REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się” zwany dalej Regulaminem, określa:
  1. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się,
  2. sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się,
  3. przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Przepisy Regulaminu stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.


§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. efekty uczenia się - wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się;
 2. potwierdzanie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się;
 3. Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia Się (KW) - komisja powołana przez rektora w celu potwierdzania efektów uczenia się;
 4. Kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 5. Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 2017.189.15 z dn. 15.06.2017), sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 3

 1. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:
  1. pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo,
  2. kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, do której przypisany jest kierunek albo dyscypliny wiodącej, w przypadku przypisania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny.
 2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
 3. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, dla których określone zostały standardy kształcenia.
 4. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
  1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
   1. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego i następujące dokumenty: świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia,
   2. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 2017.189.15 z dn. 15.06.2017);
  2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
   1. dyplom ukończenia studiów,
   2. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
   3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie: kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
 5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.
 6. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.
 7. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.
 8. Uczelnia pobiera opłaty za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się. Zasady pobierania opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się określone są w zarządzeniu rektora w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne.
 9. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się.
 10. Opłatę wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się. Dowód uiszczenia opłaty dołączany jest do dokumentacji składanej przez wnioskodawcę.

 

WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 4

 1. Kandydat składa wniosek do dziekana o potwierdzenie efektów uczenia się odrębnie dla każdego przedmiotu (załącznik 1). Do wniosku/ów dołącza:
  1. Curriculum Vitae,
  2. świadectwo dojrzałości (w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1),
  3. dyplom ukończenia studiów (w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2 i 3),
  4. dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  5. dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte poza systemem studiów,
  6. potwierdzenie wniesionej opłaty, o której mowa w § 3 ust 8.
 2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, stanowi portfolio zawierające:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej,
  2. opinie pracodawcy(ów), rekomendacje,
  3. opis doświadczenia zawodowego,
  4. opis stanowiska pracy, zakres obowiązków,
  5. certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń,
  6. zaświadczenie o udziale w wolontariacie lub innych akcjach społecznych,
  7. inne.
 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami przypisanymi do przedmiotu, o zaliczenie, którego ubiega się kandydat. Dokumenty powinny być oryginalne (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz możliwe do zweryfikowania.
 4. Kandydat podpisuje oświadczenie o prawdziwości przedkładanych dokumentów.
 5. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się składany jest do dziekana w terminie do:
  1. 31 sierpnia – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym,
  2. 31 grudnia - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w semestrze letnim.
 6. Decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się musi zostać podjęta najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

 

TRYB POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 5

 1. Informacje dotyczące procesu weryfikacji efektów uczenia się, w tym regulamin potwierdzania efektów uczenia się i wysokość opłat, zamieszczane są na stronie internetowej uczelni.
 2. Kandydat może skorzystać, po złożeniu stosownego wniosku do dziekana w tej sprawie, z konsultacji u koordynatora ds. potwierdzania efektów uczenia się na kierunku studiów w zakresie definiowania efektów uczenia się oraz dokumentowania ich osiągnięcia.
 3. Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 4, należy złożyć w dziekanacie, w którym prowadzony jest dany kierunek kształcenia, i którego efekty uczenia się dotyczą.
 4. Rektor na wniosek dziekana w ciągu 7 dni od złożenia wymaganej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1, powołuje Komisję ds. weryfikacji efektów uczenia się.
 5. Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się:
  1. zapoznaje się z dokumentacją złożoną przez wnioskodawcę, sprawdza jej kompletność. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się jest niekompletny, zobowiązuje na piśmie kandydata do niezwłocznego uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania,
  2. określa formę weryfikacji efektów uczenia się oraz wyznacza termin weryfikacji zgodny z § 4, ust. 5.
 6. Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w odniesieniu do efektów uczenia się określonych w programie studiów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Sprawdzane są także faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedza, oprócz przedłożonych dokumentów (umowy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia, itd.).
 7. Forma weryfikacji efektów uczenia się może obejmować: egzamin ustny, egzamin pisemny, test, zadania, projekt, ćwiczenia, itp.
 8. Metody weryfikacji efektów uczenia się dla danych zajęć określa karta przedmiotu.
 9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata podczas weryfikacji efektów uczenia się (poświadczonej stosownym dokumentem) komisja wyznacza dodatkowy termin.
 10. Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie weryfikacji efektów uczenia się jest równoznaczna z negatywnym wynikiem procesu weryfikacji.


§ 6

 1. Po przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się sporządza protokół (załącznik 2), w którym wpisuje ocenę końcową z przedmiotu, dla którego efekty były potwierdzane.
 2. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów.
 3. W terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji efektów uczenia się Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się wydaje decyzję o potwierdzeniu efektów uczenia się dla danego przedmiotu(ów).


§ 7

 1. Osoby, którym uznano efekty uczenia się będą mogły zostać przyjęte na studia na podstawie wyników, uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Na każdym kierunku, poziomie i profilu tworzy się listy rankingowe kandydatów, którym potwierdzono efekty uczenia się według średniej ocen z wszystkich przedmiotów, które były uznane przez Komisję ds. weryfikacji efektów uczenia się w danym semestrze.
 3. Listę osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ogłasza rektor 2 razy w roku na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru.

KOMISJA DS. WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 8

 1. Weryfikacji efektów uczenia się w uczelni dokonuje Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się, powoływana dla kierunku.
 2. Komisję powołuje rektor na wniosek dziekana.
 3. W skład Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się wchodzą:
  1. kierownik zakładu lub nauczyciel akademicki reprezentujący dyscypliny naukowe, których efekty uczenia się dotyczą - jako przewodniczący komisji, posiadający, co najmniej stopień doktora;
  2. nauczyciel akademicki posiadający stopień, co najmniej doktora i wiedzę w zakresie programu studiów, którego efekty dotyczą;
  3. nauczyciel akademicki - koordynator zajęć/nauczyciel prowadzący zajęcia, właściwy dla każdych zajęć objętych procesem weryfikacji efektów uczenia się.


§ 9

 1. Do zadań Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się w szczególności należy:
  1. formalna weryfikacja wniosku,
  2. ocena możliwości potwierdzenia efektów uczenia się, wskazanych przez kandydata,
  3. ustalenie terminu weryfikacji efektów uczenia się – do 7 dni od złożenia wniosku przez kandydata,
  4. przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się (i wystawienie ocen z weryfikacji efektów/ocena stopnia osiągnięcia efektów kształcenia),
  5. dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się,
  6. sporządzenie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się (załącznik 2),
  7. wydanie decyzji potwierdzającej efekty uczenia się.
 2. Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia się kandydata odpowiadają efektom określonym w programie studiów i czy efekty te umożliwiają zaliczenie określonych przedmiotów wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.


§ 10

Od decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez Komisję ds. weryfikacji efektów uczenia się przysługuje wnioskodawcy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


§ 11

 1. Dziekan z upoważnienia rektora może powołać koordynatorów ds. potwierdzania efektów uczenia się na każdym kierunku studiów.
 2. Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się pełni rolę doradczą dla kandydata w procesie definiowania efektów uczenia się i dokumentowania ich osiągnięć.

 

PRZYJĘCIE NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 12

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora.
 2. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 3. Warunki odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa regulamin studiów.
 4. Osoba przyjęta w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązana jest potwierdzić chęć studiowania i dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne, określone w uchwale rekrutacyjnej w terminie zgodnym z terminarzem rekrutacji.
 5. Zaliczenie zajęć w wyniku uznania efektów uczenia się dokumentowane jest w protokole weryfikacji i dokumentacji przebiegu studiów (karcie okresowych osiągnięć studenta) oraz w suplemencie do dyplomu.
 6. Kandydat uzyskuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.
 7. Przedmioty zaliczone w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się wlicza się do średniej ocen ze studiów.
 8. Wydział prowadzi ewidencję osób wraz z przedmiotami zaliczonymi w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się z podziałem na kierunki kształcenia (załącznik 3).
 9. Ewidencja, o której mowa w ust. 9, zawiera następujące dane: imię i nazwisko kandydata/studenta, kierunek studiów, stopień studiów, przedmiot, liczba punktów ECTS, ocena.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020.
 2. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie uchwały senatu.

piątek, 26 marca 2021 08:51 Poprawiony: piątek, 18 marca 2022 13:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk