fa2015
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ
FILOLOGIA ANGIELSKA
studia stacjonarne 
licencjackie (I stopnia)


Specjalizacja nauczycielska

Dodatkowe przedmioty do wyboru z zakresu:
  • języka angielskiego w biznesie
  • translatoryki

info1

Kierunek: FILOLOGIA

Z wielką satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2015 roku kontroli Polska Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 02.07.2015 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku studiów filologia prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i udzieliła akredytacji na okres 6 lat.

Wydana opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, że PSW spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia.

Ocena wystawiona przez Polską Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania na oferowanych przez PSW specjalnościach filologicznych: filologia angielska, filologia rosyjska.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Zakład Neofilologii prowadzi kształcenie na kierunku Filologia, specjalność: filologia angielska. Od roku akademickiego 2015/2016 studenci rozpoczynają naukę w nowym systemie kształcenia, kładącym nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Oprócz możliwości uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w ramach specjalizacji nauczycielskiej, studenci mają do wyboru przedmioty dodatkowe z zakresu:

 • języka angielskiego w biznesie
 • translatoryki

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci nabywają kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego, psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Integralną częścią kształcenia nauczycielskiego są praktyki, podczas których studenci poznają specyfikę zawodu nauczyciela, zasady organizacji pracy i funkcjonowania wybranych placówek, uczestniczą w życiu przedszkoli i szkół, obserwują lekcje języka kierunkowego i prowadzą je samodzielnie.

Dodatkowo oferowane wybieralne przedmioty:

 • z zakresu języka angielskiego w biznesie umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, słownictwem branżowym z zakresu ekonomii, marketingu, spedycji, obsługi celnej oraz korespondencji handlowej, a także rozwijają kompetencje interkulturowe ułatwiające sprawną komunikację w przyszłym środowisku pracy;
 • z dziedziny translatoryki przygotowują do pracy w charakterze tłumacza lub na stanowiskach wymagających znajomości języka angielskiego i umiejętności tłumaczenia, jak również przekazują wiedzę o skutecznych technikach i strategiach tłumaczeniowych, rozwijając umiejętności z zakresu języka biznesu i ekonomii oraz innych wybranych języków specjalistycznych.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Sprzęt multimedialny najnowszej generacji pozwala na efektywną naukę zarówno przedmiotów akademickich, jak i języka angielskiego. Czternaście godzin przedmiotów praktycznych tygodniowo gwarantuje opanowanie języka jako narzędzia poznawania świata, kultury oraz ludzi. Sprzyja także pogłębianiu wiedzy akademickiej i rozwijaniu zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto, bezprzewodowy internet, nieograniczony dostęp do światowych baz danych na terenie PSW oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim czy usługi uczelnianego Telecentrum oferują studentom te same możliwości, co wydziały filologiczne w dużych ośrodkach akademickich.

PSW współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Socrates-Erasmus, Asystentura Comeniusa oraz amerykański program Work&Travel, które zapewniają studentom pracę, dodatkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe, możliwości wyjazdu na międzynarodowe staże oraz aktywny wypoczynek w krajach Unii Europejskiej i na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyjazdy zagraniczne na praktykę pedagogiczno-zawodową trwają od 13 do 45 tygodni.

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz Zakładu Neofilologii. Studenci poszerzają swoje zainteresowania naukowo-badawcze, organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorąc udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi zgłębiają wiedzę na temat krajów anglosaskich. Dodatkowo Koło daje możliwość współtworzenia i przeprowadzenia lekcji pokazowych oraz konkursów językowych i kulturowych z udziałem lokalnej społeczności szkolnej http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wydzia-nauk-o-zdrowiu-i-nauk-spoecznych-kn/katedra-nauk-humanistycznych-i-spoecznych-kn/kolo-naukowe-anglistow

Absolwenci filologii angielskiej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju i za granicą. Dzięki funkcjonowaniu bolońskiego systemu nauczania, po ukończeniu trzyletnich studiów filologicznych mogą wybierać również inne kierunki, wiążąc swój rozwój osobisty i przyszłą karierę zawodową ze zdobyciem wykształcenia w zakresie amerykanistyki, politologii, marketingu i zarządzania czy ekonomii.

Absolwenci anglistyki pracują nie tylko w szkołach i przedszkolach, lecz także w urzędach administracji państwowej, kancelariach prawnych, administracji, bankowości, spedycji, służbach celnych, biurach podróży oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA

W cyklu edukacyjnym studenci zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności w ramach następujących przedmiotów:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego: Słuchanie, Mówienie, Czytanie, Pisanie, Fonetyka praktyczna, Sprawności zintegrowane, Gramatyka praktyczna, Praktyczne aspekty tłumaczenia;
 • Przedmioty językoznawcze: Wstęp do językoznawstwa, Fonologia i morfologia, Składnia i semantyka
 • Przedmioty literaturoznawcze, historyczne i kulturoznawcze: Wstęp do teorii literatury, Wstęp do kulturoznawstwa, Literatura Wielkiej Brytanii, Literatura USA, Historia i Kultura Wielkiej Brytanii, Historia USA, Kultura USA;
 • Przedmioty dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne, przygotowujące do zawodu: Podstawy dydaktyki, Dydaktyka języka angielskiego, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa dziecka, Pedagogika ogólna z elementami specjalnej, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Emisja głosu;
 • Praktyki zawodowe: Praktyki psychologiczno-pedagogiczne, Praktyki dydaktyczne – Praktyka śródroczna obserwacyjna, Praktyka zblokowana;
 • Inne przedmioty: Filozofia, Technologia informacyjna, Język obcy, Zajęcia sportowe.


Od drugiego roku studiów każdy student wybiera jeden z oferowanych modułów dodatkowych.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW MODUŁOWYCH

 • język angielski w biznesie: Podstawy języka biznesu, Praktyczna nauka języka angielskiego w biznesie, Korespondencja handlowa w języku angielskim, Język angielski w spedycji i obsłudze celnej.

 • translatoryka: Podstawy warsztatu tłumacza, Tłumaczenia tekstów kultury,  Tłumaczenia w  biznesie i ekonomii, Przekład w teorii i praktyce, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Zakładzie Neofilologii stosują nowoczesne metody i techniki nauczania. Prowadzą zajęcia w sposób profesjonalny, efektywny i przyjemny, elastycznie dostosowując formy pracy do potrzeb i zainteresowań studentów.

Filologia angielska oferuje również trzy rodzaje studiów podyplomowych (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu).

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 268R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne 
od 3 kwietnia 2018 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:42 Poprawiony: środa, 06 czerwca 2018 10:20 Wpisany przez Marek Kowalczyk