Aktualności - studia podyplomowe

 

 

BwRD_II_n

 

PATRONAT HONOROWY:

krbrd-logo-4

Logo_WORD_450x450a

 

Patronat_honorowy

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg,
 • pracownicy zarządów dróg o wykształceniu nie drogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 • funkcjonariusze Policji/Państwowej Straży Pożarnej/ Straży Miejskiej/ Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg,
 • osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót,
 • działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe,
 • osoby planujące podjęcie pracy w służbach mundurowych, organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej,
 • zarządcy nieruchomości,
 • szkoły nauki jazdy.

Więcej…

Geodeta_2

 

PATRONAT HONOROWY

PG

 

50% zajęć online – bez konieczności przyjazdu


Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni technicznych jak i pozostałych absolwentów różnych specjalności, osób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z branżą geodezyjną, które nie mają wykształcenia kierunkowego z zakresu geodezji, chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomiarów geodezyjnych i aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu geodezji oraz przyjętych technik i metod pomiarowych, w tym zasad ich wykonywania.

Więcej…

Zarzadzanie_owiat_2

Adresaci studiów

- Absolwenci szkół wyższych;
- Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie;
- Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie;
- Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji edukacyjnych.

Więcej…

Adresaci studiów

 

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką administrowania sieciami komputerowymi, a szczególnie absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją
i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

 

Więcej…

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata i znający język rosyjski przynajmniej na poziomie B1; pracownicy firm międzynarodowych; pracownicy instytucji finansowych; osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem rosyjskim oraz osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje, rozwinąć lub uzupełnić posiadane umiejętności.

Więcej…

Jzyk_angielski_w_biznesie_i_spedycji

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata i znający język angielski przynajmniej na poziomie B1; pracownicy firm międzynarodowych; pracownicy instytucji finansowych; osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem angielskim oraz osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje, rozwinąć lub uzupełnić posiadane umiejętności.

 

Więcej…

images           STUDIA PODYPLOMOWE

           OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO GRANIC


Więcej…


bepue


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej  

 

 

Więcej…

 

odo

Adresaci studiów:
Stu­dia ad­re­so­wa­ne są w szcze­gól­no­ści do:

 • absolwentów studiów wyższych, licencjackich,inżynierskich lub magisterskich zarówno uczelni humanistycznych jakpozostałych, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z pracą nastanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach czywłasnych firmach,
 • osób pełniących funkcje administratora danychosobowych,
 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest ochrona danych osobowych,
 • osób, które przygotowują się do objęcia stanowiskInspektora ochrony danych osobowych,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • osób przygotowujących się doprowadzenia własnych firm, w tym również firm prowadzących działalność tylkoprzez Internet,
 • kierowników jednostek organizacyjnychoraz dyrektorów przedsiębiorstw,
 • zatrudnionych w sektorze publicznymzainteresowanych poszerzeniem wiedzy o nowej ochronie danych osobowych w UniiEuropejskiej.


Cel studiów:
Celemstudiów podyplomowych jest zapoznanie z usystematyzowaną, całościowąproblematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawaeuropejskiego i polskiego, a w szczególności zdobycie teoretycznej ipraktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO(Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej) któreweszło w życie 25 maja 2018 r.

Program studiów:
 • Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych 
 • Krajowe unormowania prawne ochrony danych osobowych 
 • Systemy zabezpieczenia danych osobowych 
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne) 
 • Etyka zawodowa 
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Inspektor ochrony danych osobowych w systemie ochrony danych osobowych 
 • Dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych 
 • Zarządzanie ryzykiem 

Kwalifikacjepo ukończeniu studiów:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowaliwidzą z zakresu:
 • zasad, norm i standardów ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej);
 • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych zzakresu ochrony danych osobowych w kraju;
 • metod i narzędzi wykorzystywanych dorozwiązywania problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • analizy ryzyka prowadzonej doosiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka w zakresieprzetwarzania m.in. danych osobowych;
 • znaczenia i zakresu nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych; 
 •  zasad tworzenia dokumentowania systemu ochrony danych osobowych;
 • najnowszych rozwiązań bezpieczeństwainformacji;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicyzawodowej.

Kadra dydaktyczna:

 • dr Dariusz Brążkiewicz
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr AnnaJakubowicz - Jaszczuk
 • dr Jacek Mucha
 • mgr Alicja Sobota
 • mgr PiotrSzostak
Brkiewicz_Dariusz_-_WOS

dr Dariusz Brążkiewicz -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (koordynator studiów podyplomowych) doktor, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, stopień doktora uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2000 r. Zasadnicze zainteresowania badawcze koncentruje na bezpieczeństwie międzynarodowym w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej i byłych krajów ZSRR oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ze szczególnym uwzględniałem czynników społeczno-politycznych i militarnych. Publikuje z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty zastudia - czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez koniecznościpisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia nastudia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych(oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdynazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).

Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1