BHP2

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy: 

 • chcą uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe
 • są zainteresowani problematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • pełnią funkcje w służbach BHP
 • prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie wykonywania zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy zatrudniających do 100 osób, na których Rozporządzenie nałożyło obowiązek uzupełnienia kwalifikacji
 • zamierzają związać swoją karierę zawodową z branżą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności związane z:

 • rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem zagrożeń występujących w środowisku pracy,
 • doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy oraz zarządzaniem bezpieczeństwem pracy.


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

 Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 ze zm.). Korzyści wynikające z ukończenia studiów to uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pracownika służby BHP oraz możliwość podjęcia pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Program studiów

Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP
Ergonomia i fizjologia pracy
Socjologia pracy
Psychologia pracy
Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy
Wypadki i choroby zawodowe
Profilaktyka chorób zawodowych
Nadzór nad warunkami pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Higiena pracy
Dokumentacja BHP
Wymagania BHP z zakresu pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń
Środki ochrony  indywidualnej i zbiorowej
Ochrona przeciwpożarowa
Ratownictwo medyczne
Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP

Kadra dydaktyczna

 • prof. dr hab. n. med. Jan Karczewski -  wykładowca akademicki 
 • dr n. o zdr. Iwona Gładysz - wykładowca akademicki
 • dr Beata Kosińska - wykładowca akademicki
 • dr Dawid Błaszczak - wykładowca akademicki
 • dr Piotr Kociubiński - wykładowca akademicki
 • dr Ewa Szymczuk - wykładowca akademicki
 • dr Martyna Krukowska - wykładowca akademicki
 • inż Łukasz Wrześniewski - centrum usług szkoleniowych SZKOLPOL
 • mgr inż. Szymon Semeniuk - KM PSP Biała Podlaska
 • mgr Mirosław Kowalczuk - WSS Biała Podlaska 


Koordynator studiów podyplomowych - dr Beata Kosińska

Wymiar godzinowy - 264 godzin wykładów i ćwiczeń, w tym 80 godzin praktyk

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1900 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).