Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Adresaci studiów

Studia na tym kierunku mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów

Studia Oligofrenopedagogika –edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną są nauczycielskimi kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi prowadzonymi zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymienione kwalifikacje są konieczne do pracy edukacyjnej, rehabilitacyjnej i wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w:

1) placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,  gimnazjach specjalnych,  szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy; 

2) placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym: placówkach realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, placówkach organizujących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk

Wymiar godzinowy - 340 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 100 godzin praktyk

Czas trwania - 3 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - czesne / semestr - 1100 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik 2019 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które posiadają ukończone studia i kwalifikacje pedagogiczne

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu),
  • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
  • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).