Kursy / szkolenia

Kurs realizowany jest w oparciu o program MEN a jego przebieg nadzorowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.  Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, niekaranych z wykształceniem minimum średnim, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą.

W programie min: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w trakcie trwania wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Po ukończeniu kursu (uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu) każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy podczas wakacji i ferii z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

INFORMACJE:
Czas trwania: 36 h;

TERMIN ROZPOCZĘCIA MAJ - CZERWIEC

REKRUTACJA OTWARTA

Cena: 200;

Miejsce: PSW w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska;

Niezbędne dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy; Formularz_Wychowawca.pdf
2. Kserokopia  dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

Szczegóły: tel. 83 344 99 60, 83 344 99 53, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komplet dokumentów prosimy o dostarczenie do ACEU Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, p.335R (budynek z zegarem, 2 piętro)  21-500 Biała Podlaska

ZAPRASZAMY!

Wychowawca_wypoczynku-facebook_post_image_1200x628_-_maj_2019

min_jezyk_migowyZapraszamy na kurs języka migowego z 70% dofinansowaniem PFRON!
TY TEŻ MIGAJ Z NAMI!

Więcej…

MATRIOSZKA

 

AKADEMICKIE CENTRUM
EDUKACJI USTAWICZNEJ
ZAPRASZA NA
KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Więcej…


Więcej…

Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Koszty uczestników:
1. opłata za kurs:
a)  część specjalistyczna - 1150 zł/osoby (cena obejmuje szkolenie, materiały dydaktyczne, koszt egzaminu, wydanie legitymacji)
b) cześć ogólna (w formie e-learningu) - bezpłatna, Z części ogólnej zwolnieni są: absolwenci kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja, instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy. Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł.
2. nocleg z wyżywieniem w O.W. Gromada, ul. Czarny Potok 39 w Krynicy  Zdroju w cenach preferencyjnych
 - 65 zł/dzień (śniadanie + obiadokolacja),
3. karnet na wyciąg – około 55 zł/dzień.+


Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w górach na nartach zjazdowych na okres kursu,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń,
- posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień,),


Informacje dodatkowe:
- część praktyczna realizowana jest w wymiarze 88 godzin dydaktycznych,
- wstępny harmonogram kursu:
w dniu przyjazdu do godziny 13.00 zajęcia organizacyjno-porządkowe oraz oswajanie ze sprzętem narciarskim, gry i zabawy na śniegu;
każdy dzień: 9.00 – 16.45 zajęcia praktyczne na stoku wraz z przerwą na posiłek,
                    18.30-22.15 wykłady,
 ostatni dzień, tj. 21 lutego od 9.00-10.00 rozjeżdżenie, a następnie egzamin praktyczny,
-  liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób na 1 grupę szkoleniową,
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat. 

Wykaz niezbędnych dokumentów:
1. Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgoszeniowy_KIN.pdf
2. Świadectwo ukończenia min. szkoły średniej lub dokument potwierdzający wykształcenie wyższe ( xerokopia + oryginał do wglądu)
3. Oświadczenie o stanie zdrowia
4. Dowód wpłaty zaliczki w wys. 500 zł, bądź całej kwoty  (nr konta: Bank Zachodni WBK o/Biała Podlaska

    r-ek nr 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA).
5. Fotografia do legitymacji 3,5x4, cm x 2 szt.

 

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 335R, bądź listownie na adres:

AKADEMICKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 99 60, 83 344 99 53

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

478241POTRAFIĘ SIĘ OBRONIĆ!

KURS SAMOOBRONY
Z CERTYFIKATEM

Więcej…

W szczególności szkolenie zakłada realizację celów, takich jak:

- zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy;

- zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas nagłego zatrzymania krążenia (NZK) z wykorzystaniem AED;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

- kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach.

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych (6 x 45 min). Ponad połowa to zajęcia praktyczne.


W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa wiedzę dotyczącą:

- obowiązku niesienie pomocy oraz konsekwencji jej zaniechania;

- zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia;

- przyczyn występowania NZK;

- budowy AED, oraz zasad przyklejania elektrod na klatce piersiowej;

-sytuacji szczególnych w których należy zastosować zmodyfikowany algorytm postępowania podczas RKO.


W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa umiejętności:

- używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego);

- oceny zagrożeń dla siebie, osoby poszkodowanej oraz osób trzecich;

- wezwania pomocy służb ratowniczych;

- identyfikowania oznak nagłego zatrzymania krążenia;

- oceny stanu osoby poszkodowanej (ocena przytomności i oddechu);

- ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej;

- rozpoznawania znaków i symboli informujących o miejscu znajdowania się AED;

- bezpiecznego obsługiwania urządzenia AED, właściwego umieszczania elektrod na klatce piersiowej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka i niemowlęcia;

- rozróżniania sytuacji szczególnych, w których podejmuje RKO w sposób odmienny od standardowego.

 

Po ukończeniu szkolenia oraz zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED.

Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgoszeniowy_KPP.pdf

TERMIN KURSU ZOSTANIE PODANY PO ZEBRANIU GRUPY

Po ukończeniu kursu oraz zdanym egzaminie  część teoretyczna test i praktyczna,
uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje: ACEU p. 335R, tel. 83 344 99 60, 83 344 99 53, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.