Aktualności - studia podyplomowe

Adresaci studiów:

Program studiów adresowany jest do menedżerów najwyższego i średniego szczebla w organizacjach zarówno państwowych jak i prywatnych. Słuchaczami mogą zostać osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania menedżerskiego, przygotowujące się lub pragnące uzyskać awans zawodowy. Poszerzenie wiedzy menedżerskiej dla właścicieli już funkcjonujących przedsiębiorstw.

Cel studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku oraz przekazanie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją, problemów z jakim mogą się spotkać w pracy zarządczej, sposobów ich rozwiązywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych.

Więcej…

Prawno - administracyjne aspekty pracy urzędnika z elementami informatyki  

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do aktualnych i przyszłych pracowników urzędów. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej urzędnika oraz prawno ‑ administracyjnych aspektów pracy urzędnika. Słuchacze będą mogli również zapoznać się z  komputerowo wspomaganymi technikami biurowymi oraz pogłębić umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

Więcej…

Adresaci studiów

Podyplomowe Studia - Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego). Cele szczegółowe:

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
  • kształtowanie umiejętności  organizowania pracy z dziećmi w ramach edukacji zintegrowanej i przedszkolnej;
  • przygotowanie słuchaczy do wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
  • przygotowanie słuchaczy do realizowania diagnozy pedagogicznej, wspomagania rozwoju dziecka i radzenia z trudnościami szkolnymi;
  • przygotowanie do radzenia z problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

Więcej…

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata.  Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Warunki wpisu na listę agentów celnych określa w Polsce ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  – Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1880). Zgodnie z art. 80 tejże ustawy jednym z warunków wpisu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Pojęcie agenta celnego można zdefiniować inaczej  jako osobę, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą i która prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będąca pracownikiem reprezentowanego podmiotu).

Więcej…

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy: 

  • chcą uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe
  • są zainteresowani problematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • pełnią funkcje w służbach BHP
  • prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie wykonywania zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy zatrudniających do 100 osób, na których Rozporządzenie nałożyło obowiązek uzupełnienia kwalifikacji
  • zamierzają związać swoją karierę zawodową z branżą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Więcej…

Adresaci studiów 

Studia adresowane są zarówno do osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Są to osoby chcące podnieść poziom wiedzy z zakresu finansów publicznych i funkcjonowania administracji publicznej oraz uzyskać umiejętności analizowania i rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej jednostek administracji publicznej z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego. Adresatami studiów są więc osoby, które po zakończeniu studiów wiążą swoją karierę zawodową z objęciem stanowisk w administracji publicznej.

Więcej…

Adresaci studiów

 Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem udzielającym świadczeń medycznych a instytucją, która te świadczenia rozlicza.

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie pracowników medycznych nazywanych "koderami”, których zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. 

Więcej…

Studia 2-semestralne doskonalące w zakresie terapii pedagogicznej z dziećmi, uczniami i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Adresaci studiów

Absolwenci szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą, zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z terapii pedagogicznej.

Cel studiów

Studia 2-semestralne doskonalące umiejętności z terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi, uczniami i młodzieżą w placówkach typu: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Więcej…

 Regulamin studiów podyplomowych PSW  

 Regulamin praktyk na studiach podyplomowych 

 Program praktyk kwalifikacje pedagogiczne 

 Podanie - rozłożenie na raty  Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia