plusProgram Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 (Mobilność edukacyjna) i 2 (Partnerstwa strategiczne) programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

 

Mobilność edukacyjna
Wyjazdy studentów i pracowników akademickich

I. WYJAZDY STUDENTÓW:

1. Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki

W ramach akcji 1 Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

2. Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Zasady aplikowania:

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+, trzeba:

•być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
•studiować na uczelni, która bierze udział w programie (ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego), w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów oraz posiada umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.
•Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni. Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

3. Wspólne studia magisterskie (działanie zarządzane przez EACEA)

Wspólne studia magisterskie to studia II stopnia o międzynarodowym charakterze. Prowadzi je konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów. Program studiów, trwający rok, półtora roku lub dwa lata, jest realizowany w co najmniej dwóch państwach. Wniosek o realizację wspólnych studiów magisterskich składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do EACEA w Brukseli.
Program Erasmus+ wspiera również studentów chcących skorzystać ze wspólnych studiów magisterskich. Młodzi ludzie mogą ubiegać się o stypendia wypłacane przez konsorcja uczelni z budżetu programu. O przyjęcie na studia oraz o stypendium kandydaci (absolwenci studiów co najmniej I stopnia) wnioskują bezpośrednio do konsorcjum.

II WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI:

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.
Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.

poniedziałek, 17 listopada 2014 13:32 Poprawiony: środa, 21 lutego 2018 14:06 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk