Zarzadzanie_owiat_2

Adresaci studiów

- Absolwenci szkół wyższych;
- Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie;
- Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie;
- Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji edukacyjnych.

Cel studiów

Przygotowanie pod względem merytorycznym i organizacyjnym absolwentów do pracy na stanowisku dyrektora  oraz  innym stanowisku kierowniczym w szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej, poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na wymienionym stanowisku.

Program studiów

 • Polityka oświatowa państwa - prawo oświatowe
 • Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne
 • Przepisy PHP w placówce oświatowej
 • Zamówienia publiczne i finansowanie placówki oświatowej
 • Planowanie i projektowe koncepcji szkoły i placówki oświatowej
 • Etyka w pracy dyrektora
 • Tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły / placówki oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny
 • Ewaluacja placówki oświatowej
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia zarządzania
 • Nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu
 • Mediacje w sytuacji konfliktu
 • Organizacja pracy dyrektora
 • Współpraca dyrektora z organem prowadzącym, środowiskiem lokalnym i innymi podmiotami


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje i umiejętności wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora  oraz innego stanowiska kierowniczego w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597, z późn. zm.).

Kadra dydaktyczna

 • dr Ewa Pawłowicz – Sosnowska
 • dr Ewelina Dresler
 • dr Aneta Chrząszcz
 • dr Marzena Ruszkowska
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr Sergiusz Nikitin
 • dr Stanisława Nazaruk
 • dr Helena Konowaluk – Nikitin
 • dr Mariusz Pyra
 • dr Anna Lendzion
 • mgr Iwona Jędryczkowska
 • mgr Mirosław Kowaluk
 • mgr Urszula Zieniewicz


Koordynator studiów podyplomowych
– dr Stanisława Nazaruk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 240 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 1850 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).