zp
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
ZDROWIE PUBLICZNE
studia stacjonarne
uzupełniające magisterskie (II stopnia)


Specjalności:

• edukator i manager w ochronie zdrowia
• medycyna ratunkowa z elementami zarządzania kryzysowego


info1

Charakterystyka kierunku:

  Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne uzyskuje tytuł magistra i powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie różnorodnych funkcji związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, zajmujące się opieką społeczno - medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno - epidemiologicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa. W szczególności powinien wykazywać się znajomością w zakresie problemów zdrowotnych, systemów opieki zdrowotnej, nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych, umiejętności wykorzystania systemów informatycznych (przede wszystkim Internetu) do nadzoru epidemiologicznego, a także wykazać się znajomością pracy w służbach sanitarno - epidemiologicznych.
Specjalność: edukator i manager w ochronie zdrowia  

Specjalność pozwalająca zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej i zarządzania w ochronie zdrowia. W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, obowiązującymi przepisami prawnymi zakładów opieki zdrowotnej, nowoczesnymi metodami zarządzania, oceną jakości w placówkach ochrony zdrowia, metodyką budowy biznesplanu dla ZOZ - u oraz zasadami kreowania pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia. Dodatkowo studenci posiądą wiedzę z zakresu głównych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, promocji zdrowia, profilaktyki, poznają metody edukacji zdrowotnej oraz opanują techniki prowadzące do zmiany zachowań zdrowotnych. Student posiądzie umiejętność prowadzenia edukacji zdrowotnej w różnych grupach ludności, tworzenia programów zdrowotnych oraz stosowania technologii informatycznych w ochronie zdrowia.

Absolwent tej specjalności ma możliwość zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, na szczeblach kadry zarządzającej i jako edukator zdrowia, administracji rządowej, w sektorze edukacyjnym, nadzorze sanitarno – epidemiologicznym, mediach (promocja zdrowia, edukacja zdrowotna).


Specjalność: medycyna ratunkowa z elementami zarządzania kryzysowego

Absolwent zna zasady działań interwencyjnych wobec jednostek raz grup społecznych oraz systemach ratownictwa medycznego i zintegrowanych systemach zarządzania kryzysowego wobec jednostek.

Absolwent tej specjalności może ubiegać się o zatrudnienie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratownictwa, Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego.


Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne podjąć mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, bez wyrównywania jakichkolwiek różnic programowych.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne 
od kwietnia document.write(new Date().getFullYear()); r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
poniedziałek, 28 lutego 2011 07:51 Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2019 08:42 Wpisany przez Marek Kowalczyk