images           STUDIA PODYPLOMOWE

           OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO GRANIC
Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do pracowników Straży Granicznej, Służby Celnej, Policji oraz administracji publicznej w rejonach nadgranicznych, którzy zapewniają ochronę granic państwowych lub swoją przyszłą pracę zawodową wiążą z tymi instytucjami,  jednocześnie są absolwentami wyższych uczelni wszystkich kierunków (szczególnie: prawa, bezpieczeństwa narodowego, administracji, zarządzania, informatyki lub ekonomii).

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu geopolitycznych i geostrategicznych uwarunkowań bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz wiedzy o konkretnej sytuacji politycznej w regionie, a w szczególności zapoznanie z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony i bezpieczeństwa granic na gruncie prawa europejskiego i polskiego.

Zakres tematyczny:

 • Polityka, strategia, bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w świecie i Europie
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa państw we współczesnym świecie
 • Sytuacje kryzysowe i ich wpływ na bezpieczeństwo granic
 • Prawne podstawy ochrony i bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, NATO i Polski
 • Instytucje i struktury bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
 • Militarne aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic
 • Ekonomiczne i gospodarcze aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic
 • Sanitarne aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic
 • Kulturowe i cywilizacyjne aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic


Kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną a także praktyczną z zakresu ochrony i bezpieczeństwa granic, będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionych instytucjach.

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. Zbigniew Sabak
 • dr hab. Jerzy Bertrand
 • dr Barbara Stefaniuk
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr Agnieszka Sylwoniuk-Wapowska
 • dr Dariusz Brążkiewicz
 • dr Liliana Białach


Koordynator studiów podyplomowych
– dr hab. Zbigniew Sabak

Wymiar godzin - 174 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - oplata rekrutacyjna - 85 zł; czesne / semestr - 1800 zł

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:


1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).