zp
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
ZDROWIE PUBLICZNE
studia stacjonarne i niestacjonarne
uzupełniające magisterskie (II stopnia)


Specjalności:

• manager w ochronie zdrowia
• edukator zdrowia
• medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe 


Charakterystyka kierunku:

  Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne uzyskuje tytuł magistra i powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie różnorodnych funkcji związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, zajmujące się opieką społeczno - medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno - epidemiologicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa. W szczególności powinien wykazywać się znajomością w zakresie problemów zdrowotnych, systemów opieki zdrowotnej, nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych, umiejętności wykorzystania systemów informatycznych (przede wszystkim Internetu) do nadzoru epidemiologicznego, a także wykazać się znajomością pracy w służbach sanitarno - epidemiologicznych.Specjalność: manager w ochronie zdrowia

Studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne - specjalność manager w ochronie zdrowia oferują specjalistyczną wiedzę menadżerską i pozwalają na doskonalenie umiejętności koniecznych do zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami opieki zdrowotnej.
W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, obowiązującymi regułami prawnymi zakładów opieki zdrowotnej, nowoczesnymi metodami zarządzania, oceną jakości w placówkach ochrony zdrowia, metodyką budowy biznesplanu dla zakładu opieki zdrowotnej oraz zasadami kreowania pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę związaną ze sposobami rozwiązania problemów organizacyjnych, planowaniem strategii rozwojowych placówek, podejmowaniem decyzji i skutecznym kierowaniem zespołem pracowników. Po ukończeniu tej specjalności absolwent ma możliwość zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, przychodniach i szpitalach na szczeblach kadry zarządzającej.

 

Specjalność: edukator zdrowia

Specjalność edukator zdrowia na kierunku zdrowie publiczne studia II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa i przyczyn ich powstawania, promocji zdrowia i profilaktyki, metod edukacji zdrowotnej oraz technik prowadzących do zmiany zachowań zdrowotnych. Student zdobędzie umiejętność prowadzenia edukacji zdrowotnej w różnych grupach ludności, opracowywania, wdrażania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz współdziałania w procesie terapeutycznym, prowadzenia programów zdrowotnych i stosowania podstawowych technologii informatycznych w ochronie zdrowia. W programie studiów uwzględnia się edukację zdrowotną i pedagogikę zdrowia, dydaktykę, socjologię zdrowia i medycyny, podstawy prawa, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, globalne problemy zdrowia, politykę społeczną i zdrowotną, epidemiologię, psychologię (zdrowia, wartości i uzależnień), gerontologię, metodykę zachowań asertywnych, komunikacji i radzenia sobie ze stresem, trening zdrowotny, metodykę aktywności fizycznej w zdrowiu i w chorobie. Absolwent specjalności edukator zdrowia ma możliwość zatrudnienia w podstawowej opiece zdrowia, szkołach, przedszkolach, szpitalach, kuratoriach, Ministerstwie Zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.


Specjalność: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
- NOWOŚĆ!

Absolwent zna zasady działań interwencyjnych wobec jednostek raz grup społecznych oraz systemach ratownictwa medycznego i zintegrowanych systemach zarządzania kryzysowego wobec jednostek. Absolwent tej specjalności może ubiegać się o zatrudnienie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratownictwa, Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego.


Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne podjąć mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, bez wyrównywania jakichkolwiek różnic programowych.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3 kwietnia 2017 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
poniedziałek, 28 lutego 2011 07:51 Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 11:13 Wpisany przez Marek Kowalczyk