rosyjskiego, jak i inne przedmioty filologiczne, umożliwiające uzyskanie i rozwijanie umiejętności praktycznych. Ponadto ważnym aspektem w kształceniu przyszłych filologów są przedmioty specjalizacyjne przygotowujące studentów do przyszłej pracy i aktywności zawodowej, a także praktyki zawodowe pozwalające w trakcie nauki zapoznać się z przyszłym środowiskiem zawodowym, zdobyć pierwsze doświadczenie w zakresie pracy oraz skonfrontować i wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć w Uczelni w praktyce, w potencjalnym przyszłym miejscu pracy.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Filologia specjalność Filologia rosyjska w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej?

  • nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na kształcenie praktyczne
  • oferta specjalizacji dostosowana do aktualnych realiów i potrzeb lokalnego oraz krajowego rynku
  • do dyspozycji studentów ciągle wzbogacane i aktualizowane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku rosyjskim
  • nowoczesna baza dydaktyczna Uczelni oraz nowocześnie wyposażone pracownie językowe, dostęp do Internetu
  • możliwość rozwijania swoich zainteresowań językiem – uczestnictwo w spotkaniach i działaniach Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/koa-naukowe-fil/rusycystow)
  • w czasie studiów studenci mogą skorzystać z wyjazdów na studia semestralne w ramach kształcenia na Filologii rosyjskiej do innych państw Unii Europejskiej lub krajów spoza Unii w ramach projektów Unijnych takich jak np. Erasmus+
  • absolwenci studiów I stopnia są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju, zarówno na Filologii rosyjskiej, jak i na kierunkach pokrewnych, np. slawistyce, rosjoznawstwie
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która w swej pracy wykorzystuje nowoczesne metody i techniki nauczania, zapewniające efektywne, przyjemne i profesjonalne zaspokajanie potrzeb i zainteresowań studentów
  • Zakład Neofilologii kierunek Filologia rosyjska oferuje również  studia podyplomowe: Język rosyjski w biznesie i spedycji (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/aktualnoci/9782-jezyk-rosyjski-w-biznesie-i-spedycji)

 

Specjalizacje kształcenia

Kandydaci na studia mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Język rosyjski w biznesie oraz Język rosyjski w obsłudze transgranicznej.

W ramach każdej z nich studenci realizują następujące przedmioty: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, gramatyka praktyczna, fonetyka, sprawności  zintegrowane) oraz m.in. gramatyka opisowa języka rosyjskiego czy przedmioty do wyboru z zakresu literatury, kultury rosyjskiej, historii Rosji, tradycji i realiów Rosji współczesnej itd. Ponadto studenci realizują przedmioty nauk kształcenia ogólnego, obejmujące m.in. lektorat z języka obcego, technologię informacyjną czy wychowanie fizyczne.

Dodatkową wiedzę studenci zdobywają na przedmiotach prowadzonych w ramach każdej specjalizacji kształcenia:

Specjalizacja język rosyjski w biznesie

Przedmioty realizowane w ramach specjalizacji: Praktyczna nauka języka rosyjskiego w biznesie, Komunikacja językowa w biznesie handlu i turystyce, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych, Rosyjska terminologia specjalistyczna, Rosyjski w obsłudze transgranicznej

Specjalizacja język rosyjski w obsłudze transgranicznej 

Przedmioty realizowane w ramach specjalizacji: Język rosyjski w służbie celnej, Język rosyjski w obsłudze granicznej, Język rosyjski w spedycji, Rosyjska terminologia obsługi granicznej, Tłumaczenie dokumentacji celnej, Komunikacja  interkulturowa w polsko-rosyjskich kontaktach biznesowych, Umowy i pisma w języku rosyjskim

Uzupełnienie kształcenia studentów w ramach każdej ze specjalizacji stanowią praktyki, które podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Miejsca praktyk i jednocześnie potencjalne przyszłe miejsca pracy: agencje celne, Urząd Celno-Skarbowy, placówki Straży Granicznej, firmy transportowo-spedycyjne, biura tłumaczeń/tłumacze przysięgli, biura podróży,  firmy świadczące usługi hotelarskie, obsługujące klientów rosyjskojęzycznych, a także przedsiębiorstwa lub instytucje, które na co dzień współpracują z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:43 Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2021 15:25 Wpisany przez Marek Kowalczyk