Osoby zainteresowane realizacją mobilności dydaktycznej na Białorusi, Ukrainie lub w Rosji proszone są o zapoznanie się z ZASADAMI REALIZACJI WYJAZDÓW W CELACH DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE KA107: MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI - ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zasady_KA_107_2018_2019.pdf

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego uprawnione są osoby zatrudnione w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

2. Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego w ramach Programu ERASMUS+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8 godzin na zagranicznej uczelni partnerskiej, która w roku akademickim 2018/2019 współpracuje z PSW w Białej Podlaskiej w ramach umowy finansowej 2018-1-PL01-KA107-049425.

3. Nauczyciel akademicki zatrudniony w danym Zakładzie może zrealizować mobilność jedynie na tej uczelni partnerskiej, z którą Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej posiada podpisaną umowę dla pokrewnej dziedziny akademickiej.

4. Wyjazd dydaktyczny może trwać od 5 dni roboczych do maksymalnie 2 miesięcy.

5. Wyjazd dydaktyczny nie może być realizowany w kraju zamieszkania bądź pochodzenia pracownika.

6. Kandydaci na wyjazd kwalifikowani są w ramach limitu miejsc wynikającego z umów dwustronnych podpisanych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi oraz limitu miejsc określonych w umowie finansowej między Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus.

7. Wykaz uczelni partnerskich objętych umową 2018-1-PL01-KA107-049425 dostępny jest na uczelnianej stronie internetowej: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/o-programie-ka107s

8.  W roku akademickim 2018/2019, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w

Białej Podlaskiej przewiduje ogłoszenie jednego naboru. W przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację umowy  2018-1-PL01-KA107-049425, możliwe jest ogłoszenie kolejnych naborów.

II. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW

1. W związku z wyjazdem dydaktycznym Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłaca nauczycielowi akademickiemu zakwalifikowanemu na wyjazd na podstawie umowy finansowej stypendium Komisji Europejskiej w ramach środków Programu Erasmus+, którego wysokość wynosi 180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 € na dzień od 15 dnia pobytu.

2. Środki wypłacone w ramach stypendium są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

3. Wysokość stypendium oblicza się mnożąc planowaną liczbę dni roboczych w czasie pobytu pracownika w zagranicznej instytucji przyjmującej przez stawkę dzienną (bez dni przeznaczonych na podróż) oraz dodając kwotę ryczałtową na sfinansowanie kosztów podróży obliczoną zgodnie z Kalkulatorem odległości.

4. W przypadku realizacji podróży samochodem służbowym Uczelni, pracownik nie otrzymuje kwoty ryczałtowej na sfinansowanie kosztów podróży. Sposób obliczania wysokości dofinansowania w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zgodny będzie z Opcją 1 sposobu obliczania stypendiów zaproponowaną przez Polską Narodową Agencje Programu Erasmus+.

5. Zatwierdzone na rok akademicki 2018/2019 kwoty ryczałtowe według Kalkulatora odległości przedstawiają się następująco:

 Odległość od Uczelni macierzystej do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych (wg kalkulatora odległości KE tj. mierzona w jedną stronę)

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd tam i z powrotem

Od  10 km – 99 km w jedna stronę - 20 EUR

Od 100 km – 499 km w jedna stronę - 180 EUR

Od 500 km – 1999 km w jedną stronę - 275 EUR

Od 2000 km – 2999 km w jedną stronę - 360 EUR

Od 3000 km – 3999 km w jedną stronę - 530 EUR

Od 4000 km – 7999 km w jedną stronę - 820 EUR

8000 km lub więcej - 1500 EUR

6. W przypadku wyczerpania środków na finansowanie wyjazdów za zgodą osób zainteresowanych dopuszcza się realizację wyjazdu bez dofinansowania ze środków Programu Erasmus+.

7. W przypadku większego zainteresowania możliwością realizacji wyjazdów przez pracowników dydaktycznych Uczelni niż pozwala na to otrzymane od Narodowej Agencji  dofinansowanie na rok 2018/2019, Uczelnia zastrzega sobie prawo do dofinansowania dodatkowych mobilności  ze środków  finansowych przyznanych Uczelni na pokrycie kosztów  tzw. „wsparcia organizacyjnego". Uczelnia jest uprawniona do przekazania 50% tej kwoty na mobilność pracowników Uczelni.

III. REKRUTACJA

1. Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne ogłaszana jest przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ za pośrednictwem strony internetowej Uczelni (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wspopraca-main/erasmus+) oraz przesyłana do pracowników poszczególnych Zakładów drogą mailową na adres sekretariatów oraz adres Kierowników Zakładów celem przekazania informacji podległym pracownikom.

2. Nabór wniosków o wyjazd w roku akademickim 2018/2019 zostanie przeprowadzony do 30  listopada 2018r.

3. W przypadku dysponowania przez Uczelnię środkami na finansowanie większej liczby wyjazdów  dopuszcza się przeprowadzenie kolejnych naborów.

3. Do ubiegania się o realizację wyjazdu dydaktycznego uprawnieni są pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z grupy nauczycieli akademickich.

4. Kandydaci na wyjazdy dydaktyczne składają do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + w terminie podanym w ogłoszeniu o rekrutacji następujące dokumenty:

Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd (Załącznik nr 1)Porozumienie o Programie Nauczania (Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching), ustalony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą oraz zatwierdzony przez tę uczelnię (Załącznik nr 2)

5. Złożenie kompletnego Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (min. poziom B2).

6. Wnioski bez zatwierdzonego przez uczelnię przyjmującą Porozumienia o Programie Nauczania nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej wniosków w terminie danego naboru, ocena wniosków przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Rektora Uczelni, natomiast kwalifikacja odbywa się na podstawie:

I. Oceny merytorycznej części I Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd, tj.: „UZGODNIONA TEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ":

a) cele nauczania: 0-2 pkt.

b) program zajęć: 0-2 pkt.

c) oczekiwane rezultaty: 0-2 pkt.

II. Oceny merytorycznej części II Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd, tj.: „UZASADNIENIE ZWIĄZKU WYJAZDU Z ROZWOJEM NAUKOWYM LUB Z DOSKONALENIEM WARSZTATU PRACY ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁANIACH NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ NA UCZELNI":

a) celowość wyjazdu dla rozwoju pracy naukowej/doskonalenia warsztatu pracy: 0-3 pkt.

b) dotychczasowa aktywność w ramach współpracy międzynarodowej: 0-2  pkt.

III. Dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

a) wyjazd dydaktyczny pracownika wpisuje się w uczelnianą strategię

internacjonalizacji kształcenia (np. uruchomienie programu nauczania

w języku obcym w ramach określonego przedmiotu / programu studiów,

wzmocnienie współpracy z określonym partnerem etc.) – 3 pkt.

b) wyjazd pracownika następuje po raz pierwszy – 2 pkt.

9. W wyniku procedury rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna ocenia wnioski i sporządza protokół zawierający listę rankingową osób zakwalifikowanych na wyjazd składającą się z listy podstawowej oraz listy rezerwowej.

10. Osobą, która zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu a tym samym wyraża zgodę na wyjazd poszczególnych osób jest Rektor.

11. W przypadku małego zainteresowania naborem tj. wpłynięcia jedynie jednego wniosku w terminie danego naboru, decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje bezpośrednio Rektor.

12. W terminie do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + przesyła indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji, wysokości przyznanego stypendium oraz dalszym postępowaniu w związku z wyjazdem na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach o zakwalifikowanie na wyjazd.

13. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach kwalifikacji pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Organem odwoławczym jest Rektor uczelni. Decyzja Rektora jest decyzją ostateczną.

14. W razie rezygnacji osoby z listy podstawowej środki zostają przesunięte na wyjazd osoby z listy rezerwowej.

15. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem konfliktu interesów.

IV. PROCEDURA PO ZAKWALIFIKOWANIU

1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd podpisuje umowę finansową i staje się formalnie beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium. W umowie stypendialnej podana jest całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej.

2. Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez osobę zakwalifikowaną wszystkich warunków umowy.

3. Stypendium zostanie wypłacone w formie uzgodnionej pomiędzy pracownikiem a uczelnią.

4. Rozliczenie godzin na uczelni macierzystej w trakcie pobytu pracownika na wyjeździe reguluje Regulamin wspierania działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju kadr naukowo - dydaktycznych w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.

5. Każdy pracownik zakwalifikowany na wyjazd z Programu Erasmus+ zobowiązany jest uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje jednakże tylko w krajach Unii Europejskiej
i obejmuje część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ.

6. Każdy pracownik narodowości polskiej zobowiązany jest zarejestrować swój wyjazd w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

V. REALIZACJA WYJAZDU I ROZLICZENIE STYPENDIUM

1. Przed zakończeniem pobytu na uczelni przyjmującej nauczyciel akademicki musi uzyskać z uczelni przyjmującej dokument potwierdzający czas pobytu tzw. Confirmation of Stay. Dokument ten określa czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych. Wzór dokumentu dostępny jest na uczelnianej stronie internetowej: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/dokumenty-do-pobrania-prac-eplus

2. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty kończącej pobyt, pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey dostępnego za pośrednictwem internetowego systemu Mobility Tool+. Uczestnik, który nie złoży raportu z wyjazdu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium.

Opracowała:                                                                                     Zatwierdził:

mgr Agnieszka Kaliszuk                                                         prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Koordynator Programu Erasmus+                                         Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

 

 

czwartek, 22 lutego 2018 15:23 Poprawiony: czwartek, 15 listopada 2018 09:16 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk