poloznictwo299
Wydział Nauk o Zdrowiu
POŁOŻNICTWO
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat położnictwa

Charakterystyka kierunku:


Studia trwają 6 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych, kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata położnictwa. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 4786 godzin - zgodnie z wymaganiami krajów Unii Europejskiej.

Praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. 

Absolwent studiów będzie posiadać:

  • wiedzę z zakresu:  położnictwa, medycyny perinatalnej, neonatologii i ginekologii; nauk medycznych,  nauk humanistycznych i społecznych.
  • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium,
  • umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
  • umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej realizujących opiekę nad kobietami, noworodkami, zdrowymi, chorymi, wymagającymi intensywnej opieki.

Wykaz przedmiotów: anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski, podstawy opieki położniczej, etyka zawodu położnej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy położnej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w położnictwie, seminarium dyplomowe

 

poloznictwo-rekrutacja-slider

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:44 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:41 Wpisany przez Marek Kowalczyk