Kandydaci Cudzoziemcy - Od czego zacząć?

Kandydaci niebędący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wyboru zasad studiowania według ścieżki zielonej lub ścieżki czerwonej w oparciu o swój AKTUALNY STAN FAKTYCZNY I PRAWNY.

Zacznij od rozstrzygnięcia, czy będziesz ubiegać się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, czy na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Od tego zależy twoje dalsze poruszanie się po naszej stronie!

 1. Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Rekrutacja na studia przebiega w oparciu o dwie ścieżki:
  1. ścieżka zielona - zasady podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych obowiązujące jak obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ścieżka czerwona - zasady podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych inne niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ścieżka zielona dotyczy kandydatów, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
   - art. 127 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
   - art. 159 ust.1 - zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
   - art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 - zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej,

   ŻADNA INNA PRAWNA PODSTAWA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY NIE UPRAWNIA
   DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

  7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 4. a. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu (ścieżka czerwona) z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywają kształcenie na zasadach odpłatności  oraz bez prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
  b. Cudzoziemcy, posiadający kartę pobytu (ścieżka czerwona) z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którym przysługuje uprawnienie do studiowania w Polsce na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach, lub w oparciu o decyzję właściwego ministra odbywają kształcenie na zasadach bez odpłatności  oraz bez prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 5. Prawo wyboru ścieżki mają kandydaci, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. posiadacze ważnej Karty Polaka,
  2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, jednak przy wyborze ścieżki zielonej nie przysługuje im prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 6. Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z warunków wymienionych w pkt.3 i 5 ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach ścieżki czerwonej.


Jaka jest różnica?

„Ścieżka zielona”

„Ścieżka czerwona”

Zasady podejmowania i odbywania kształcenia

Jak obywatele RP

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli RP

Podstawa przyjęcia na studia

Studia I stopnia – wyniki egzaminu dojrzałości – polskiego, zagranicznego lub matury międzynarodowej.

Studia II stopnia – wyniki ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Studia I stopnia – wyniki egzaminu dojrzałości – polskiego, zagranicznego lub matury międzynarodowej.

Studia II stopnia –wyniki ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Odpłatność za studia

NIE 

TAK oprócz kandydatów, których dotyczy pkt. 4b

Stypendium socjalne, specjalne, zapomogi

TAK oprócz kandydatów, których dotyczy pkt. 5.b.

NIE

Stypendium Rektora

TAK

NIE

Stypendium z NAWA (dawniej Stypendium Rządu RP)

NIE

TAK

 

Uwaga!

 1. Jeśli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się lub planujesz ubiegać się na starszych rocznikach o przyznanie stypendium z NAWA (dawniej stypendium Rządu Polskiego), to przy zakładaniu konta w IRK musisz wybrać zasady inne niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W innym przypadku nie będziesz mógł otrzymać tego stypendium.
 2. Jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia!

 

 

poniedziałek, 09 marca 2015 09:00 Poprawiony: środa, 13 czerwca 2018 14:31 Wpisany przez Marek Kowalczyk