rol2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

KIERUNEK
ROLNICTWO
studia stacjonarne,
inżynierskie (I stopnia)

Specjalności:

• behawiorystyka zwierząt NOWOŚĆ!
• inżynieria produkcji żywności NOWOŚĆ!
• projektowanie terenów zielonych
• rolnictwo ekologiczne
• fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej 

info1


Studia inżynierskie na kierunku rolnictwo trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Od kandydatów zamierzających się ubiegać się o przyjęcie na kierunek rolnictwo oczekuje się dobrego opanowania programu szkoły średniej, z naciskiem na przedmioty przyrodnicze.

Absolwent kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenie gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w administracji rolnej (rządowej i samorządowej), w usługach i doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolniczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Organizacja studiów

Studentów obowiązuje grupa przedmiotów podstawowych, do których należą: chemia, statystyka matematyczna, informatyka, botanika rolnicza, biochemia, agrometeorologia, pracownia komputerowa, gleboznawstwo, fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska, genetyka, mikrobiologia, grafika inżynierska, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ekofilozofia, ekonomia, pedagogika z elementami psychologii, technologia informacyjna. Pozostałe grupy przedmiotów to przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne, które są różnicowane w zależności od wymogów programowych specjalności.

Specjalność: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT - NOWOŚĆ!

Obecnie behawiorystyka zwierząt staje się dyscypliną wiedzy, która wzbudza coraz większe zainteresowanie, jednak ciągle brakuje specjalistów z zakresu tej dziedziny. Coraz większą uwagę przywiązuje się do zachowań zwierząt, poznania ich potrzeb, jak również zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania. Proponowana specjalność ma na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat zachowań i potrzeb zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt użytkowych i gospodarskich. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas kształcenia na specjalności Behawiorystyka zwierząt pozwolą przyszłym hodowcom zwierząt na lepsze zrozumienie relacji zachodzących między człowiekiem i zwierzęciem, poznanie potrzeb behawioralnych zwierząt  oraz zapewnienie lepszych warunków bytowania (dobrostanu zwierząt). Zdobyta wiedza i umiejętności będą użyteczne w wielu zawodach związanych z użytkowaniem zwierząt. Planowane przedmioty specjalnościowe to m.in.: podstawy psychologii zwierząt, mechanizmy zachowania się wybranych grup zwierząt, wybrane zagadnienia zooterapii, relacje człowiek – zwierzę. Proces uczenia się.

 
Specjalność: INŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - NOWOŚĆ!

Zagadnienia związane z produkcją żywności są stale aktualne i obecne w naszym życiu. Specjalność ta ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy na temat: zasad produkcji żywności z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zasad jej przechowywania oraz projektowania nowych wyrobów, a także zapoznanie z ekonomiką przedsiębiorstw żywnościowych i podstawami marketingu. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjno-przetwórczych, w przemyśle rolno-spożywczym, w firmach zajmujących się jakością żywności i wprowadzaniem  jej na rynek. Przedmioty specjalnościowe to m.in. podstawy żywienia człowieka, projektowanie nowych wyrobów, higiena i toksykologia żywności, analiza sensoryczna i instrumentalna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.


Specjalność: PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

Plan i program studiów gwarantuje przygotowanie specjalistycznej kadry dla utrzymania rewaloryzacji istniejących terenów zieleni oraz budowy i rozwoju nowych. Niektóre przedmioty, ze względu na charakter interdyscyplinarny, będą realizowane z udziałem specjalistów architektury i urbanistyki. Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalistyczne to: projektowanie terenów zielonych, drzewa i krzewy ozdobne, kształtowanie i ochrona krajobrazu, rośliny ozdobne, ekonomia ogrodnictwa, urządzanie terenów zieleni. Grupę przedmiotów do wyboru obejmują: nasiennictwo i szkółkarstwo, zbiorowisko trawiaste, ochrona roślin w terenach zieleni, rośliny rabatowe, dekoracje okolicznościowe terenów utwardzonych, projektowanie zieleni.

Specjalność: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Absolwenci tej specjalności wiedzę z zakresu klasycznej produkcji rolniczej poszerzą o zagadnienia związane z: proekologicznymi technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, biologicznymi metodami ochrony roślin, ekologicznymi aspektami mechanizacji produkcji roślinnej, oceną jakości i certyfikacją produktów ekologicznych, a także architekturą terenów zielonych, ekoenergią oraz gospodarką odpadami i ściekami i ochroną przyrody.


Specjalność: FUNDUSZE STRUKTURALNE I PROGRAMY OPERACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ  

W ramach specjalności fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej oferujemy program nauczania, który pozwoli na zdobycie wyspecjalizowanych narzędzi wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z aplikacją do Funduszy Strukturalnych i Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. Dzięki nowoczesnym formom nauczania (prezentacje multimedialne, warsztaty, projekty zespołowe i indywidualne) oraz przedmiotom specjalnościowym (m.in.: programy operacyjne Unii Europejskiej, biznesplan w projektach unijnych, merytoryczne przygotowanie projektów unijnych, warsztaty praktycznego przygotowania projektów unijnych) zostać Specjalistą w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych i aplikowania o środki unijne w ramach orogramów operacyjnych! Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności w zakresie pisania projektów i efektywnego ubiegania się o środki europejskie! Natomiast nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, p. 266R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od kwietnia r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
  sobota, 14 sierpnia 2010 21:39 Poprawiony: poniedziałek, 10 czerwca 2019 08:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk