Aktualności - studia podyplomowe

 

PATRONAT HONOROWY:

krbrd-logo-4

Logo_WORD_450x450a

 

 

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg,
 • pracownicy zarządów dróg o wykształceniu nie drogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 • funkcjonariusze Policji/Państwowej Straży Pożarnej/ Straży Miejskiej/ Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg,
 • osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót,
 • działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe,
 • osoby planujące podjęcie pracy w służbach mundurowych, organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej,
 • zarządcy nieruchomości,
 • szkoły nauki jazdy.

Więcej…

 

PATRONAT HONOROWY

PG

 

50% zajęć online – bez konieczności przyjazdu


Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni technicznych jak i pozostałych absolwentów różnych specjalności, osób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z branżą geodezyjną, które nie mają wykształcenia kierunkowego z zakresu geodezji, chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomiarów geodezyjnych i aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu geodezji oraz przyjętych technik i metod pomiarowych, w tym zasad ich wykonywania.

Więcej…

Adresaci studiów

- Absolwenci szkół wyższych;
- Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie;
- Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie;
- Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji edukacyjnych.

Więcej…

Adresaci studiów

 

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką administrowania sieciami komputerowymi, a szczególnie absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją
i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

 

Więcej…

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata i znający język rosyjski przynajmniej na poziomie B1; pracownicy firm międzynarodowych; pracownicy instytucji finansowych; osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem rosyjskim oraz osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje, rozwinąć lub uzupełnić posiadane umiejętności.

Więcej…

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata i znający język angielski przynajmniej na poziomie B1; pracownicy firm międzynarodowych; pracownicy instytucji finansowych; osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem angielskim oraz osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje, rozwinąć lub uzupełnić posiadane umiejętności.

 

Więcej…

images           STUDIA PODYPLOMOWE

           OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO GRANIC


Więcej…


bepue


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej  

 

 

Więcej…

 

odo

Adresaci studiów:
Stu­dia ad­re­so­wa­ne są w szcze­gól­no­ści do:

 • absolwentów studiów wyższych, licencjackich,inżynierskich lub magisterskich zarówno uczelni humanistycznych jakpozostałych, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z pracą nastanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach czywłasnych firmach,
 • osób pełniących funkcje administratora danychosobowych,
 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest ochrona danych osobowych,
 • osób, które przygotowują się do objęcia stanowiskInspektora ochrony danych osobowych,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • osób przygotowujących się doprowadzenia własnych firm, w tym również firm prowadzących działalność tylkoprzez Internet,
 • kierowników jednostek organizacyjnychoraz dyrektorów przedsiębiorstw,
 • zatrudnionych w sektorze publicznymzainteresowanych poszerzeniem wiedzy o nowej ochronie danych osobowych w UniiEuropejskiej.


Cel studiów:
Celemstudiów podyplomowych jest zapoznanie z usystematyzowaną, całościowąproblematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawaeuropejskiego i polskiego, a w szczególności zdobycie teoretycznej ipraktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO(Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej) któreweszło w życie 25 maja 2018 r.

Program studiów:
 • Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych 
 • Krajowe unormowania prawne ochrony danych osobowych 
 • Systemy zabezpieczenia danych osobowych 
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne) 
 • Etyka zawodowa 
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Inspektor ochrony danych osobowych w systemie ochrony danych osobowych 
 • Dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych 
 • Zarządzanie ryzykiem 

Kwalifikacjepo ukończeniu studiów:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowaliwidzą z zakresu:
 • zasad, norm i standardów ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej);
 • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych zzakresu ochrony danych osobowych w kraju;
 • metod i narzędzi wykorzystywanych dorozwiązywania problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • analizy ryzyka prowadzonej doosiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka w zakresieprzetwarzania m.in. danych osobowych;
 • znaczenia i zakresu nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych; 
 •  zasad tworzenia dokumentowania systemu ochrony danych osobowych;
 • najnowszych rozwiązań bezpieczeństwainformacji;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicyzawodowej.

Kadra dydaktyczna:

 • dr Dariusz Brążkiewicz
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr AnnaJakubowicz - Jaszczuk
 • dr Jacek Mucha
 • mgr Alicja Sobota
 • mgr PiotrSzostak


Koordynator studiów podyplomowych
- dr Dariusz Brążkiewicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty zastudia - czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez koniecznościpisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia nastudia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych(oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdynazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).

Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1