228ORGANIZACJA PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022

 

 

KROK 1. Pobierz i wydrukuj wymagane dokumenty

  1. Jeden egzemplarz Skierowania na praktyki
  2. Dwa egzemplarze Porozumienia (przy odbywaniu praktyk w wybranym przez studenta zakładzie pracy) lub
  3. Deklarację, gdy praktyka realizowana jest w zakładzie pracy znajdującym się w wykazie firm, które podpisały porozumienie długoterminowe z uczelnią
  4. Ankietę dla pracodawcy
  5. Program praktyk dla swojego kierunku wraz z Kartą potwierdzającą możliwość realizacji efektów uczenia się (załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk) wraz z Potwierdzeniem mozliwości realizacji efektów uczenia się (jeśli jest wymagany).


KROK 2.
Uzupełnij dokumenty i dostarcz je na uczelnię

Skierowanie na praktyki należy złożyć co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (SPSBK), aby uzyskać podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni.

Pamiętaj – nie podpisuj się sam na Skierowaniu.

 

KROK 3. Dostarcz dokumenty do zakładu pracy    

Podpisane Skierowanie i dwa oryginały Porozumienia lub Skierowanie i Deklarację (przy istniejącym porozumieniu długoterminowym) złóż do wypełnienia i podpisu w zakładzie pracy razem z Programem praktyk i Kartą weryfikacji efektów uczenia się oraz Potwierdzeniem możliwości realizacji efektów uczenia się – Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk, jeśli jest wymagane.  


KROK 4.
Ustal termin realizacji praktyk

Pracodawca wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk i ustali ze studentem termin realizacji praktyk.

 
 

KROK 5. Dostarcz dokumenty z zakładu pracy do opiekuna praktyk na uczelni.         

Zatwierdzone i podpisane przez opiekuna zakładowego Potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia się dostarcz uczelnianemu opiekunowi praktyk w celu zweryfikowania zgodności miejsca realizacji praktyk z założeniami programowymi praktyki. Następnie, wraz z podpisanymi Porozumieniami (lub Deklaracją) złóż w SPSBK nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk. Pamiętaj o podaniu dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk w Porozumieniu i/lub Deklaracji.

Nie wpisuj daty zawarcia Porozumienia. Ostateczną datą zawarcia Porozumienia jest złożenie podpisu przez Prorektora ds. kształcenia i studentów.

Pamietaj:
Dokumentacja warunkująca rozpoczęcie praktyk dostarczona po terminie rozpoczęcia praktyk, nie zostanie przyjęta.
Oznacza to, ze student, który rozpoczął praktykę przed uzyskaniem zgody Prorektora ds. kształcenia i studentów (podpis na Porozumieniu), będzie zobowiązany do ponownego rozpoczęcia praktyki w nowym terminie.
Jeśli termin realizacji praktyki ulegnie zmianie, niezwlocznie zgłoś ten fakt pracownikom SPSBK.
      

KROK 6. Przekaż opiekunowi zakładowemu ankietę

W trakcie trwania praktyk należy przekazać opiekunowi zakładowemu Kwestionariusz ankiety dla pracodawcy do wypełnienia.


KROK 7.
Wypełnij dziennik praktyk

Wypełnij Dziennik praktyk zgodnie z obowiązującym wzorem. Uzupełnij opisową samoocenę z własnoręcznym podpisem w sekcji Karta samooceny studenta na końcu Dziennika Praktyk. Pamiętaj o Karcie weryfikacji efektów uczenia się i pozostałych dokumentach wskazanych w Programie praktyk, wymaganych do zaliczenia praktyk.

    

Wypełniony dziennik musi być podpisany przez kierownika/dyrektora zakładu pracy i zakładowego opiekuna praktyk.

     


KROK 8.
Zgłoś się na zaliczenie praktyk po ich zakończeniu w terminie wskazanym przez uczelnianego opiekuna praktyk.

 

KROK 9. Zabezpieczoną ankietę dla pracodawcy w sposób gwarantujący anonimowość przekaż do SPSBK po zakończonej praktyce.


KROK 10.
Uzupełnij ankietę oceniającą praktykę zawodową po zakończonej praktyce dostępną w Wirtualnej Uczelni.

  

 

Wszystkie załączniki, o których mowa wyżej, dostępne są na stronie uczelni w zakładce Dokumenty do pobrania  

 


 

środa, 27 listopada 2019 11:47 Poprawiony: piątek, 25 marca 2022 08:22 Wpisany przez Anna Bogusz