fa-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
KIERUNEK
FILOLOGIA ANGIELSKA
SPECJALNOŚĆ
NAUCZYCIELSKA
uzupełniające studia stacjonarne 
magisterskie
(drugiego stopnia)

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) - CHARAKTERYSTYKA

Od roku akademickiego 2019/2020 oferujemy studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska. Zapraszamy zarówno tegorocznych absolwentów studiów licencjackich, jak i osoby, które ukończyły studia w ubiegłych latach, zwłaszcza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i przedszkolach. Uzyskanie tytułu magistra umożliwi im zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek systemu oświaty.

Filologia angielska oferuje zajęcia dydaktyczne łączące teorię z praktyką, które kładą nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Wiedza zdobywana na kierunku prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych oraz postaw osobowych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej. Studenci nabywają kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego oraz doświadczenie praktyczne w ramach praktyki kierunkowej, praktyki specjalistycznej oraz praktyk specjalnościowych.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób już pracujących, oferując możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych w ramach programu Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). Studiowanie w ramach elastycznego programu IOS jest bezpłatne oraz umożliwia pogodzenie pracy zawodowej z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji niedaleko miejsca pracy i zamieszkania.

Plan studiów obejmuje kształcenie w ramach następujących grup przedmiotowych:

  • nauki kształcenia ogólnego: Lektorat z języka obcego, Psychologia, Pedagogika, Technologia informacyjna, Kultura języka z elementami treningu interpersonalnego, Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego, Ochrona własności intelektualnej;
  • nauki podstawowe: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (Sprawności zintegrowane, Konwersatorium tematyczne/Słuchanie i mówienie, Pisanie akademickie/Czytanie i pisanie, Warsztaty gramatyczno-leksykalne z elementami translatoryki, Języki specjalistyczne); 
  • nauki kierunkowe: Wstęp do językoznawstwa współczesnego, Komunikacja językowa w świecie wiedzy i informacji, Psychologiczne aspekty uczenia się języka obcego, Literatura współczesna anglojęzycznego obszaru kulturowego, Odzwierciedlenie epoki w dziele literackim/Historyczne aspekty literatury pięknej, Praktyka kierunkowa;
  • przedmioty specjalnościowe: Psychologiczne aspekty pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej, Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej, Praktyka specjalistyczna, Dydaktyka języka angielskiego, Nowoczesne technologie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Praktyka specjalnościowa 1 i 2.

 

Oferujemy również następujące grupy przedmiotów wybieralnych w ramach specjalizacji:

  • z zakresu glottodydaktyki: Tekst literacki w dydaktyce języka obcego, Podstawy zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego, Uczenie się przez całe życie, Autonomia i trening strategii, Wybrane problemy współczesnej glottodydaktyki, Metodologia badań glottodydaktycznych, Seminarium magisterskie;
  • z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa: Literatura autobiograficzna, Przekład tekstów kultury, Kultura i historia USA w muzyce i filmie, Wybrane zagadnienia kultury współczesnej, Metodologia badań literacko-kulturoznawczych, Seminarium magisterskie.

 

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Od niedawna Zakład Neofilologii dysponuje dwoma cyfrowymi laboratoriami językowymi wyposażonymi w tablice interaktywne oraz systemy audiowizualne, umożliwiające wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego. Przedmioty praktycznej nauki języka angielskiego z elementami translatoryki gwarantują opanowanie języka na poziomie zaawansowanym jako narzędzia poznawania świata, kultury oraz ludzi. Ponadto, bezprzewodowy internet, dostęp do światowych baz danych na terenie PSW oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim czy usługi uczelnianego Telecentrum oferują studentom możliwości samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach życia.

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Erasmus+ Mobilność z krajami Programu (KA107) oraz Erasmus+ Mobilność z krajami Partnerskimi (KA103), które zapewniają studentom możliwość realizacji pobytu rocznego lub semestralnego w celu studiowania, a także odbycia stażu zagranicznego i zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach poza Unią.

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz Zakładu Neofilologii. Studenci poszerzają swoje zainteresowania naukowo-badawcze, organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorąc udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zgłębiają wiedzę na temat krajów anglosaskich. Dodatkowo Koło daje możliwość współtworzenia i przeprowadzenia lekcji pokazowych oraz konkursów językowych i kulturowych z udziałem lokalnej społeczności szkolnej (http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wydzia-nauk-o-zdrowiu-i-nauk-spoecznych-kn/katedra-nauk-humanistycznych-i-spoecznych-kn/kolo-naukowe-anglistow ).

Absolwenci studiów drugiego stopnia Filologii angielskiej posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Ponadto mają szansę zatrudnienia w urzędach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, w sektorach turystyki, bankowości oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
poniedziałek, 11 lutego 2019 00:00 Poprawiony: czwartek, 17 września 2020 08:34 Wpisany przez Marek Kowalczyk