ped2015
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
PEDAGOGIKA

studia stacjonarne 
licencjackie (I stopnia)


Specjalności:

• wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
• pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

info1

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej zapewniają swoim absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki, winna im ułatwiać zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Zawiera się ona w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim w zagadnieniach wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta studiów pedagogicznych mają stanowić podstawę do nabywania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Ma ona pozwolić na właściwe rozpoznawanie rzeczywistości przyszłych działań oraz na jej przekształcanie zgodnie z celami i specyfiką swojej pracy. W trakcie studiów ma nauczyć się dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności.

Absolwent pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencje komunikacyjne, w zakresie działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, wrażliwością emocjonalną. Winien nabrać umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.


Specjalność WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną  uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 poz. 131) oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017 r. poz. 1575).Specjalność PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności: Pedagogika  resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, otrzymuje przygotowanie  pedagogiczne z zakresu diagnozowania problemów i podejmowania działań resocjalizacyjnych osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych np. w placówkach resocjalizacyjnych (ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii), zakładach karnych – na stanowisku wychowawcy (po odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych), w świetlicach środowiskowych, w instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej. Student będzie mógł prowadzić oddziaływania resocjalizacyjne i wspomagać rodziców w niwelowaniu przejawów zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, które mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie społeczne dzieci. Absolwent jest przygotowany również do prowadzenia działań  w zakresie opieki i wychowania np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, w placówkach interwencyjnych, w placówkach socjalizacyjnych, w instytucji  telefonu zaufania, w świetlicach,  internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w centrach pomocy rodzinie, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Student może wykonywać zawód asystenta rodziny.

Nasi absolwenci:
-  już pracują jako nauczyciele i wychowawcy nie tylko w kraju ale i za granicą
- kontynuują naukę na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie).

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne
od kwietnia r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:44 Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2019 09:53 Wpisany przez Marek Kowalczyk