Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata.  Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Warunki wpisu na listę agentów celnych określa w Polsce ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  – Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1880). Zgodnie z art. 80 tejże ustawy jednym z warunków wpisu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Pojęcie agenta celnego można zdefiniować inaczej  jako osobę, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą i która prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będąca pracownikiem reprezentowanego podmiotu).

Cel studiów

Absolwenci naszych studiów uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno do wykonywania czynności, do których zobowiązany jest agent celny, jak również do uzyskania wpisu na listę agentów celnych. Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych można będzie wystąpić niezwłocznie po ukończeniu naszych studiów. Zgodnie z powołaną ustawą – Prawo celne oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U z 2014 r. poz. 1702), upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu na listę agentów celnych jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Lista agentów celnych ogłaszana jest w dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów/Służby Celnej. Od wpisu nie są pobierane opłaty. Nasz absolwent może również ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym dla członków zarządów i osób zarządzających transportem - zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) - szerzej o zasadach certyfikacji informują na swoich stronach Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej jako agenci celni prowadzący swoją działalność w dowolnej formie prawnej, w tym jako  przedsiębiorcy prowadzący agencje celne, magazyny celne; przedsiębiorcy i specjaliści obsługujący wolne obszary celne; specjaliści branży Transport-Spedycja-Logistyka  lub jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej branży, czyli jako: spedytorzy krajowi i międzynarodowi, przedsiębiorcy wykonujący transport międzynarodowy i krajowy, specjaliści-spedytorzy ds. organizacji procesów przemieszczania ładunków oraz jako przedsiębiorcy spedycyjni; specjaliści ds. handlu zagranicznego oraz jako właściciele firm handlu zagranicznego; specjaliści ds. celnych i podatkowych występujący jako przedstawiciele firm handlu zagranicznego przed organami celnymi i podatkowymi w ramach udzielonego im upoważnienia. 

Program studiów

 • Polityka celna
 • Prawo i postępowanie celne
 • Instytucje prawa celnego
 • Pochodzenie towarów
 • Prawo administracyjne i finansowe
 • Transakcje w handlu zagranicznym
 • Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
 • Podatki w obrocie towarowym
 • Rozliczenia w handlu zagranicznym
 • Procedury specjalne
 • Transport międzynarodowy i spedycja


Kadra dydaktyczna

 • dr Aneta Chrząszcz - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej  
 • dr inż Marian Gad - agent celny - licencja MF (Agent celny)
 • dr Bartosz Zakrzewski - pracownik Instytutu Transportu Samochodowego
 • dr Piotr Kociubiński - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Wiesław Stachowicz - ekspert Służby Celnej w Urzędzie Celnym w Lublinie
 • mgr Andrzej Krasowski


Koordynator studiów podyplomowych - dr Aneta Chrząszcz

Wymiar godzinowy - 159 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 85 zł; czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.

 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

 1.  Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia
 • dowód osobity (do wglądu)
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)