Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej  z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim pedagogów i nauczycieli  pracujących w placówkach typu: przedszkola, szkoły, placówki wychowawcze, penitencjarne.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do podejmowania kompleksowych i skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do dzieci, uczniów i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wychowaniu. Poznanie terapii pedagogicznej oraz podstawowych metod integracji sensorycznej przygotuje słuchaczy do pracy w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów

 • Psychologia kliniczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Społeczne i biologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
 • Socjoterapia i zajęcia integracyjne
 • Kształtowanie się mowy dziecka
 • Rodzaje zaburzeń mowy
 • Teoria dysleksji rozwojowej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka
 • Profilaktyka i terapia dysleksji rozwojowej
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Budowa i funkcjonowanie układów sensorycznych
 • Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej (zespół Aspergera, autyzm i inne)
 • Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem
 • Warunki do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja
 • Seminarium dyplomowe

 

Kadra dydaktyczna

 • dr Beata Wołosiuk - kierownik Zakładu Pedagogiki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Stanisława Nazaruk - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Joanna Waszczuk - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Ewa Pawłowicz - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • lek. med. Anatol Kierdaszuk - pediatra, neurolog dziecięcy
 • mgr Katarzyna Piasecka - psycholog, nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Anetta Roszkowska - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Agnieszka Szulak - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • mgr Izabela Wojtaszek - Prystupa- pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • mgr Sylwia Ukijaniuk - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk

Wymiar godzinowy - 260 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia

Rozpoczęcie zajęć - październik 2019 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które posiadają ukończone studia i kwalifikacje pedagogiczne

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowod osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).