beznazwyProjekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. edycja 2" to dodatkowe wsparcie finansowe z programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) dla stypendystów Programu Erasmus+ przeznaczone na wyjazdy na studia oraz praktykę dla studentów pobierających stypendium socjalne oraz studentów niepełnosprawnych.


Finansowanie z PO WER jest przeznaczone wyłącznie na stypendia:

a) Studentów niepełnosprawnych przy wyjazdach na studia i/lub praktykę do krajów członkowskich Unii Europejskiej (standardowe stypendium na koszty utrzymania i dodatek z tytułu niepełnosprawności podlegający rozliczeniu wg kosztów rzeczywistych na podstawie dowodów ich poniesienia)
b) Studentów wyjeżdżających na studia i/lub praktykę do krajów członkowskich Unii Europejskiej otrzymujących stypendia socjalne (standardowe stypendium na koszty utrzymania i "dodatek socjalny").

Stypendium PO WER przysługuje osobom, które w momencie aplikowania o wyjazd na studia lub praktykę w ramach Programu Eramsus+, decyzją komisji socjalnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego. Jeśli studentowi komisja socjalna nie przyznała stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021, ale student rekrutował sie na wyjazd Erasmus+ w roku akademickim, w którym prawo do stypendium socjalnego posiadał np. 2019/2020 wówczas zgodnie z zasadami programu PO WER, w roku akademickim 2020/2021 w trakcie realizacji wyjazdu Erasmus+ do uczelni zagranicznej przysługuje mu prawo do pobierania dofinansowania ze środków POWER.

 Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych
w konkursie 2020/2021 i 2021/2022 roku

Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego w Akademii Bialskiej otrzymują z budżetu Programu PO WER dodatkowo 200 euro miesięcznie. W takim przypadku całość obliczonej kwoty dofinansowania (podstawa Erasmus+ oraz dodatek POWER) wypłacana jest studentowi ze środków POWER. Walutą obowiązująca w Programie POWER jest Złoty a przelicznik stawek Erasmus+ na dany kraj z dodatkiem socjalnym 200 euro wygląda następująco:

 

Miesięczna stawka stypendium w PLN przy wyjazdach studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2984 PLN
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2771 PLN

 

Miesięczna stawka stypendium w PLN przy wyjazdach studentów niepełnosprawnych:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

STUDIA (kwota ryczałtowa0

Miesięczna stawka stypendium w PLN

PRAKTYKA (kwota ryczałtowa)

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2217 PLN 2643 PLN
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy 2131 PLN 2558 PLN
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1918 PLN 2345 PLN


Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej można uzyskać w zależności od potrzeb niepełnosprawnego poprzez złożenie wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste zrealizowanej mobilności rozliczane będą na podstawie dowodów finansowych (patrz Ważne dokumenty - wniosek).


 

poniedziałek, 17 listopada 2014 14:25 Poprawiony: środa, 19 października 2022 09:41 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk