Kandydaci Cudzoziemcy - Od czego zacząć?

Kandydaci niebędacy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wyboru zasad studiowania według ścieżki zielonej lub ścieżki czerwonej w oparciu o swój AKTUALNY STAN FAKTYCZNY I PRAWNY.

Zacznij od rozstrzygnięcia, czy będziesz ubiegać się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, czy na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Od tego zależy twoje dalsze poruszanie się po naszej stronie!

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, nawet, jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich.

Rekrutacja na studia przebiega w oparciu o dwie ścieżki:

 1.  zasady dotyczące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, - „ścieżka zielona”

 2. zasady dotyczące osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. - „ścieżka czerwona”

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, sprawdź, które zasady dotyczą Ciebie! Powinieneś to wiedzieć już przy zakładaniu konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK.

 

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego dzielą się na dwie grupy:

I grupa

Kandydaci, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków

 • posiadają ważną Kartę Polaka, lub
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich UE, lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny takiej osoby i posiadają prawo stałego pobytu, lub
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich UE, lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny takiej osoby i posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, lub
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały, lub
 • posiadają na terytorium RP status uchodźcy, lub
 • korzystają z ochrony czasowej, lub
 • są pracownikami migrującym będącymi obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub są członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium RP, lub
 • udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  • art. 127- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • art. 159 ust. 1 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 – zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej

   ŻADNA INNA PRAWNA PODSTAWA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY NIE UPRAWNIA DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH
 • lub udzielono im ochrony uzupełniającej,

mają prawo wyboru, czy będą brać udział w rekrutacji na zasadach:
 • dotyczących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej „ścieżka zielona” lub
 • innych niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej „ścieżka czerwona”

 

II grupa

Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków są zobowiązani do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich „ścieżka czerwona”.

 

Jaka jest różnica?

 Różnice między:
„ścieżka zielona”
„ścieżka czerwona”

„ścieżka zielona”

Zasady rekrutacji dotyczące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

„ścieżka czerwona”

Zasady rekrutacji obowiązujące cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa przyjęcia na studia

Studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości -  polskiego, zagranicznego lub matury międzynarodowej

Studia II stopnia – wyniki ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości - polskiego, zagranicznego lub matury międzynarodowej

Studia II stopnia – wyniki ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Odpłatność za studia stacjonarne

NIE

TAK - kandydaci pochodzący z II grupy

NIE - kandydaci pochodzący z I grupy

Stypendium

Z budżetu państwa – TAK

Stypendium Rządu RP Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – NIE

Z budżetu państwa – NIE

Stypendium Rządu RP Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – TAK (pod warunkiem posiadania pochodzenia polskiego)


Uwaga!

 1. Jeśli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się lub planujesz ubiegać się na starszych rocznikach o przyznanie stypendium Rządu Polskiego, przy zakładaniu konta w IRK musisz wybrać zasady inne niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W innym przypadku nie będziesz mógł otrzymać tego stypendium.

 2. Jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia!
poniedziałek, 09 marca 2015 09:00 Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 14:09 Wpisany przez Marek Kowalczyk