Adresaci studiów 

Studia adresowane są zarówno do osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Są to osoby chcące podnieść poziom wiedzy z zakresu finansów publicznych i funkcjonowania administracji publicznej oraz uzyskać umiejętności analizowania i rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej jednostek administracji publicznej z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego. Adresatami studiów są więc osoby, które po zakończeniu studiów wiążą swoją karierę zawodową z objęciem stanowisk w administracji publicznej.

Cel studiów

 • zapoznanie ze specyfiką administracji publicznej, prawa i postępowania administracyjnego
 • pogłębienie wiedzy z zakresu teorii finansów publicznych, a także praktyki tych finansów w Polsce i Unii Europejskiej
 • zapoznanie ze specyfiką samorządowych finansów publicznych, w tym zasad konstruowania budżetu (tradycyjnego i zadaniowego), instrumentami kształtowania, nadzorem i kontrolą gospodarki finansowej JST
 • pogłębienie wiedzy o zasadach prowadzenia rachunkowości budżetowej i nabycie umiejętności księgowania operacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek publicznych
 • pogłębienie wiedzy o sposobach i terminach sporządzania sprawozdań finansowych
 • rozumienie przyczyn funkcjonowania finansów ubezpieczeń społecznych, ich ewolucji, powiązań z innymi sektorami finansów publicznych
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych instrumentów polityki fiskalnej
 • rozumienie istoty poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań publicznych (dofinansowanie z funduszy UE)
 • pogłębianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych i umiejętność stosowania istniejących w tym obszarze uregulowań prawnych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i przywództwa publicznego dla sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania działań z zakresu PR do budowania wizerunku jednostki publicznej 
   


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent po ukończeniu studiów dysponuje wiedzą teoretyczną, a także praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych  oraz posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu, co pozwala na podjęcie pracy na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w sektorze publicznym administracji państwowej, rządowej lub samorządowej na szczeblach centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Absolwenci  mają szansę zdobycia interesującej pracy jako kierownicy jednostek administracji publicznej, skarbnicy, pracownicy działów finansowo – księgowych, sekretarze, kierownicy jednostek podległych lub audytorzy.

 Program studiów

 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego
 • Organy administracji publicznej w Polsce i UE
 • Finanse publiczne w Polsce i UE
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Przywództwo i zarządzanie w organizacji publicznej
 • Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach publicznych
 • Budżet zadaniowy - nowe publiczne zarządzanie
 • System finansowy ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Public Relations w administracji publicznej
 • Transparentność i jakość w funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Sprawozdawczość finansowa samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Fundusze strukturalne i projekty UE w instytucjach administracji publicznej


Kadra dydaktyczna

Photo_A._Cyburt_PhD_zmiana_rozmiarw

 

dr Agnieszka Cyburt ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) - koordynator studiów, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, ukończone studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik i członek wielu projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych w kraju i za granicą. Prowadziła zajęcia na uczelniach zagranicznych, m.in. w ramach udziału w międzynarodowym zespole projektowym, który uzyskał wsparcie z programu Jean Monnet. Współpracowała z NBP w ramach projektów edukacji ekonomicznej. Odbyła staż dydaktyczny w University College London będąc uczestnikiem projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów samorządowych. Były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej i obecny audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych.

mgr Teresa Janicka-Michalak - wieloletni praktyk gospodarczy w dziedzinie bankowości i finansów. Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS oraz studiów podyplomowych "Windykacja Należności" i "Menedżersko - Bankowego" w zakresie zarządzania i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Dyplomowany Trener Biznesu Metodologii SET. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zdobyta wiedza z zakresu prawidłowości gospodarowania środkami pieniężnymi, przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej i zasad rachunkowości, pozwala na wykorzystanie jej w praktyce. Ekspert w zakresie trudnych negocjacji w odzyskiwaniu należności. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu należnościami sektora bankowego i sektora Skarbu Państwa.

dr Piotr Kociubiński - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym również obronił pracę doktorską o temacie „Konstytucyjnoprawna problematyka powojennych przekształceń własnościowych i ich skutków”. Adwokat od 2012 r., członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Doradzał w szczególności przy emisji obligacji, zawieraniu umów o roboty budowlane, koordynował realizację projektu budowy i uruchomienia biogazowni. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, cywilnych, jak i administracyjnych, w tym przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował również krajowego inwestora w postępowaniu polubownym w sprawie dotyczącej sporu wynikającego z umowy o roboty budowlane sporządzonej w oparciu o reguły FIDIC.

mgr_J._Irobi

mgr Jolanta Irobi - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia  na kierunku ekonomia. Długoletni pracownik instytucji państwowej zajmującej się kontrolą i nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez samorządy. Trener szkolący w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

15-29_35x45_Liliana_Biaach

dr Liliana Białach - doktor  nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, wieloletni funkcjonariusz Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej z doświadczeniem na  stanowisku kierowniczym. Nauczyciel akademicki. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, administracja, prawo celne, międzynarodowy obrót towarowy.

dr Aneta Chrząszcz - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Bialskiej, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek Prawo), nauczyciel akademicki.
prof. dr hab. Marian Podstawka - Kierownik Zakładu Prawa i Finansów SGGW w Warszawie
dr Agnieszka Werenowska - praktyk
dr Olga Szołno - praktyk
dr Piotr Dragan - praktyk, Wójt Gminy Wisznice
mgr Maciej Buczyński - praktyk, pracownik samorządowy

mgr Michał Romanowski - praktyk, pracownik samorządowy

mgr Artur Nitek - praktyk

Wymiar godzin - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1750 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).