fir-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• finanse przedsiębiorstw
• informatyka w finansach
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób
 

Informacje ogólne

Studia licencjackie na kierunku „finanse i rachunkowość” trwają 3 lata (6 semestrów).
Absolwent trzyletnich studiów otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uzyskuje w zakresie wybranej, jednej z dwóch oferowanych na kierunku „finanse i rachunkowość” specjalności: „finanse przedsiębiorstw” oraz „informatyka w finansach”. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.
Do studiowania na kierunku „finanse i rachunkowość” upoważnieni są absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości. W pierwszym roku działalności kierunku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej studenci będą przyjmowani na podstawie obowiązujących zasad rekrutacji.

 

Sylwetka absolwenta

Rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce wytworzył zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę w dziedzinie finansów i rachunkowości, która wykorzystując zdobytą wiedzę w działalności różnego rodzaju podmiotów gospodarczych i instytucji będzie wnosiła aktywny wkład w postęp społeczno-gospodarczy zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej.
Kierunek „finanse i rachunkowość” w założeniu zorientowany jest na przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry na stanowiska szczebla operacyjnego instytucji finansowych i niefinansowych, takich jak, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz samorządy, która obok nabycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości zdobędzie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.
Poprzez połączenie wiedzy z umiejętnością jej zastosowania absolwent otrzymuje podstawy do efektywnej realizacji zadań bieżących organizacji i instytucji, jak również kreowania nowych rozwiązań, w tym pracy na własny rachunek. Studia mają także za zadanie gruntownie przygotować absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W szczególności studiujący na kierunku „finanse i rachunkowość” w ciągu 3 lat zdobywają wiedzę z zakresu:

 • podstaw finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych i analizy finansowej,
 • podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • matematyki i narzędzi matematycznych – matematyki finansowej, statystyki, ekonometrii stanowiących bazę zawodowego warsztatu,
 • bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych oraz marketingu usług finansowych,
 • technologii informacyjnej i zastosowania informatyki w finansach,
 • innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo i prawo finansowe oraz ochrona własności intelektualnej pozwalające na swobodne poruszanie się w obowiązującym systemie prawnym gospodarki, zarządzanie, marketing, planowanie strategiczne i biznes plan niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotów gospodarczych,
 • innych dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (geografia ekonomiczna, polityka ekonomiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.

W programie studiów uwzględniono także przedmioty fakultatywne rozszerzające zagadnienia finansów samorządowych lub zamówień publicznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub rynku usług finansowych w Unii Europejskiej oraz negocjacji lub komunikacji społecznej.
Istotnym elementem kształcenia jest nauka języków obcych w stopniu umożliwiającym ich swobodne używanie w pracy zawodowej. Absolwent będzie znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.

Oprócz uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości proces kształcenia jest ukierunkowany na wykształcenie u studentów umiejętności:

 • analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych,
 • rozumienia zmian zachodzących w finansach organizacji,
 • samodzielnej oceny sytuacji finansowej organizacji, podejmowania działań z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji,
 • analizy oraz oceny podstawowych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych,
 • rozumienia przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,
 • formułowania i analizowania problemów finansowych, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym,
 • znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozumienia ich, analizy i interpretacji,
 • warsztatowych takich, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach finansowych i niefinansowych oraz w zakresie podejmowania działań w sferze przedsiębiorczości na własny rachunek.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.
W ramach studiów studenci uzyskują kierunkowe podstawy – zależnie od własnego wyboru dokonanego po II roku studiów – z zakresu finansów przedsiębiorstw lub informatyki w finansach.

 

Specjalność: „finanse przedsiębiorstw”

Specjalność „finanse przedsiębiorstw” przygotowuje studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w praktyce działalności gospodarczej.  W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości, opodatkowania przedsiębiorstw, narzędzi z obszaru rewizji finansowej oraz umożliwiających projektowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa oraz ocenę efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Specjalność: „informatyka w finansach”

Specjalność „Informatyka w finansach” przygotowuje studentów do wielowymiarowego wykorzystywania technik i metod informatycznych w szeroko pojętym obszarze finansów i rachunkowości. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania danych oraz analizy procesów i zjawisk gospodarczych. Istotnym obszarem wiedzy i umiejętności absolwentów będą narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w rachunkowości przedsiębiorstw, a także wykorzystywanie technologii internetowych dla potrzeb e-biznesu.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
źródło wiedzy: inwestujfinanse.pl
piątek, 17 czerwca 2011 06:59 Poprawiony: sobota, 29 kwietnia 2023 08:06 Wpisany przez Marek Kowalczyk