rol2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

KIERUNEK
ROLNICTWO
studia stacjonarne i niestacjonarne,
inżynierskie (I stopnia)

Specjalności:

projektowanie terenów zielonych
rolnictwo ekologiczne
fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej NOWOŚĆ!

 
Studia inżynierskie na kierunku rolnictwo trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Od kandydatów zamierzających się ubiegać się o przyjęcie na kierunek rolnictwo oczekuje się dobrego opanowania programu szkoły średniej, z naciskiem na przedmioty przyrodnicze.

Absolwent kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenie gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w administracji rolnej (rządowej i samorządowej), w usługach i doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolniczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Organizacja studiów


Studentów obowiązuje grupa przedmiotów podstawowych, do których należą: chemia, statystyka matematyczna, informatyka, botanika rolnicza, biochemia, agrometeorologia, pracownia komputerowa, gleboznawstwo, fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska, genetyka, mikrobiologia, grafika inżynierska, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ekofilozofia, ekonomia, pedagogika z elementami psychologii, technologia informacyjna. Pozostałe grupy przedmiotów to przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne, które są różnicowane w zależności od wymogów programowych specjalności.


Specjalność: PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

Plan i program studiów gwarantuje przygotowanie specjalistycznej kadry dla utrzymania rewaloryzacji istniejących terenów zieleni oraz budowy i rozwoju nowych. Niektóre przedmioty, ze względu na charakter interdyscyplinarny, będą realizowane z udziałem specjalistów architektury i urbanistyki. Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalistyczne to: projektowanie terenów zielonych, drzewa i krzewy ozdobne, kształtowanie i ochrona krajobrazu, rośliny ozdobne, ekonomia ogrodnictwa, urządzanie terenów zieleni. Grupę przedmiotów do wyboru obejmują: nasiennictwo i szkółkarstwo, zbiorowisko trawiaste, ochrona roślin w terenach zieleni, rośliny rabatowe, dekoracje okolicznościowe terenów utwardzonych, projektowanie zieleni.

 

Specjalność: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Absolwenci tej specjalności wiedzę z zakresu klasycznej produkcji rolniczej poszerzą o zagadnienia związane z: proekologicznymi technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, biologicznymi metodami ochrony roślin, ekologicznymi aspektami mechanizacji produkcji roślinnej, oceną jakości i certyfikacją produktów ekologicznych, a także architekturą terenów zielonych, ekoenergią oraz gospodarką odpadami i ściekami i ochroną przyrody.


Specjalność: FUNDUSZE STRUKTURALNE I PROGRAMY OPERACYJNE UNII EUROPEJSKIEJNOWOŚĆ!

W ramach specjalności fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej oferujemy program nauczania, który pozwoli na zdobycie wyspecjalizowanych narzędzi wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z aplikacją do Funduszy Strukturalnych i Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. Dzięki nowoczesnym formom nauczania (prezentacje multimedialne, warsztaty, projekty zespołowe i indywidualne) oraz przedmiotom specjalnościowym (m.in.: programy operacyjne Unii Europejskiej, biznesplan w projektach unijnych, merytoryczne przygotowanie projektów unijnych, warsztaty praktycznego przygotowania projektów unijnych) zostać Specjalistą w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych i aplikowania o środki unijne w ramach orogramów operacyjnych! Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności w zakresie pisania projektów i efektywnego ubiegania się o środki europejskie! Natomiast nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.
rol2015_1

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, p. 266R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3 kwietnia 2017 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:39 Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 11:13 Wpisany przez Marek Kowalczyk