W wyniku akceptacji wniosku, przygotowanego i zgłoszonego wraz z Deklaracją Polityki Erasmusa przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II na konkurs EACEA, nasza Uczelnia otrzymała z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus Charter for Higher Education.


Karta ECHE, uprawnia Uczelnię w latach 2021 – 2027 do ubiegania się o fundusze na działania, które Uczelnia może realizować w programie Erasmus+, w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw strategicznych i innych kluczowych akcji nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej.

Otrzymując ECHE, Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Uczelni  Erasmus oraz do realizacji działań w opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

Karta ECHE dla Uczelni na lata 2014 - 2020:

Karta_ECHE_2014_-_2020     

Karta ECHE dla Uczelni na lata 2021 - 2027:

Karta_ECHE_2021_-_2027

 

Zobowiązania Uczelni wynikające z przyznania Karty ECHE:

 Instytucja zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

- pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie Erasmus+ i zapewnienia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;

- pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą, oraz, tam gdzie to możliwe, pozytywnie zakończonej praktyki zagranicznej (właściwych dla nich efektów kształcenia oraz punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); włączenia osiągnięć uzyskanych przez studenta na studiach lub praktyce za granicą do jego dorobku w uczelni macierzystej (suplement do dyplomu lub porównywalny dokument);

- niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) jakichkolwiek opłat za naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

Instytucja zobowiązuje się również do:

- w przypadku mobilności edukacyjnej -

przed rozpoczęciem okresu mobilności

- publikowania na stronie internetowej oraz regularnego i terminowego aktualizowania katalogów przedmiotów, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom – kandydatom do wyjazdu – dokonanie właściwych wyborów odnoszących się do programu kształcenia za granicą;

-  realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne; umowy te określają rolę i obowiązki każdej ze stron i zobowiązują do przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych stosowanych podczas naboru kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością;

- zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;

- realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestnika mobilności;

- zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest wymagana;

- zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest wymagane;

- zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia związanego ze znalezieniem zakwaterowania.

podczas okresu mobilności

- zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;

- włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej i integrowania ich z lokalną społecznością akademicką;

- oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia;

- udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia językowego.

po zakończeniu okresu mobilności

-  uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pozytywnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;

-  terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich instytucjom macierzystym zaświadczeń zawierających pełny i dokładny zapis ich osiągnięć;

- wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/ pracowników;

- uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.

- w przypadku udziału w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy -

- zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;

- udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;

- wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierać wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej;

- w celu propagowania informacji -

- zamieszczenia niniejszej Karty wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa na stronie internetowej instytucji;

- konsekwentnego promowania działań podejmowanych w programie i ich rezultatów.

środa, 05 listopada 2014 14:10 Poprawiony: środa, 19 października 2022 13:05 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk