Adresaci studiów

Podyplomowe Studia - Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego). Cele szczegółowe:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
 • kształtowanie umiejętności  organizowania pracy z dziećmi w ramach edukacji zintegrowanej i przedszkolnej;
 • przygotowanie słuchaczy do wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
 • przygotowanie słuchaczy do realizowania diagnozy pedagogicznej, wspomagania rozwoju dziecka i radzenia z trudnościami szkolnymi;
 • przygotowanie do radzenia z problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli słuchaczom uzyskać kwalifikacje nauczycielskie zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk

Wymiar godzinowy - 350 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk

Czas trwania - 3 semestry

Ilość miejsc - 25

Opłaty za studia - 1150 zł / semestr  

Rozpoczęcie zajęć -  21 wrzesień 2019 r. 


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowod osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego, kurs kwalifikacyjny lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).