KJR

 

Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka rosyjskiego, poznać alfabet, podstawowe zasady pisowni i gramatyki, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi. Nacisk podczas kursu kładziony jest na spójne rozwijanie takich kompetencji językowych, jak mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. 

Efekty po ukończeniu kursu:

Uczestnik kursu posiada wiedzę w zakresie podstaw systemu fonetycznego języka rosyjskiego, potrafi operować podstawowym słownictwem z użyciem podstawowych struktur gramatycznych w zakresie najważniejszych tematów życia codziennego. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące podstawowych aspektów i sytuacji życia codziennego. Rozumie krótkie wypowiedzi, pytania, polecenia. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty z życia codziennego, np. ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze. Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju. 

 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie gdziny 45 min)

wtorek, od godziny 17:00 do godziny 18:30

piątek, od godziny 17:00 do godziny 18:30

 

Cena kursu: 1200 zł. (20 zł godzina) (możliwość rozłożenia na raty)

Koordynator kursu / prowadzący: dr Wanda Kubiak 

Nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 


KURS ONLINE

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS