fa2015
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ
FILOLOGIA ANGIELSKA
studia stacjonarne 
licencjackie (I stopnia)


Specjalizacja nauczycielska

Dodatkowe moduły wybieralne:
  • glottodydaktyczny
  • język angielski w biznesie
  • tłumaczeniowy

info1

Kierunek: FILOLOGIA

Z wielką satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2015 roku kontroli Polska Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 02.07.2015 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku studiów filologia prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i udzieliła akredytacji na okres 6 lat.

Wydana opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, że PSW spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia.

Ocena wystawiona przez Polską Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania na oferowanych przez PSW specjalnościach filologicznych: filologia angielska, filologia rosyjska.
 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Zakład Neofilologii prowadzi kształcenie na kierunku Filologia na specjalności filologia angielska. Od roku akademickiego 2015/2016 studenci rozpoczynają naukę w nowym systemie kształcenia, kładącym nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Oprócz możliwości uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w ramach głównej specjalizacji nauczycielskiej, studenci mają do wyboru jeden z trzech modułów dodatkowych:

 • glottodydaktyczny
 • język angielski w biznesie
 • tłumaczeniowy


Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci nabywają kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego, psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Integralną częścią kształcenia nauczycielskiego są praktyki, podczas których studenci poznają specyfikę zawodu nauczyciela, zasady organizacji pracy i funkcjonowania wybranych placówek, uczestniczą w życiu przedszkoli i szkół, obserwują lekcje języka kierunkowego i prowadzą je samodzielnie.

 • moduł glottodydaktyczny pozwala pogłębić wiedzę o psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych uwarunkowaniach akwizycji języka obcego i rozwinąć praktyczne umiejętności stosowania różnorodnych metod, strategii, technik i form pracy z dziećmi. Uczy jak projektować lekcje z wykorzystaniem elementów literacko-kulturowych oraz jak kształcić umiejętności samodzielnego uczenia się przez całe życie.
 • język angielski w biznesie umożliwia poszerzenie kompetencji językowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny biznesu zarówno w mowie i piśmie. Studenci poznają słownictwo branżowe z zakresu ekonomii, marketingu, obsługi celnej oraz korespondencji handlowej, a także zdobywają i rozwijają praktyczne umiejętności językowe jak również kompetencje interkulturowe umożliwiające sprawną komunikację w przyszłym środowisku pracy.
 • moduł tłumaczeniowy przygotowuje do pracy w charakterze tłumacza lub na stanowiskach wymagających znajomości języka angielskiego i umiejętności tłumaczenia. Uczy jak stosować skuteczne techniki i strategie tłumaczeniowe, rozwija język biznesu i ekonomii oraz lotnictwa cywilnego i obsługi ruchu turystycznego.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Sprzęt multimedialny najnowszej generacji pozwala na efektywną naukę zarówno przedmiotów akademickich, jak i języka angielskiego. Czternaście godzin przedmiotów praktycznych tygodniowo gwarantuje opanowanie języka jako narzędzia poznawania świata, kultury oraz ludzi. Sprzyja także pogłębianiu wiedzy akademickiej i rozwijaniu zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto, bezprzewodowy internet, nieograniczony dostęp do światowych baz danych na terenie PSW oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim czy usługi uczelnianego Telecentrum oferują studentom te same możliwości, co wydziały filologiczne w dużych ośrodkach akademickich.

PSW współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Socrates-Erasmus, Asystentura Comeniusa oraz amerykański program Work&Travel, które zapewniają studentom pracę, dodatkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe, możliwości wyjazdu na międzynarodowe staże oraz aktywny wypoczynek w krajach Unii Europejskiej i na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyjazdy zagraniczne na praktykę pedagogiczno-zawodową trwają od 13 do 45 tygodni.

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz Zakładu. Studenci poszerzają swoje zainteresowania naukowo-badawcze, organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorąc udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi zgłębiają wiedzę na temat krajów anglosaskich http://www.pswbp.pl/index.php/pl/koa-naukowe-fil/anglistow.

Absolwenci filologii angielskiej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju i za granicą. Dzięki funkcjonowaniu bolońskiego systemu nauczania, po ukończeniu trzyletnich studiów filologicznych mogą wybierać również inne kierunki, wiążąc swój rozwój osobisty i przyszłą karierę zawodową ze zdobyciem wykształcenia w zakresie amerykanistyki, politologii, marketingu i zarządzania czy ekonomii.

Absolwenci anglistyki pracują nie tylko w szkołach, lecz także w urzędach administracji państwowej, kancelariach prawnych, administracji, bankowości, spedycji, służbach celnych, biurach podróży oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA

W cyklu edukacyjnym studenci zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności w ramach następujących przedmiotów:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Słuchanie, Mówienie, Czytanie, Pisanie, Fonetyka praktyczna, Sprawności zintegrowane, Gramatyka praktyczna, Praktyczne aspekty tłumaczenia;
 • Przedmioty językoznawcze: Wstęp do językoznawstwa, Fonologia i morfologia, Składnia i semantyka
 • Przedmioty literaturoznawcze, historyczne i kulturoznawcze: Wstęp do teorii literatury, Wstęp do kulturoznawstwa, Literatura Wielkiej Brytanii, Literatura USA, Historia i Kultura Wielkiej Brytanii, Historia USA, Kultura USA;
 • Przedmioty dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne, przygotowujące do zawodu: Podstawy dydaktyki, Dydaktyka języka angielskiego, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa dziecka, Pedagogika ogólna z elementami specjalnej, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Emisja głosu;
 • Praktyki zawodowe: Praktyki psychologiczno-pedagogiczne, Praktyki dydaktyczne – Praktyka śródroczna obserwacyjna, Praktyka zblokowana;
 • Inne przedmioty: Filozofia, Technologia informacyjna, Język obcy, Zajęcia sportowe.


Od drugiego roku studiów każdy student wybiera jeden z oferowanych modułów dodatkowych.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW MODUŁOWYCH

 • moduł glottodydaktyczny: Akwizycja języka drugiego, Kompetencja interkulturowa w dydaktyce językowej, Proza i poezja w nauczaniu języka angielskiego dzieci, Współczesne metody nauczania języków obcych, Autonomia i trening strategii uczenia się w edukacji językowej dzieci, Proseminarium, Seminarium dyplomowe;
 • moduł język angielski w biznesie: Podstawy języka biznesu, Praktyczna nauka języka angielskiego w biznesie, Korespondencja handlowa w języku angielskim, Język angielski w spedycji i obsłudze celnej.
 • moduł tłumaczeniowy: Podstawy warsztatu tłumacza, Tłumaczenia tekstów kultury, Wstęp do teorii przekładu, Język biznesu i ekonomii, Język lotnictwa cywilnego, Tłumaczenia w obsłudze ruchu turystycznego, Proseminarium, Seminarium dyplomowe, Praktyki zawodowe.


Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Zakładzie Neofilologii stosują nowoczesne metody i techniki nauczania. Prowadzą zajęcia w sposób profesjonalny, efektywny i przyjemny, elastycznie dostosowując formy pracy do potrzeb i zainteresowań studentów.

Filologia angielska oferuje również trzy rodzaje studiów podyplomowych (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe)

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 268R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne 
od 3 kwietnia 2018 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:42 Poprawiony: czwartek, 22 marca 2018 12:47 Wpisany przez Marek Kowalczyk