bepue


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej  

 

 

 Adresaci studiów:

Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, policjanci, strażnicy graniczni, pracownicy sektora publicznego, przedsiębiorcy.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze prawa, sytemu podatkowego i zwalczania przestępczości w obrocie ekonomicznym i pozaekonomicznym.  W szczególności będzie to polegało na zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy, która pozwoli uczestnikom w rzeczywistości zawodowej wykorzystywać nabyte umiejętności w zakresie identyfikacji  i zwalczania przestępczości ekonomicznej wymierzonej  w budżet państwa ("szara strefa" i "czarny rynek w gospodarce).

Program studiów:

Podstawy prawa podatkowego i administracyjnego,
System podatkowy w Polsce,
Procedury celne,
Ochrona interesów finansowych Polski i UE. Zagadnienia prawne i instytucjonalne,
Postępowanie karne  i karne skarbowe,
Kontrola podatkowa,
Kontrola graniczna i  celno-skarbowa,
Przestępstwa podatkowe,
Podstawy prawa cywilnego,
Ochrona obszaru celnego UE w aspekcie ekonomicznym i pozaekonomicznym,
Formy zwalczania przestępczości ekonomicznej,
Zarządzanie bezpieczeństwem w obrocie gospodarczym,
Kadry Krajowej Administracji Skarbowej,
Krajowa Administracja Skarbowa - podstawy prawne funkcjonowania, organizacja,  zadania,
Praktyczne aspekty RODO.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponowała wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami z zakresu przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk w sektorze finansów oraz obrotu gospodarczego. Zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania instytucji stojących na straży bezpieczeństwa ekonomicznego i pozaekonomicznego Polski i UE.

Kadra dydaktyczna:

dr Liliana Białach
dr Andrzej Halicki
dr Małgorzata Bessaraba
dr Jakub Głowacz
mgr inż. Leszek Krasa
dr  Aneta Chrząszcz
mgr Jakub Jankowski
mgr Wiesław Stachowicz
mgr Monika Ząbek
mgr Tomasz Krzewiński
mgr Patrycja Hołownia

Koordynator studiów podyplomowych - dr Liliana Białach

Wymiar godzinowy - 180 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 15

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 85 zł; czesne / semestr - 1800 zł

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).