Informacje dla kandydatów na studia:

 • Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od 01.05.2020 r. i odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • W rekrutacji biorą udział jedynie osoby, które w terminie do 26.10.2020 r. dostarczą komplet dokumentów.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (ok. 30 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność składanych dokumentów.
 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), w przypadku niektórych pedagogicznych kierunków studiów podyplomowych wymagany jest dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego, kurs kwalifikacyjny lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
 • Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej liczby uczestników.
 • Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych może zostać przesunięty do momentu zebrania wymaganej grupy słuchaczy.
 • Informacja o uruchomieniu lub nie uruchomieniu danej edycji studiów zostanie przesłana kandydatowi na wskazany adres e-mail.
 • Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przekazana kandydatom do jednego miesiąca po zakończeniu rekrutacji na danym kierunku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są:

 1. Zarejestrować się elektronicznie na stronie http://irk.pswbp.pl/INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW - IRK;
 2. Wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na wygenerowane w IRK indywidualne konto, w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko”, studia podyplomowe, „kierunek studiów”;
 3. Wydrukować podanie z IRK (możliwość wydrukowania podania po uzupełnieniu wszystkich zakładek z wyłączeniem zakładki - wykształcenie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej);
 4. Dostarczyć komplet dokumentów do ostatniego dnia rekrutacji (osobiście lub drogą pocztową) pod następujący adres: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pokój 335 R  (z dopiskiem Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej);
 5. Wnieść opłatę za I semestr przed rozpoczeciem pierwszych zajęć.

Uwaga!
Samo zarejestrowanie się w systemie nie wystarczy - konieczne jest dostarczenie kompletu dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność składanych dokumentów.
Dokumenty niekompletne lub niepodpisane nie będą poddawane weryfikacji.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta kandydata;
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), tegoroczni absolwenci uczelni wyższych, którzy
  w momencie rekrutacji nie odebrali jeszcze dyplomu, mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wydane przez dziekanat, a po otrzymaniu dyplomu donieść jego kserokopię.
  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (dotyczy następujących kierunków studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna z elementami informatyki, Wychowanie przedszkolne z podstawami logopedii, Terapia pedagogiczna z podstawami logopedii);
 4. dowód osobisty (do wglądu);
 5. kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
środa, 16 kwietnia 2014 14:00 Poprawiony: piątek, 14 lutego 2020 14:52 Wpisany przez Andrzej Borodijuk