odo

Adresaci studiów:
Stu­dia ad­re­so­wa­ne są w szcze­gól­no­ści do:

 • absolwentów studiów wyższych, licencjackich,inżynierskich lub magisterskich zarówno uczelni humanistycznych jakpozostałych, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z pracą nastanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach czywłasnych firmach,
 • osób pełniących funkcje administratora danychosobowych,
 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest ochrona danych osobowych,
 • osób, które przygotowują się do objęcia stanowiskInspektora ochrony danych osobowych,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • osób przygotowujących się doprowadzenia własnych firm, w tym również firm prowadzących działalność tylkoprzez Internet,
 • kierowników jednostek organizacyjnychoraz dyrektorów przedsiębiorstw,
 • zatrudnionych w sektorze publicznymzainteresowanych poszerzeniem wiedzy o nowej ochronie danych osobowych w UniiEuropejskiej.


Cel studiów:
Celemstudiów podyplomowych jest zapoznanie z usystematyzowaną, całościowąproblematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawaeuropejskiego i polskiego, a w szczególności zdobycie teoretycznej ipraktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO(Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej) któreweszło w życie 25 maja 2018 r.

Program studiów:
 • Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych 
 • Krajowe unormowania prawne ochrony danych osobowych 
 • Systemy zabezpieczenia danych osobowych 
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne) 
 • Etyka zawodowa 
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Inspektor ochrony danych osobowych w systemie ochrony danych osobowych 
 • Dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych 
 • Zarządzanie ryzykiem 

Kwalifikacjepo ukończeniu studiów:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowaliwidzą z zakresu:
 • zasad, norm i standardów ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej);
 • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych zzakresu ochrony danych osobowych w kraju;
 • metod i narzędzi wykorzystywanych dorozwiązywania problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • analizy ryzyka prowadzonej doosiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka w zakresieprzetwarzania m.in. danych osobowych;
 • znaczenia i zakresu nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych; 
 •  zasad tworzenia dokumentowania systemu ochrony danych osobowych;
 • najnowszych rozwiązań bezpieczeństwainformacji;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicyzawodowej.

Kadra dydaktyczna:

 • dr Dariusz Brążkiewicz
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr AnnaJakubowicz - Jaszczuk
 • dr Jacek Mucha
 • mgr Alicja Sobota
 • mgr PiotrSzostak
Brkiewicz_Dariusz_-_WOS

dr Dariusz Brążkiewicz -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (koordynator studiów podyplomowych) doktor, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, stopień doktora uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2000 r. Zasadnicze zainteresowania badawcze koncentruje na bezpieczeństwie międzynarodowym w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej i byłych krajów ZSRR oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ze szczególnym uwzględniałem czynników społeczno-politycznych i militarnych. Publikuje z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty zastudia - czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez koniecznościpisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia nastudia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych(oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdynazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).