eko-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
EKONOMIA
rodzaj: studia drugiego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Specjalności*:

• ekonomia menedżerska
• finanse i rynki finansowe

* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób

 

Charakterystyka kierunku

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Absolwenci kierunku Ekonomia mogą w szczególności podjąć pracę w instytucjach UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:

 • pierwszy stopień licencjacki, trwające 3 lata (6 semestrów)
 • drugi stopień magisterski, trwające 2 lata (4 semestry)

 

Studiując na kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia, zdobywasz rozszerzoną wiedzę w zakresie:

 • teorii mikroekonomicznej i makroekonomicznej,
 • finansów, bankowości, rachunkowości,
 • metod ilościowych niezbędnych w analizach mikro- i makroekonomicznych.

Ponadto absolwent kierunku ekonomia będzie posiadać podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i ekonomicznej oraz wykształcić umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze samokształcenie w dziedzinie szeroko rozumianej sfery ekonomii. Istotą tak zaprojektowanej sylwetki absolwenta jest to, aby absolwent ekonomii jednocześnie był kompetentny zawodowo w wybranej przez siebie dziedzinie oraz posiadał niezbędną ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii.

Istotnym elementem kształcenia jest nauka języków obcych w stopniu umożliwiającym ich swobodne używanie w pracy zawodowej. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zagadnień ekonomicznych.

W ramach studiów II stopnia studenci uzyskują kierunkowe podstawy - zależnie od własnego wyboru - w ramach następujących specjalności kształcenia:

 

Specjalność: „ekonomia menedżerska”

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w departamentach analitycznych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i gospodarczych oraz centrach decyzyjnych szczebla regionalnego i lokalnego, a także w firmach konsultingowych. Absolwent zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu metod i instrumentów analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych narzędzi analitycznych opartych o ekonometrię i informatykę. Po zakończeniu studiów studenci tej specjalności będą posiadali solidne podstawy z zakresu: zarządzania, rachunkowości, finansów, informatyki i prawa gospodarczego. Zostaną oni przygotowani do przeprowadzania analiz ekonomicznych i sporządzania na ich podstawie raportów, prognoz i ekspertyz gospodarczych. Nasi absolwenci będą mogli także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek stając się aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego.

 

Specjalność: „finanse i rynki finansowe”

Specjalność powstała by kształcić ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której poważną rolę odgrywa sektor publiczny. Celem studiów jest dostarczenie studentom gruntownej wiedzy o roli, istocie i specyfice administracji i finansów sektora publicznego. Program realizowany w trakcie specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, zasadach rachunkowości budżetowej, audycie wewnętrznym, zamówieniach publicznych i gospodarowaniu zasobami pracy w sektorze publicznym. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego. Absolwent staje się specjalistą w zakresie gospodarki publicznej. Posiada umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji z zakresu gospodarki publicznej. Absolwenci są przygotowani do codziennego poruszania się w labiryncie przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów publicznych, ich finansowania oraz realizacji zamówień publicznych.

 

Absolwent kierunku ekonomia

 • potrafi przeprowadzić analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, ­
 • analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych, ­
 • samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną organizacji, podejmuje działania z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbiera i opracowuje materiały potrzebne do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji, ­
 • analizuje i ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, ­
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, ­
 • formułuje i analizuje problemy ekonomiczne, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym, ­
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu ekonomii, potrafi je analizować i interpretować,
 • posiada umiejętności warsztatowe takie, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą, ­
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się kulturą i otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Istotne jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, ale także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia podjąć mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, bez wyrównywania jakichkolwiek różnic programowych.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
piątek, 17 czerwca 2011 06:59 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk