Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

Przeczytaj przed przystąpieniem do rejestracji!

W tym roku wszystkie osoby rekrutujace się  na studia podyplomowe zwolnione są z koniecznosci wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 • Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od 01.05.2022 r. i odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • W rekrutacji biorą udział jedynie osoby, które w terminie do 29.10.2022 r.  dostarczą2 komplet dokumentów.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (ok. 30 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność składanych dokumentów.
 • Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), w przypadku niektórych pedagogicznych kierunków studiów podyplomowych wymagany jest dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego, kurs kwalifikacyjny lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
 • Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej liczby uczestników.
 • Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych może zostać przesunięty do momentu zebrania wymaganej grupy słuchaczy.
 • Informacja o uruchomieniu lub nie uruchomieniu danej edycji studiów zostanie przesłana kandydatowi na wskazany adres e-mail.
 • Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe zostanie przekazana kandydatom do jednego miesiąca po zakończeniu rekrutacji na danym kierunku.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są:

 1. Zarejestrować się elektronicznie na stronie http://irk.pswbp.pl/INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW - IRK (bez koniecznosci uzupełniania zakładki z * tj. dotyczącej wykształcenia oraz zakładki legitymacja  - kandydat nie wnosi z tego tytułu opłat);
 2. Wydrukować podanie z IRK (możliwość wydrukowania podania po uzupełnieniu wszystkich zakładek  z wyłączeniem zakładki z *);
 3. Dostarczyć komplet dokumentów do ostatniego dnia rekrutacji (osobiście lub drogą pocztową) pod następujący adres: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pokój 266 R  (z dopiskiem Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej);
 4. Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu kierunku dostarczyć podpisaną w 2 egz. umowę oraz oświadczenie min. o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zapoznaniu się z regulamionem studiów podyplomowych (oświadczenia i umowy wysyłane są kandydatowi na wskazany w formularzu zgloszeniowym adres mailowy);
 5. Wnieść opłatę za I semestr studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Uwaga!
Samo zarejestrowanie się w systemie nie wystarczy - konieczne jest dostarczenie kompletu dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność składanych dokumentów.
Dokumenty niekompletne lub niepodpisane nie będą poddawane weryfikacji. 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta kandydata;
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), tegoroczni absolwenci uczelni wyższych, którzy w momencie rekrutacji nie odebrali jeszcze dyplomu, mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wydane przez dziekanat, a po otrzymaniu dyplomu donieść jego kserokopię.
  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (dotyczy następujących kierunków studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna z elementami informatyki, Wychowanie przedszkolne z podstawami logopedii, Terapia pedagogiczna z podstawami logopedii);
 4. dowód osobisty (do wglądu);
 5. kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
Ulgi w opłatach 
 1. Absolwentom uczelni (tj. osobom, które ukończyły studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie lub podyplomowe w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
  i podejmują kształcenie na studiach podyplomowych, przysługuje 10 % rabat w opłacie za każdy semestr studiów.
 2. Studentom uczelni rozpoczynającym równolegle kształcenie na studiach podyplomowych przysługuje 15 % rabat w opłacie za każdy semestr studiów.
 3. Pracownikom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podejmującym kształcenie na studiach podyplomowych przysługuje 30 % rabat w opłacie za każdy semestr studiów.
 4. Małżeństwu, rodzeństwu, dzieciom i rodzicom jednocześnie studiującym w uczelni przysługuje 10 % rabat w opłacie  za każdy semestr studiów dla osoby, która jako druga rozpoczęła studia podyplomowe. W przypadku przerwania studiów, a następnie ich wznowieniu rabat nie przysługuje. W przypadku rozpoczęcia studiów przez dwie osoby równocześnie rabat dotyczy tylko jednej osoby.
 5. Jeżeli przysługuje Ci uga z ww. tytułów zgłoś się do nas i złóż podanie jeszcze przed rozpoczęciem studiów.

 

Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97,

21-500 Biała Podlaska

tel. 83 344 99 53/60, p.266 

 

 

 


środa, 16 kwietnia 2014 14:00 Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2022 14:46 Wpisany przez Andrzej Borodijuk