ped2015
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
PEDAGOGIKA

studia stacjonarne 
licencjackie (I stopnia)


Specjalności:

• wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
• pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

info1

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej zapewniają swoim absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki, winna im ułatwiać zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Zawiera się ona w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej oraz w treściach wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta studiów pedagogicznych mają stanowić podstawę do nabywania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Ma ona pozwolić na właściwe rozpoznawanie rzeczywistości przyszłych działań oraz na jej przekształcanie zgodnie z celami i specyfiką swojej pracy. W trakcie studiów ma nauczyć się dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności.

Absolwent pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencje komunikacyjne, w zakresie działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, wrażliwością emocjonalną. Winien nabrać umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji, poradnictwa zawodowego, pracownika socjalnego i pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkolach).

Studenci na wymienionych specjalnościach nabywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale kształtują i wzbogacają cechy charakteru oraz poznają etykę przyszłego zawodu.


Specjalność WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ
Absolwent zostanie przygotowany od strony teoretycznej jak i praktycznej do pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego oraz do pracy w klasach zerowych. Zdobyte podczas studiów kompetencje pozwolą absolwentom na profesjonalną, bezpieczną, przyjazną i dostosowaną do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym pracę zgodnie ze standardami wynikającymi z nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która weszła w życie z dniem 1 września 2009r. Student podczas studiów pozna aktualne przepisy prawa oświatowego niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i specyfikę pracy w przedszkolach masowych, integracyjnych jak i niepublicznych. Zdobędzie także aktualną wiedzę do założenia niepublicznego przedszkola.

Specjalność PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach
specjalistycznych, zakładach karnych, służbach resocjalizacyjnych (zakładach poprawczych), w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy lub kuratora sądowego. Pomocną w pracy zawodowej w wymienionych placówkach będzie nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności z psychologii ogólnej, klinicznej, sądowopenitencjarnej, profilaktycznej i terapeutycznej. Nabyte umiejętności i wiedza praktyczna w rozpoznawaniu zjawisk patologii społecznej będzie pomocą w diagnozowaniu i podejmowaniu działań profilaktycznych. Poznaje również założenia metodyki pracy profilaktycznoresocjalizacyjnej, poradnictwa pedagogicznego i podstaw prawnych w dziedzinie resocjalizacji. Posiada umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego, organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej, podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie, prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a wreszcie udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy. Absolwent zdobędzie solidne przygotowanie w zakresie współczesnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej oraz dobre rozeznanie w kierunkach działalności wychowawczej, opiekuńczej i środowiskowej.

   Integralną częścią programu kształcenia są praktyki odbywane podczas studiów, które są wpisane w program nauczania oraz należą do zadań dydaktycznych kierunku pedagogika i wybranej specjalności.
W trakcie całego cyklu kształcenia student odbywa osiem tygodni praktyk. Praktyki powinny być przeprowadzane po II, IV i w trakcie V semestru studiów. Praktyki realizowane są indywidualnie w okresie wakacyjnym, bądź w miesiącu czerwcu lub wrześniu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci:
-  już pracują jako nauczyciele i wychowawcy nie tylko w kraju ale i za granicą
- kontynuują naukę na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie).

JEŻELI  WYBIERZESZ SPECJALNOŚĆ  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ – uzyskujesz podwójne kwalifikacje

Zostaniesz przygotowany do pracy:

 • Na stanowisku nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Na stanowisku nauczyciela przedszkola lub w punktach przedszkolnych i tzw. klasach zerowych.
 • Jako menadżer przedszkola.
 • Możesz pracować jako nauczyciel w świetlicy szkolnej.
 • Możesz pracować jako wychowawca w placówkach np. ośrodki dla dzieci uchodźców, Pogotowie Opiekuńcze.
 • Masz przygotowanie pedagogiczne, dzięki któremu będziesz mógł pracować z dziećmi i młodzieżą.


JEŻELI WYBIERZESZ  SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA

Zostaniesz przygotowany do pracy:

 • W służbach mundurowych: zakłady karne, policja, straż graniczna.
 • W sądownictwie jako kurator sądowy, mediator, doradca, wychowawca.
 • W placówkach oświatowo-wychowawczych  i poradniach specjalistycznych;
 • W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 • W Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych (po uzyskaniu tytułu magistra i zdobyciu 3 – letniego doświadczenia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub w poradnictwie rodzinnym).
 • Możesz wspomagać rodziców w niwelowaniu przejawów zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
 • Świetlicach szkolnych
 • Internatach, bursach.
 • Placówkach wsparcia dziennego,
 • Pogotowiu Opiekuńczym,
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu dom dziecka, wioska dziecięca, dom małego dziecka
 • Jako pedagog – wychowawca (w świetlicy środowiskowej, ogniskach wychowawczych, itp.).

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne
od 3 kwietnia 2018 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:44 Poprawiony: czwartek, 22 marca 2018 11:59 Wpisany przez Marek Kowalczyk