Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji praktyki wakacyjnej w krajach Unii Europejskiej finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu oraz środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z uczelnianym regulaminem rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na praktykę zagraniczną obowiązującym w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

REGULAMIN REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z KRAJAMI PROGRAMU ORAZ POWER - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ORAZ 2021/2022.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz II stopnia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (dalej PSW) mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny w celu realizacji praktyk bądź stażu zagranicznego ze środków finansowych programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu oraz POWER Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.

2. Wyjazd zagraniczny na praktyki lub staż można realizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiów, przy czym maksymalny okres pobytu na praktyce oraz/lub na studiach może trwać łącznie maksymalnie 12 miesięcy w ramach każdego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy wliczane są wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus LLP („Uczenie się przez całe życie”) w ramach każdego poziomu studiów.

3. Do przyznania dofinansowania w celu realizacji praktyki ze środków Programu Erasmus+ oraz POWER uprawnione są osoby posiadające status studenta PSW, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz POWER.

4. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana na praktyki w ramach Programu Erasmus+ oraz POWER musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

5. Osoba zakwalifikowana na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus+ oraz POWER nie może przebywać w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim ani być w inny sposób urlopowana.

6. Jeśli praktyka odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmus (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

7. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+.

8. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Wybierając miejsce praktyk należy mieć na uwadze fakt, iż zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.

9. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą to okres 2 pełnych miesięcy.

10. Realizacja programu praktyki w instytucji przyjmującej może odbyć się w trybie online lub w formie mieszanej tzw. blended mobility. W takim przypadku, stypendium dla studenta będzie należne tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą.

11. Każdy stypendysta Programu Erasmus+ oraz POWER zobowiązany jest ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje jednakże tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ.

12. Student wyjeżdżając na praktykę samodzielnie decyduje o swoim zakwaterowaniu za granicą. Na wniosek studenta, Sekcja Współpracy Międzynarodowej udzieli studentowi wsparcia przy znalezieniu oraz wyborze zakwaterowania.

13. Student organizuje i legalizuje (zakup biletów, wyrobienie paszportu, wizy itp.) podróż i pobyt w kraju docelowym we własnym zakresie. Na wniosek studenta, Sekcja Współpracy Międzynaroowej udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących organizacji podróży do miejsca odbywania praktyki.

II. ZASADY FINANSOWANIA

1. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w PSW, kontynuuje opłacanie czesnego w PSW także w okresie odbywania praktyki za granicą.

2. Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje dofinansowanie w postaci stypendium Komisji Europejskiej ze środków Programu Erasmus+ lub POWER, którego stawka uzależniona jest od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stypendium wypłacane jest przez PSW na rzecz osoby wyjeżdżającej.

3. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Edukacji ustaliła i przyjęła na rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022 następujące stawki stypendiów:

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Kraje należące do danej grupy

620

Grupa 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

4. Studentom wyjeżdżającym do tej samej grupy krajów będzie przyznawany taki sam poziom dofinansowania.

5. Stypendium nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Ze środków stypendium stypendyści Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych związanych z odbywaniem praktyk za granicą.

6. Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student PSW nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej.

7. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium na zasadach ustalonych przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ określonych w dokumencie Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2020/2021 dostępnych na stronie internetowej Uczelni http://www.pswbp.pl/index.php/pl/stypendia-programu-power/zasady-ubiegania-si-o-stypendia-eplus.

8. Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego w PSW otrzymują z budżetu Programu PO WER dodatkowo 200 euro miesięcznie. W takim przypadku całość obliczonej kwoty dofinansowania (podstawa Erasmus+ oraz dodatek POWER) wypłacana jest studentowi ze środków POWER. Walutą obowiązująca w Programie POWER jest Złoty a przelicznik stawek Erasmus+ na dany kraj z dodatkiem socjalnym 200 euro wygląda następująco:

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Kraje należące do danej grupy

3069 PLN

Grupa 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2984 PLN

Grupa 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2771 PLN

Grupa 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

9. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium z budżetu projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” finansowanego ze środków POWER na zasadach ustalonych przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ określonych w dokumencie Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022 dostępnych na stronie internetowej Uczelni http://www.pswbp.pl/index.php/pl/stypendia-programu-power/zasady-ubiegania-si-o-stypendia-eplus.

Miesięczna stawka stypendium w PLN przy wyjazdach studentów z niepełnosprawnością:

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Kraje należące do danej grupy

2 643 PLN

Grupa 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 558 PLN

Grupa 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 345 PLN

Grupa 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej można uzyskać
w zależności od potrzeb niepełnosprawnego poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem uczelni do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste zrealizowanej mobilności rozliczane będą na podstawie dowodów finansowych.

10. W przypadku wyczerpania środków na wypłatę stypendiów dopuszcza się za zgodą osób zainteresowanych realizację wyjazdów na praktyki zagraniczne bez dofinansowania ze środków Programu Erasmus+.

11. PSW zastrzega sobie prawo do wypłacenia studentowi części należnego stypendium odpowiadającej połowie miesięcznej stawki przysługującej za ostatni miesiąc pobytu, po powrocie studenta z wyjazdu i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań określonych
w niniejszym dokumencie, tj. przedłożeniu  dokumentów związanych z wyjazdem, złożeniu Raportu Beneficjenta w systemie Mobility Tool+ oraz drugiego testu biegłości językowej
w systemie OLS.

III REKRUTACJA

1. Rekrutacja studentów na praktyki w ramach Programu Erasmus+ oraz POWER odbywa się na poziomie uczelnianym i jest otwarta dla wszystkich wydziałów. Rekrutację ogłasza koordynator Programu Erasmus+.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna.

3. Informacja o terminach rekrutacji udostępniona zostanie na stronie internetowej Uczelni w zakładce odnoszącej się do Programu Erasmus+ (www.pswbp.pl/Współpraca/Erasmus/SMS wyjazdy studentów) i oficjalnym profilu Facebook Uczelni.

4. Kandydaci na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ oraz POWER składają w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

1) Formularz wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd (w zakładce Wyjazdy studentów –dokumenty do pobrania) uwzględniający nazwę instytucji, w której student będzie odbywać praktykę, planowany termin jej odbywania, oraz program praktyki – działania, które student będzie realizował w trakcie trwania praktyki. Uwaga! Zakres tematyczny praktyki jak również realizowane podczas praktyki zadania muszą wiązać się ze studiowanym przez studenta kierunkiem studiów/ specjalizacją.

2) Wydruk z systemu BAZUS o średniej ocen z całego okresu na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku II stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego semestru. (do samodzielnego wydrukowania z systemu BAZUS  lub pobrania z Dziekanatu)

3) Dokument potwierdzający znalezienie miejsca (przedsiębiorstwa/firmy) na praktykę. (Umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a studentem; list akceptacyjny; oficjalny email z przedsiębiorstwa wystosowany do studenta/uczelni informujący o chęci przyjęcia studenta na praktykę).

5. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji na wyjazd są wyniki w nauce, znajomość języka obcego, w którym będą odbywały się praktyki oraz zgodność zakresu tematycznego praktyki ze studiowanym kierunkiem.

6. Dodatkowym kryterium kwalifikacji są: realizacja wyjazdu na praktykę po raz pierwszy (promowane są wyjazdy osób, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania Erasmus+), działalność na rzecz promocji Uczelni lub na rzecz Programu Erasmus (pełnienie funkcji opiekuna Studenta Erasmus itp.).

 7. Znajomość języka obcego, w którym odbywają się praktyki sprawdzana jest w zależności od liczby kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu językowego (powyżej 10 kandydatów). Egzaminy sprawdzające znajomość języka odbędą się w terminach ustalonych przez Studium Języków Obcych lub w indywidualnym terminie ustalonym z kandydatem.

8. W przypadku dużej liczby kandydatów, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali taki sam wynik, Komisja Kwalifikacyjna może wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji.

9. W wyniku procedury rekrutacyjnej Komisja Kwalifikacyjna ocenia wnioski i sporządza protokół zawierający listę rankingową, rezerwową oraz uzasadnia powód negatywnie ocenionych wniosków.

10. Osobą, która na podstawie sporządzonej przez Komisję listy rankingowej 
i przedłożonych uwag podejmuje decyzję odnośnie przyznania dofinansowania na wyjazd,
a tym samym wyraża zgodę na wyjazd poszczególnych osób jest Prorektor ds. międzynarodowych.

11. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prorektor ds. międzynarodowych w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania wyników kwalifikacji. Odwołanie wnosi się do Rektora. Postanowienie Rektora jest decyzją ostateczną.

12. Studenci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnych zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą mailową na adres podany w formularzu wniosku
o zakwalifikowanie na wyjazd.

13. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, na wyjazd zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej.

14. Rekrutacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem konfliktu interesów.

 

IV. POSTĘPOWANIE PO ZAKWALIFIKOWANIU NA WYJAZD

1. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują od uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ drogą elektroniczną następujące dokumenty:

- Oświadczenie o rachunku bankowym;

- Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia KL, NNW, OC;

- Oświadczenie rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z umową finansową,

- wzór „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeship) – indywidualny program praktyk realizowany w instytucji przyjmującej. Dokument ten student opracowuje we współpracy z opiekunem praktyk danego kierunku, koordynatorem Programu Erasmus oraz opiekunem praktyki po stronie instytucji przyjmującej. Dokument w wersji ostatecznej zatwierdzany jest przez Dziekana Wydziału.

2. Student zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi Programu Erasmus+ Karty Weryfikacji Efektów Kształcenia praktyki na danym kierunku. Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia wraz z Porozumieniem o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship), przesyłane są do instytucji przyjmującej celem zatwierdzenia.

3. Student zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego, w którym będzie odbywał praktykę. Student wypełnia test na platformie językowej OLS (Online Linguistic Support) przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których języki te są językami ojczystymi. Zaproszenie do zrobienia testu językowego przychodzi na adres mailowy podany przez Studenta w formularzu zgłoszeniowym.

4. Osoba zakwalifikowana na wyjazd podpisuje umowę finansową i staje się formalnie beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy podany przez osobę zakwalifikowaną na wyjazd w oświadczeniu. W umowie stypendialnej podana jest całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i instytucji przyjmującej. Zatwierdzone przez trzy strony porozumienia – studenta, instytucję przyjmującą oraz uczelnię macierzystą „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeship) jest integralną częścią umowy.

 

V. REALIZACJA WYJAZDU

1. Okres odbywania praktyk w instytucji przyjmującej może zostać przedłużony w ramach tego samego roku akademickiego za zgodą uczelni macierzystej oraz instytucji przyjmującej bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres praktyk.

2. W celu ubiegania się o możliwość kontynuowania praktyk w instytucji przyjmującej student musi obligatoryjnie wystąpić o zgodę do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

3. W celu ubiegania się o możliwość kontynuowania praktyk w instytucji przyjmującej student przedkłada uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

- podanie o przedłużenie praktyk,

- potwierdzenie pobytu na praktykach,

- zgodę zagranicznej instytucji przyjmującej na kontynuację praktyk.

 

VI. ROZLICZENIE STYPENDIUM

1. W ciągu miesiąca od daty kończącej pobyt na stypendium student ma obowiązek przedłożyć uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ zaświadczenie o pobycie na praktykach w instytucji przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki (Confirmation of Stay) odpowiadające okresowi wymienionemu w umowie stypendialnej;

2. W ciągu miesiąca od daty kończącej pobyt student ma również obowiązek wypełnić indywidualny raport uczestnika dotyczący pobytu na stypendium. Indywidualny raport uczestnika wypełniany jest w formie online. Zaproszenie do wypełnienia indywiduanego raportu uczestnika przychodzi na adres mailowy Studenta podany w umowie finansowej ze studentem.

3. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelniany Koordynator Programu Erasmus + dokonuje rozliczenia finansowego stypendium według obowiązujących zasad Programu Erasmus+.

4. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty kończącej pobyt, student jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Koordynatorowi Programu Erasmus+ sprawozdania ze zrealizowanej mobilności w formie artykułu, materiału video bądź prezentacji w formacie Power Point. Przygotowane przez studentów relacje będą wykorzystywane w celu wspierania działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją przez Uczelnię projektu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103) oraz projektu POWER.

5. Zaniedbanie przez studenta któregokolwiek z obowiązków wymaganych do rozliczenia stypendium powoduje konieczność zwrotu pełnej lub części kwoty wypłaconego stypendium. Zwrotu stypendium student dokonuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zwrotu otrzymanych środków.

6. Wezwanie do zwrotu wysyłane jest na adres mailowy Studenta wskazany w Umowie Finansowej pomiędzy studentem a Uczelnią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek, 21 lutego 2019 15:07 Poprawiony: czwartek, 08 kwietnia 2021 13:59 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk