Agent_celny_2

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata.  Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Warunki wpisu na listę agentów celnych określa w Polsce ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  – Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1880). Zgodnie z art. 80 tejże ustawy jednym z warunków wpisu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Pojęcie agenta celnego można zdefiniować inaczej  jako osobę, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą i która prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będąca pracownikiem reprezentowanego podmiotu).

Cel studiów

Absolwenci naszych studiów uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno do wykonywania czynności, do których zobowiązany jest agent celny, jak również do uzyskania wpisu na listę agentów celnych. Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych można będzie wystąpić niezwłocznie po ukończeniu naszych studiów. Zgodnie z powołaną ustawą – Prawo celne oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U z 2014 r. poz. 1702), upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu na listę agentów celnych jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Lista agentów celnych ogłaszana jest w dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów/Służby Celnej. Od wpisu nie są pobierane opłaty. Nasz absolwent może również ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym dla członków zarządów i osób zarządzających transportem - zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) - szerzej o zasadach certyfikacji informują na swoich stronach Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej jako agenci celni prowadzący swoją działalność w dowolnej formie prawnej, w tym jako  przedsiębiorcy prowadzący agencje celne, magazyny celne; przedsiębiorcy i specjaliści obsługujący wolne obszary celne; specjaliści branży Transport-Spedycja-Logistyka  lub jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej branży, czyli jako: spedytorzy krajowi i międzynarodowi, przedsiębiorcy wykonujący transport międzynarodowy i krajowy, specjaliści-spedytorzy ds. organizacji procesów przemieszczania ładunków oraz jako przedsiębiorcy spedycyjni; specjaliści ds. handlu zagranicznego oraz jako właściciele firm handlu zagranicznego; specjaliści ds. celnych i podatkowych występujący jako przedstawiciele firm handlu zagranicznego przed organami celnymi i podatkowymi w ramach udzielonego im upoważnienia. 

Program studiów

 • Polityka celna i prawo celne
 • Kontrola celno - skarbowa i postępowanie w sprawach celnych
 • Instytucje prawa celnego
 • Pochodzenie towarów
 • Prawo administracyjne
 • Transakcje w handlu zagranicznym
 • Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
 • Podatki w obrocie towarowym i elementy prawa finansowego
 • Rozliczenia w handlu zagranicznym
 • Procedury specjalne
 • Transport międzynarodowy i spedycja
 • Informatyzacja obrotu towarowego z zagranicą - elektroniczne zgłoszenie celne


Kadra dydaktyczna

dr Aneta Chrząszcz - koordynator studiów ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Bialskiej, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek Prawo), nauczyciel akademicki.
MG_-_zdjcie_Marian_Gad


dr inż. Marian Gad
- agent celny, doktor nauk ekonomicznych specjalności: ekonomia międzynarodowa, handel międzynarodowy, prawo i polityka celna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), magister inżynier rolnictwa, licencja agenta celnego, zaświadczenie uprawniające do wykonywania czynności agenta celnego, Certificate in Business Administration. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze celnej, spedycyjnej i logistycznej obrotu towarowego z zagranicą, a także jako doradca w sprawach handlu zagranicznego na stanowiskach dyrektor, specjalista, menedżer i agent celny. Członkostwo w organizacjach zawodowych - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), recenzent artykułów publikowanych w miesięczniku Monitor Prawa celnego i Podatkowego. Wykładowca WSI-E w Rzeszowie oraz Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

AnnaR_012_zmienione mgr Anna Rudzka - absolwentka  Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie o specjalności zarządzanie i marketing. Od roku 1999 czynnie pracująca w branży TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA (TSL) zajmując kierownicze stanowiska w działach spedycji w największych bialskich firmach produkcyjnych i transportowych. Od Roku 2010 własna działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu spedycji międzynarodowej. Posiada państwowy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy.  Ukończyła wiele branżowych kursów i szkoleń nieustannie podnosząc swoje kwalifikację  i umiejętności zawodowe. Uzyskała  tytuł specjalista ds. logistyki z międzynarodowym egzaminem  European JUNIOR LOGISTICIAN EJLog nadawanym przez międzynarodową federacje, ELA (European Logistics Association). W roku 2015 ukończyła studia podyplomowe z obsługi celnej, spedycyjnej i logistycznej obrotu towarowego oraz uzyskała tytuł Agenta Celnego, wcześniej studia nadające kwalifikacje do nauczania. Z Akadmią Bialską związana od 2017 r.,  prowadzenie zajęć z ekonomiki i organizacji transportu, infrastruktury transportowej, transportu i spedycji w handlu międzynarodowym. Na zajęciach wykorzystuję przede wszystkim praktyczną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem pracy w szeroko ujmowanej branży TSL.


mgr inż. Artur Krasowski
- absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (zootechnika) oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Wycena nieruchomości) i KUL w Lublinie (Bezpieczeństwo i zarządzanie granicą). Po porzuceniu koncernu farmaceutycznego, od 15 lat szczęśliwy funkcjonariusz celno-skarbowy. Ukończone szkolenia dedykowane pracownikom służby celnej, warsztaty dla trenerów interpersonalnych. Poza służbą próbuję pogodzić zadania męża, taty, sędziego piłkarskiego, szkoleniowca, lektora, animatora...

Foto_4_Krasa

mgr inż. Leszek Krasa - funkcjonariusz celno-skarbowy na stanowiskach Zastępca Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego w Białej Podlaskiej, Kierownik Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej, Kierownik Referatu w Urzędzie Celnym w Białej Podlaskiej. Absolwent Politechniki Białostockiej (studia na kierunku budownictwo, specjalność: drogi, ulice i lotniska), ukończone studia podyplomowe Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, szkolenia specjalistyczne doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariusza celnego. Udział w pracach: Zespołu wdrażającego w Służbie Celnej europejski system TRACES, Zespołu MF do spraw komputeryzacji procedury TIR z wykorzystaniem europejskiego tranzytowego systemu NCTS., zespołu budującego usługę e-Załączniki, wdrożeniowych w Urzędzie Celnym w Białej Podlaskiej tranzytowego systemu NCTS, importowych systemów CELINA i AIS, eksportowego systemu AES oraz systemu finansowo-księgowego ZEFIR. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Izby Celnej.

dr Piotr Kociubiński - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym również obronił pracę doktorską o temacie „Konstytucyjnoprawna problematyka powojennych przekształceń własnościowych i ich skutków”. Adwokat od 2012 r., członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Doradzał w szczególności przy emisji obligacji, zawieraniu umów o roboty budowlane, koordynował realizację projektu budowy i uruchomienia biogazowni. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, cywilnych, jak i administracyjnych, w tym przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował również krajowego inwestora w postępowaniu polubownym w sprawie dotyczącej sporu wynikającego z umowy o roboty budowlane sporządzonej w oparciu o reguły FIDIC.

 

Wymiar godzinowy - 175 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1700 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

 1.  Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobity (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).