plus  Strategia umiędzynarodawiania PSW jest częścią programu modernizacji i rozwoju Uczelni. Programowi temu przyświeca staranie o zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie. Osiągnięcie tego celu umożliwia m.in. intensywny rozwój współpracy międzynarodowej obejmujący edukację ogólną i praktyczną.

Współpraca międzynarodowa stwarza pracownikom i studentom uczelni dostęp do dorobku naukowego innych krajów, możliwość wymiany doświadczeń w wymiarze międzykulturowym, wzbogaca ich kompetencje osobowe i społeczne oraz podnosi potencjał dydaktyczny uczelni.

Cele uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej:

1.umocnienie i dalszy współpracy zmierzający do zwiększenia ilości studentów i pracowników uczestniczących w wymianach

2.zwiększenie liczby studentów zagranicznych studiujących w PSW przez cały cykl kształcenia

3.dalszy rozwój oferty kształcenia w języku angielskim

4.zintensyfikowanie prac zmierzających do przygotowania wspólnych programów studiów prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu

5.wdrożenie systemu uznawalności dorobku studentów zdobytego za granicą jako dorobku wliczającego się do ukończenia studiów

6.wdrożenie procedur związanych z włączaniem wyjazdów pracowników do systemu podnoszenia kompetencji nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych

7.opracowanie systemu ewidencjonowania wpływu współpracy międzynarodowej na jakość kształcenia.

8.promowanie i rozwijanie projektów edukacyjnych oraz ich rezultatów

Współpraca międzynarodowa PSW jest efektem kontaktów Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus z podmiotami zagranicznymi. Wybór partnerów dokonywany jest w oparciu o nast. kryteria: adekwatność oferty kształcenia, podobne standardy kształcenia, zbliżony potencjał, aktywność międzynarodowa danej jednostki. Strony podpisują umowę o współpracy, określając w niej obszary aktywności. Wybór Parterów w oparciu ww. kryteria gwarantuje aktywną realizację podpisanych porozumień. Uczelnia dąży do umocnienia i rozwoju kontaktów z uczelniami z państw uczestniczących w programie: Niemcy, Francja, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Łotwa, Litwa oraz z uczelniami z państw nieuczestniczących w Programie: Turcja, Białoruś i Ukraina. Szczególnie ważnym aspektem internacjonalizacji uczelni jest umocnienie i dalszy rozwój współpracy transgranicznej. Położenie geograficzne PSW umożliwia aktywną współpracę z państwami znajdującymi się bezpośrednio w jej sąsiedztwie: Białoruś, Łotwa, Litwa, Ukraina.

Współpraca międzynarodowa z państwami uczestniczącymi i nieuczestniczącym w programie ma na celu:

-prowadzenie wymiany studentów studiów licencjackich oraz magisterskich (wyjazdy / przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji)

-prowadzenie wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych) – pobyty na uczelniach partnerskich lub w innych instytucjach w celu przeprowadzenia zajęć lub odbycia szkolenia

-przygotowanie podwalin do prowadzenia projektów współpracy wielostronnej.

środa, 05 listopada 2014 14:29 Poprawiony: środa, 05 listopada 2014 15:06 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk