* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

ekoinf-k
Wydział Nauk Technicznych
EKOINFORMATYKA 
rodzaj: studia drugiego stopnia
tryb: stacjonarny, niestacjonarny 
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 4 semestry
uzyskany tytuł: magister inżynier

 

Opis kierunku

Studia na kierunku EkoInformatyka trwają 2 lata (4 semestry). Są to studia interdyscyplinarne, w Unii Europejskiej prowadzone na trzech uczelniach. Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Studia przygotowują specjalistów do pracy w różnych sektorach gospodarki i administracji. W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. Studenci mają dostęp do literatury naukowej i branżowej, do specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej.

Studenci będą mogli uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, wizytach studyjnych i szkoleniach branżowych. Poznają nowoczesne narzędzia informatyczne oraz nabędą umiejętności wykorzystania programów graficznych i obliczeniowych, łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznymi potrzebami współczesnego rynku pracy.

Absolwenci kierunku EkoInformatyka wzmocnią kadrę menedżerów i specjalistów w przedsiębiorstwach zajmujących się: zagadnieniami informatycznymi, działalnością produkcyjną, wytwórczą, handlową lub usługową, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych systemów informatycznych w budownictwie.


Tematyka studiów

Na studiach główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych. Ponad 70% zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, w tym praktyki zawodowe (w wymiarze 3 miesięcy).

W ramach innowacyjnego procesu kształcenia, studenci rozwiną się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki i inżynierii środowiska. W toku studiów będą realizowali własne projekty nowoczesnych rozwiązań w zakresie tworzenia, obsługi i administrowania systemami informatycznymi, a także związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii, niezbędnymi do funkcjonowania na rynku IT i OZE. Dokonają przeglądu i oceny istniejących technologii oraz zaplanują nowe systemy, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej.


Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku EkoInformatyka znajdą zatrudnienie:

  • w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, odnawialnych źródeł energii oraz obiektów infrastrukturalnych,
  • w biurach projektowych i firmach wykonawczych, realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów odnawialnych źródeł energii, w zakresie instalacyjno-inżynieryjnym,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w szczególności prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania,
  • w instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą,
  • we własnych firmach projektowo-wykonawczych, w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w tym opracowywania planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne,
  • w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
środa, 06 kwietnia 2022 00:00 Poprawiony: środa, 06 kwietnia 2022 08:44 Wpisany przez Marek Kowalczyk