Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego lub szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) w roku akademickim 2020/2021 w celu ubiegania sie o dofinansowanie, zobowiązani są do terminowego złożenia następujących dokumentów:

1) Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy

2) Porozumienia o Programie Nauczania/Szkolenia (dokument Mobility Agreement for Training/Teaching)

Dokumenty należy opracować zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminach odnoszących się do poszczególnych wyjazdów.

W roku akademickim 2020/2021, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przewiduje przeprowadzenie 5 naborów:

I - terminem końcowym na dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w przypadku pierwszego naboru jest 31 sierpnia 2020r. (ogłoszenie wyników do 4 września 2020);

II - terminem końcowym na dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w przypadku drugiego naboru jest 4 października 2020r. (ogłoszenie wyników do 9 października 2020);

III - terminem końcowym na dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w przypadku trzeciego naboru jest 1 listopada 2020r. (ogłoszenie wyników do 6 listopada 2020);

IV - terminem końcowym na dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w przypadku czwartego naboru jest 1 grudnia 2020r. (ogłoszenie wyników do 4 grudnia 2020r.).

V - terminem końcowym na dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w przypadku piątego naboru jest 3 stycznia 2021r. (ogłoszenie wyników do 8 stycznia 2021r.).

W przypadku otrzymania przez Uczelnię dodatkowych środków finansowych, społeczność akademicka zostanie poinformowana o organizacji dodatkowych naborów w roku 2021.

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE W PRZYPADKU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH/ LEKTORÓW/ INSTRUKTORÓW:

1. Wnioski zgłoszeniowe:

a) Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd w celu realizacji zajęć dydaktycznych

 WNIOSEK_WYJAZD_DYDAKTYCZNY__Nauczyciele_20_21.docx

b) Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy 

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Nauczyciele_20_21.docx

2) Porozumienia o programie (Mobility Agreement)

a) Porozumienie o Programie Nauczania/ Mobility Agreement for Teaching (ustalone w porozumieniu z uczelnią przyjmującą i zatwierdzone przez tę uczelnię. Dokument określa zakładane cele, program zajęć oraz oczekiwane rezultaty mobilności).

 KA103-2020_StaffMobilityAgreement_teaching_integr_2020.docx

b) Porozumienie o Programie Szkolenia/ Mobility Agreement for Training (ustalone w porozumieniu z instytucją przyjmującą i zatwierdzone przez tę instytucję. Dokument określa zakładane cele, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty).

 KA103-2020_StaffMobilityAgreement_training_integr_2020.docx

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE W PRZYPADKU PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH/ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI/ LABORANTÓW:

1. Wniosek zgłoszeniowy:

Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Administracja_20_21.docx

2. Porozumienie o programie szkolenia:

Porozumienie o Programie Szkolenia/ Mobility Agreement for Training (ustalone w porozumieniu z instytucją przyjmującą i zatwierdzone przez tę instytucję. Dokument określa zakładane cele, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty).

 KA103-2020_StaffMobilityAgreement_training_integr_2020.docx

 

ROZLICZENIE WYJAZDU:

Osoby, które uzyskały dofinansowanie z Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), w trakcie realizacji wyjazdu dydaktycznego bądź szkoleniowego w  instytucji przyjmującej, zobowiązane są do uzyskania dokumentu potwierdzającego pobyt tzw. "Confirmation of Stay." Dokument ten, w przypadku pracowników dydaktycznych, określa liczbę dni pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych. W przypadku pracowników administracyjnych, dokument określa liczbę dni pobytu w instytucji przyjmującej. Dokument powinien być wydrukowany na papierze firmowym uczelni/instytucji przyjmującej. Poniżej przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania:

Confirmation_of_stay_DYDAKTYCZNY.doc

Confirmation_of_stay_SZKOLENIOWY.doc

wtorek, 04 listopada 2014 08:13 Poprawiony: piątek, 10 lipca 2020 11:37 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk