Adresaci studiów

 Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem udzielającym świadczeń medycznych a instytucją, która te świadczenia rozlicza.

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie pracowników medycznych nazywanych "koderami”, których zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. 


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

 • absolwent posiada umiejętność organizowania udzielania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych wraz z gromadzeniem danych umożliwiających ich rozliczenie
 • zna procedury diagnostyczne stosowane w placówce medycznej oraz potrafi je ewidencjonować
 • potrafi rozliczać zużywane leki, środki i materiały medyczne
 • posiada umiejętność komunikowania się z personelem medycznym udzielającym i ewidencjonującym świadczenia opieki zdrowotnej
 • potrafi zgromadzić informacje potrzebne do wyceny świadczenia medycznego


Program studiów

 • Struktura i funkcjonowanie placówki medycznej
 • Występowanie chorób i zachorowalność
 • Zarys anatomii człowieka z elementami fizjologii
 • Tajemnica służbowa personelu medycznego i elementy prawa medycznego
 • Terminologia i klasyfikacje medyczne
 • Kodowanie informacji medycznej
 • Podstawy prawne rozliczania świadczeń zdrowotnych
 • Narzędzia informatyczne w pracy kodera
 • Podstawy ekonomiczne wyceny czynności medycznych
 • Rekord medyczny pacjenta i komunikat XML
 • Wstęp do elektronicznego przetwarzania danych
 • Zarządzanie informacją o stanie zdrowia
 • Rozliczanie leczenia farmakologicznego
 • Komunikacja interpersonalna


Kadra dydaktyczna

 • prof. dr hab. n. med. Jan Karczewski -  Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego PSW w Białej Podlaskiej
 • dr hab. n. przyr. Helena Popławska - starszy wykładowca AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
 • dr n. o zdr. Iwona Gładysz - wykładowca PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Agnieszka Łukaszuk - wykładowca PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Beata Waniek - Kierownik Sekcji Koderów Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
 • mgr Joanna Szulganiuk - Kierownik Działu Świadczeń Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
 • mgr inż. Łukasz Mularczyk - Inspektor Działu Świadczeń Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej


Koordynator studiów podyplomowych - dr n. o zdr. Iwona Gładysz

Wymiar godzinowy - 316 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 100 zł; czesne / semestr 2400 zł

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu)