Nauczyciele akademiccy, lektorzy oraz instruktorzy zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego, szkoleniowego lub dydaktyczno-szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) w roku akademickim 2020/2021 przed złożeniem formularza aplikacyjnego na wyjazd, proszeni są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem realizacji wyjazdów dydaktycznych, szkoleniowych i dydaktyczno-szkoleniowych nauczycieli akademickich Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu, obowiązujący dla Projektu nr 2020-1-PL01-KA103-078635 przyznanego na rok akademicki 2020/2021.

  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego, szkoleniowego oraz dydaktyczno-szkoleniowego uprawnione są osoby zatrudnione w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego, lektora lub instruktora.

2. Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego w ramach Programu ERASMUS+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8 godzin na zagranicznej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) uprawniającą do udziału w programie.

3. Celem wyjazdu szkoleniowego w przypadku nauczycieli akademickich, lektorów, instruktorów jest doskonalenie zawodowe pracownika w formie szkoleń zagranicznych  (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing)/okresów obserwacji pracy/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą. W procesie przyznawania dofinansowania na mobilność pracowników pomiędzy krajami programu nacisk zostanie położony na okresy szkolenia pracowników dydaktycznych, instruktorów, lektorów, które pozwalają im rozwijać umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.

4. Celem wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej połączone z udziałem w szkoleniu w tej samej instytucji. Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.

5. Do realizacji okresu mobilności w celach dydaktycznych ze środków Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  przeznaczonych na wyjazdy pracowników dydaktycznych, lektorów, instruktorów uprawnieni są również pracownicy zagranicznych przedsiębiorstw zaproszeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  z dowolnego przedsiębiorstwa działającego w kraju Programu, organizacji publicznej lub prywatnej (nieposiadającej Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego) aktywnej na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (w tym zatrudnieni doktoranci). Przykładowo taką organizacją może być:

-publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

-organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

-partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;

-instytut badawczy;

-fundacja;

-organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;

-instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

 

6. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/dowolnej dyscyplinie akademickiej. Niemniej jednak, nauczyciel akademicki, lektor, instruktor zajmujący się daną dziedziną akademicką może zrealizować mobilność jedynie na tej uczelni partnerskiej, z którą Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej posiada podpisaną umowę dla pokrewnego obszaru przedmiotowego/ dyscypliny akademickiej.

7. Wyjazd dydaktyczny, szkoleniowy oraz dydaktyczno-szkoleniowy może trwać od 2 kolejno następujących po sobie dni roboczych (tj. min. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży do 2 miesięcy. Przy czym w odniesieniu do maksymalnej długości pobytu sugerowane są wyjazdy 5-dniowe.

8. Wyjazd nie może być realizowany w kraju zamieszkania pracownika.

9. Kandydaci na wyjazd kwalifikowani są w ramach limitu miejsc wynikającego z umów dwustronnych podpisanych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi oraz limitu miejsc określonych w umowie finansowej między Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus+.

10. Wykaz uczelni partnerskich dostępny jest na uczelnianej stronie internetowej: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/umowy-instytucjonalne-eplus

11. Wyjazdy pracowników dydaktycznych z niniejszego projektu nr 2020-1-PL01-KA103-078635 mogą być realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu ogłoszenia wyników odnoszących się do danego naboru wniosków do 31 maja 2022r.

12. W roku akademickim 2020/2021, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przewiduje ogłoszenie 5 naborów: pierwszy nabór trwający od 10 lipca do 31 sierpnia 2020r. (ogłoszenie wyników do 4 września 2020r.); drugi nabór trwający do 4 października 2020r. (ogłoszenie wyników do 9 października 2020r.); trzeci nabór trwający do 1 listopada 2020r. (ogłoszenie wyników do 6 listopada 2020r.), czwarty nabór trwający do 1 grudnia 2020r. (ogłoszenie wyników do 4 grudnia 2020r.), oraz piąty nabór trwający do 3 stycznia 2021r. (ogłoszenie wyników do 8 stycznia 2021r.). W przypadku dysponowania przez Uczelnię dodatkowymi środkami finansowymi, społeczność akademicka zostanie poinformowana o organizacji uzupełniających naborów w roku 2021.

13. W tym samym terminie w danej uczelni zagranicznej/instytucji szkoleniowej, wyjazd dydaktyczny i/lub szkoleniowy może realizować maksymalnie dwóch nauczycieli akademickich, lektorów lub instruktorów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentujących ten sam Zakład.

 

II. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW

1. W związku z wyjazdem dydaktycznym Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłaca nauczycielowi akademickiemu, lektorowi lub instruktorowi zakwalifikowanemu na wyjazd na podstawie umowy finansowej stypendium Komisji Europejskiej w ramach środków Programu Erasmus+, którego wysokość zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

2. Środki wypłacone w ramach stypendium są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

3. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+” Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła i przyjęła na rok akademicki 2020/2021 następujące stawki stypendiów:

 

Grupa

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

126 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

112 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 €

98 €

 

4. Wysokość stypendium oblicza się mnożąc planowaną liczbę dni roboczych w czasie pobytu pracownika w zagranicznej instytucji przyjmującej przez stawkę dzienną określoną dla danego kraju (bez dni przeznaczonych na podróż) oraz dodając kwotę ryczałtową na sfinansowanie kosztów podróży obliczoną zgodnie z Kalkulatorem odległości KE.

5. W przypadku realizacji podróży samochodem służbowym Uczelni, pracownik nie otrzymuje kwoty ryczałtowej na sfinansowanie kosztów podróży.

6. Sposób obliczania wysokości dofinansowania w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zgodny będzie z Opcją 1 sposobu obliczania stypendiów zaproponowaną przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+.

7. Zatwierdzone na rok akademicki 2020/2021 kwoty ryczałtowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży według Kalkulatora odległości przedstawiają się następująco:

Odległość od Uczelni macierzystej do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych/szkolenia (wg. kalkulatora mierzona w jedną stronę)

Kwota zryczałtowanego dofinansowania na dojazd tam i z powrotem

Od 10 km – 99 km w jedna stronę

20 EUR

Od 100 km – 499 km w jedna stronę

180 EUR

Od 500 km – 1999 km w jedną stronę

275 EUR

Od 2000 km – 2999 km w jedną stronę

360 EUR

Od 3000 km – 3999 km w jedną stronę

530 EUR

Od 4000 km – 7999 km w jedną stronę

820 EUR

8000 km lub więcej

1500 EUR

 

8. W przypadku wyczerpania środków na finansowanie wyjazdów za zgodą osób zainteresowanych dopuszcza się realizację wyjazdu bez dofinansowania ze środków Programu Erasmus+.

9. W przypadku większego zainteresowania możliwością realizacji wyjazdów przez pracowników dydaktycznych Uczelni niż pozwala na to otrzymane od Narodowej Agencji  dofinansowanie na rok 2020/2021, Uczelnia zastrzega sobie prawo do dofinansowania dodatkowych mobilności  ze środków  finansowych przyznanych Uczelni na pokrycie kosztów  tzw. „wsparcia organizacyjnego”. Uczelnia jest uprawniona do przekazania 100% tej kwoty na mobilność pracowników Uczelni.

 

III. REKRUTACJA

1. Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne ogłaszana jest przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ za pośrednictwem strony internetowej Uczelni (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/akcja-1-mobilno-edukacyjna/aktualnosci-eplus) oraz przesyłana do pracowników poszczególnych Zakładów drogą mailową na adres sekretariatów oraz adres Kierowników Zakładów celem przekazania informacji podległym pracownikom.

2. Pierwszy nabór wniosków o wyjazd w roku akademickim 2020/2021 zostanie przeprowadzony od 10 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.,  drugi do 4 października 2020r., trzeci do 1 listopada 2020r., czwarty do 1 grudnia 2020r., piąty do  3 stycznia 2021r. Ocena wniosków oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania na wyjazd nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia naboru.

3. W przypadku dysponowania przez Uczelnię środkami na finansowanie większej liczby wyjazdów  dopuszcza się przeprowadzenie kolejnych naborów.

4. Do ubiegania się o realizację wyjazdu dydaktycznego uprawnieni są pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z grupy nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów.

5. Kandydat może posiadać dowolne obywatelstwo.

6. Kandydaci na wyjazdy składają do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + w terminie podanym w ogłoszeniu o rekrutacji następujące dokumenty:

 

  1. Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny (Załącznik nr 1) lub Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy (Załącznik nr 2);
  2. Porozumienie o Programie Nauczania tj. dokument Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching, ustalony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą oraz zatwierdzony przez tę uczelnię w przypadku wyjazdu dydaktycznego;
  3. Porozumienie o Programie Szkolenia tj. dokument Mobility Agreement: Staff Mobility for Training ustalony w porozumieniu z uczelnią/ instytucją szkoleniową oraz zatwierdzony przez tę uczelnię/ instytucję szkoleniową w przypadku wyjazdu szkoleniowego;
  4. W przypadku wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego należy złożyć Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny (Załącznik nr 1) wraz z Porozumieniem o Programie Nauczania tj. dokument Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching, ustalony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą oraz zatwierdzony przez tę uczelnię.

 

 

7. Złożenie kompletnego Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych/uczestnictwo w szkoleniu w zagranicznej uczelni partnerskiej lub instytucji szkoleniowej.

8. Wnioski bez zatwierdzonego (podpisanego i opieczętowanego) przez uczelnię/instytucję przyjmującą Porozumienia o Programie Nauczania lub Porozumienia o Programie Szkolenia nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. Ocena wniosków na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną ds. wyjazdów w celach dydaktycznych, szkoleniowych oraz dydaktyczno-szkoleniowych nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103), powołaną przez Rektora uczelni odpowiednim Zarządzeniem.

10. Kwalifikacja na wyjazdy dydaktyczne i dydaktyczno-szkoleniowe odbywa się na podstawie:

I. Oceny merytorycznej części I Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd, tj.:UZGODNIONA TEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ”:

a) cele nauczania: 0-2 pkt.

b) program zajęć: 0-2 pkt.

c) oczekiwane rezultaty: 0-2 pkt.

II. Oceny merytorycznej części II Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd, tj.: „UZASADNIENIE ZWIĄZKU WYJAZDU Z ROZWOJEM PRACY NAUKOWEJ, DOSKONALENIEM WARSZTATU PRACY ORAZ ZNACZENIE DLA ROZWOJU WSPÓŁPRACY ZAGRANICZEJ/ UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI”:

a) celowość wyjazdu dla rozwoju pracy naukowej/ doskonalenia warsztatu pracy:

0-3 pkt.

b) celowość wyjazdu dla rozwoju współpracy zagranicznej/ umiędzynarodowienia

uczelni 0-2 pkt.

III. Dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

a) wyjazd pracownika w programie Erasmus+ tj. w perspektywie 2014-2020 następuje po raz

pierwszy – 3 pkt.

11. Kwalifikacja na wyjazdy szkoleniowe odbywa się na podstawie:

I. Oceny merytorycznej części I Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd, tj. UZGODNIONA TEMATYKA SZKOLENIA NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ/ INSTYTUCJI/PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAGRANICZNYM:

  1. cele szkolenia: 0-2 pkt.
  2. program szkolenia: 0-2 pkt.
  3. oczekiwane rezultaty: 0-2 pkt.

II. Oceny merytorycznej części II Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd, tj.

a) celowość wyjazdu dla rozwoju pracy /doskonalenia warsztatu pracy: 0-3 pkt.

b) celowość wyjazdu dla rozwoju współpracy zagranicznej/

umiędzynarodowienia uczelni 0-2 pkt.

III. Dodatkowej punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

a) wyjazd pracownika w programie Erasmus+ tj. w perspektywie 2014-2020 następuje po raz pierwszy – 3 pkt.

 

12. W wyniku procedury rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna ocenia wnioski i sporządza protokół zawierający listę rankingową oraz uwagi do negatywnie ocenionych wniosków.

13. Osobą, która na podstawie sporządzanej przez Komisję listy rankingowej  i przedłożonych uwag podejmuje decyzję odnośnie przyznania dofinansowania na wyjazd, a tym samym wyraża zgodę na wyjazd poszczególnych osób jest Prorektor ds. międzynarodowych.

14. W terminie do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + przesyła indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach o zakwalifikowanie na wyjazd.

15. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach kwalifikacji pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Prorektora ds. międzynarodowych. Organem odwoławczym jest Rektor uczelni. Decyzja Rektora jest decyzją ostateczną.

16. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem konfliktu interesów

 

IV. PROCEDURA PO ZAKWALIFIKOWANIU

1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd podpisuje umowę finansową i staje się formalnie beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium. W umowie stypendialnej podana jest całkowita kwota otrzymanego stypendium, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania pracownika i uczelni macierzystej.

2. Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez osobę zakwalifikowaną wszystkich warunków umowy.

3. Stypendium zostanie wypłacone w formie uzgodnionej pomiędzy pracownikiem a uczelnią.

4. Każdy pracownik zakwalifikowany na wyjazd z Programu Erasmus + zobowiązany jest uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje jednakże tylko w krajach Unii Europejskiej
i obejmuje część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ.

5. Każdy pracownik narodowości polskiej zobowiązany jest zarejestrować swój wyjazd w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

V. REALIZACJA WYJAZDU I ROZLICZENIE STYPENDIUM

1. Przed zakończeniem pobytu na uczelni przyjmującej/ instytucji prowadzącej szkolenie nauczyciel akademicki, lektor, instruktor musi uzyskać dokument potwierdzający czas pobytu tzw. Confirmation of Stay. Dokument ten określa czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych. Wzór dokumentu dostępny jest na uczelnianej stronie internetowej: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/dokumenty-do-pobrania-prac-eplus

2. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty kończącej pobyt, pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey dostępnego za pośrednictwem internetowego systemu Mobility Tool+. Uczestnik, który nie złoży raportu z wyjazdu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium.

3. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty kończącej pobyt, pracownik jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Koordynatorowi Programu Erasmus+ sprawozdania ze zrealizowanej mobilności w formie artykułu, materiału video bądź prezentacji w formacie Power Point. Przygotowane przez pracowników relacje będą wykorzystywane w celu wspierania działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją przez Naszą Uczelnię projektu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

 

Zatwierdził:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej

 

 

piątek, 14 listopada 2014 09:13 Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 09:00 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk