ORGANIZACJA PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021

    

KROK 1. Pobierz i wydrukuj wymagane dokumenty

  1. Jeden egzemplarz Skierowania na praktyki
  2. Dwa egzemplarze Porozumienia (przy odbywaniu praktyk w wybranym przez studenta zakładzie pracy) lub
  3. Deklarację, gdy praktyka realizowana jest w zakładzie pracy znajdującym się w wykazie firm, które podpisały porozumienie długoterminowe z uczelnią
  4. Ankietę dla pracodawcy
  5. Program praktyk dla swojego kierunku wraz z Kartą potwierdzającą możliwość realizacji efektów uczenia się (załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk)


KROK 2.
Uzupełnij dokumenty i dostarcz je na uczelnię

Skierowanie na praktyki należy złożyć co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (SPSBK), aby uzyskać podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni.

Pamiętaj – nie podpisuj się sam na Skierowaniu.

 

KROK 3. Dostarcz dokumenty do zakładu pracy    

Podpisane Skierowanie i dwa oryginały Porozumienia lub Skierowanie i Deklarację (przy istniejącym porozumieniu długoterminowym) złóż do wypełnienia i podpisu w zakładzie pracy razem z Programem praktyk i Kartą weryfikacji efektów uczenia się oraz Potwierdzeniem możliwości realizacji efektów uczenia się – Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk, jeśli jest wymagane.  

 


KROK 4.
Ustal termin realizacji praktyk

Pracodawca wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk i ustali ze studentem termin realizacji praktyk.

 
 

KROK 5. Dostarcz dokumenty z zakładu pracy do opiekuna praktyk na uczelni.         

Zatwierdzone i podpisane przez opiekuna zakładowego Potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia się dostarcz uczelnianemu opiekunowi praktyk w celu zweryfikowania zgodności miejsca realizacji praktyk z założeniami programowymi praktyki. Następnie, wraz z podpisanymi Porozumieniami (lub Deklaracją) złóż w SPSBK nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk. Pamiętaj o podaniu dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk w Porozumieniu i/lub Deklaracji.

Nie wpisuj daty zawarcia Porozumienia.

Pamietaj:
Dokumentacja warunkująca rozpoczęcie praktyk dostarczona po terminie rozpoczęcia praktyk, nie zostanie przyjęta.
Oznacza to, ze student, który rozpoczął praktykę przed uzyskaniem zgody Prorektora ds. kształcenia i studentów (podpis na Porozumieniu), będzie zobowiązany do ponownego rozpoczęcia praktyki w nowym terminie.


KROK 6.
Przekaż opiekunowi zakładowemu ankietę

W trakcie trwania praktyk należy przekazać opiekunowi zakładowemu kwestionariusz ankiety dla pracodawcy do wypełnienia.


KROK 7.
Wypełnij dziennik praktyk

Wypełnij dziennik praktyk zgodnie z obowiązującym wzorem. Uzupełnij opisową samoocenę z własnoręcznym podpisem w sekcji Karta samooceny studenta na końcu Dziennika Praktyk. Pamiętaj o Karcie weryfikacji efektów uczenia się i pozostałych dokumentach wskazanych w Programie praktyk, wymaganych do zaliczenia praktyk.

Wypełniony dziennik musi być podpisany przez kierownika/dyrektora zakładu pracy i zakładowego opiekuna praktyk.


KROK 8.
Zgłoś się na zaliczenie praktyk po ich zakończeniu w terminie wskazanym przez uczelnianego opiekuna praktyk.

 

KROK 9. Zabezpieczoną ankietę dla pracodawcy w sposób gwarantujący anonimowość przekaż do SPSBK po zakończonej praktyce.


KROK 10.
Uzupełnij ankietę oceniającą praktykę zawodową po zakończonej praktyce dostępną w Wirtualnej Uczelni.

 

JAK ZALICZYĆ PRAKTYKI W RAMACH WYKONYWANEJ PRACY/WOLONTARIATU/STAŻU?

KROK 1. Wydrukuj i wypełnij podanie do Prorektora ds. kształcenia i studentów

Czas wykonywanej pracy/stażu/wolontariatu nie powinien być krótszy niż czas praktyki określony w planach studiów i programach praktyk na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia, a charakter pracy/stażu/wolontariatu powinien być zbieżny ze specyfiką kierunku studiów. Jeśli jest krótszy niż wymiar praktyk, istnieje możliwość zaliczenia części praktyk.

Od czasu wykonywania pracy nie może minąć więcej niż 1 rok.


KROK 2.
Dostarcz dokumenty do SPSBK

Podanie do Prorektora oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (ze wskazaniem okresu zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków) lub kserokopię umowy dostarcz na uczelnię. Student prowadzący działalność gospodarczą, będący członkiem zarządu lub wspólnikiem reprezentującym spółkę dołącza do podania aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Do podania dołącz wypełnioną i podpisaną przez kierownika/dyrektora zakładu pracy Kartę weryfikacji efektów uczenia się i inne dokumenty wskazane w Programie praktyk, jeśli są wymagane (np. sprawozdanie).

KROK 3. Czekaj na decyzję Prorektora

 

Wszystkie załączniki, o których mowa wyżej, dostępne są na stronie uczelni w zakładce Dokumenty do pobrania

 


 

środa, 27 listopada 2019 11:47 Poprawiony: wtorek, 11 maja 2021 11:09 Wpisany przez Anna Bogusz