Geodeta_2

 

PATRONAT HONOROWY

PG

 

50% zajęć online – bez konieczności przyjazdu


Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni technicznych jak i pozostałych absolwentów różnych specjalności, osób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z branżą geodezyjną, które nie mają wykształcenia kierunkowego z zakresu geodezji, chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomiarów geodezyjnych i aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu geodezji oraz przyjętych technik i metod pomiarowych, w tym zasad ich wykonywania.

Cel studiów

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem prac geodezyjnych. Zakres tematyczny obejmuje przedmioty, które pozwolą na pozyskanie wiedzy z zakresu wykonywania pomiarów geodezyjnych i sporządzania map, umiejętności w posługiwaniu się podstawowymi instrumentami geodezyjnymi oraz dokumentacją geodezyjną w postaci analogowej i numerycznej.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Studia dokształcające, służą poszerzeniu wiedzy tematycznej z zakresu geodezji. Po ukończeniu studiów podyplomowych istnieje możliwość współpracy z branżami geodezyjnymi lub pracy w firmach w których geodeci wykonują pracę, np. w budownictwie, drogownictwie. 

Program studiów

 • Matematyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
 • Geodezja ogólna
 • Podstawy budownictwa
 • Geodezja inżynieryjna
 • Fotogrametria i skanowanie laserowe
 • Rysunek geodezyjny
 • Podstawy działalności gospodarczej w geodezji
 • Prawo w geodezji
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Geodezja satelitarna
 • Cyfrowe opracowania geodezyjne
 • Grafika inżynierska z elementami mapy numerycznej
 • Ćwiczenia terenowe

Kadra dydaktyczna

Zdjcie_-_A.Staszewski

mgr inż. Arkadiusz Staszewski - koordynator studiów ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) geodeta praktyk z doświadczeniem z zakresu 1, 2, 4 uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, nauczyciel akademicki Zakładu Budownictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, magister pedagogiki, specjalność zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, inżynier geodezji i kartografii, specjalność geodezja inżynieryjna, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Instytut Nauk Technicznych, Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Instruktor szkoleń z zakresu ,,Fotogrametria niskopułapowa’’. Nauczyciel w ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej przedmiotów zawodowych i opiekun praktyk w technikum geodezyjnym. Praca oraz współpraca z firmami geodezyjnymi. Dyplom potwierdzający kwalifikacje Technika Architektury Krajobrazu oraz ukończone Studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu. Doświadczenie praktyczne w zakresie architektury krajobrazu. Współpraca z biurami projektowymi, ARiMR, LODR, działalność rolnicza.

Zdjcie_-_M.Staszewska

mgr inż. Marlena Staszewska - geodeta praktyk z doświadczeniem z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, Urząd Miasta Biała Podlaska, Referat Geodezji, stanowisko ds. uzgadniania i koordynacji dokumentacji projektowej, przyjmowanie i wstępna analiza dokumentacji projektowej oraz organizacja narad koordynacyjnych celem jej uzgodnienia i zaopiniowania, zakładanie i prowadzenie GESUT, prowadzenie EGiB, kontrola opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do PZGiK, udział w zespołach roboczych i komisjach powołanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, współpraca z innymi wydziałami i referatami Urzędu Miasta, sądami powszechnymi i wieczysto-księgowymi oraz innymi organami administracyjnymi, wcześniej zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, doświadczenie zdobyte podczas praktyki zawodowej, staży i pracy w wykonawstwie geodezyjnym, magister pedagogiki, specjalność zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, inżynier geodeta, specjalność geodezja i geoinformatyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z-ca Prezesa SGP Koła w Białej Podlaskiej.

Tomasz_Wojciechowski

dr inż. Tomasz Wojciechowski - geodeta praktyk, wieloletnie prowadzenie firmy - Pracownia Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych specjalizującej się w geodezji drogowej i kolejowej, nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w Warszawie, Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność geodezja inżynieryjno-gospodarcza, do 2006 roku asystent na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechnik Warszawskiej, studia podyplomowe z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości, Politechnika Warszawska, do 2020 roku wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, dr inż. nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii.

dr Piotr Kociubiński - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym również obronił pracę doktorską o temacie „Konstytucyjnoprawna problematyka powojennych przekształceń własnościowych i ich skutków”. Adwokat od 2012 r., członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Doradzał w szczególności przy emisji obligacji, zawieraniu umów o roboty budowlane, koordynował realizację projektu budowy i uruchomienia biogazowni. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, cywilnych, jak i administracyjnych, w tym przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował również krajowego inwestora w postępowaniu polubownym w sprawie dotyczącej sporu wynikającego z umowy o roboty budowlane sporządzonej w oparciu
o reguły FIDIC.
Szczygielska-Elbieta-150x150
dr Elżbieta Szczygielska
- Kierownik Z-du Budownictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, magister matematyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki i Fizyk, studia podyplomowe Analiza danych, UMCS Lublin, Informatyka i technologie informacyjne, PWSZ Biała Podlaska.

dr inż. Alicja Baranowska
- Kierownik Z-du Rolnictwa Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, doktor nauk rolniczych/agronomia, mgr inż. nauk rolniczych/ochrona środowiska przyrodniczego, studia podyplomowe Architektury krajobrazu oraz Kwalifikacji Pedagogicznych.
P_Brzyski-1
dr inż. Przemysław Brzyski -
 doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, magister inżynier budownictwa, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykładowca Politechniki Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska. Wykładowca Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Budownictwa.

Wymiar godzinowy - 220 godzin wykładów i ćwiczeń (w tym 100 godzin kształcenia na odległość)

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 1700 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).

  Krótka fotorelacja z zajęć.
20211107_154217 20220115_125346
20220115_125342 20220115_133736
20220115_130153 20220115_141300
20220227_105231 20220227_094801
20220319_135456 20220319_142858
20220423_124033 20220423_125641
20220423_131247 20220423_125624
20220423_142032 20220424_140316
20220424_145108 20220424_150627
20220521_133802 20220521_161041
20220521_161007 20220521_161052
20220521_162058 20220521_165946
20220521_160950 20220424_145525
20220521_131442 Bez_tytuu5
Bez_tytuupodz