bud-k-1
Wydział Nauk Technicznych
BUDOWNICTWO
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny, niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności*:

• budownictwo ogólne
• odnawialne źródła energii w budownictwie

specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób


Opis kierunku

Studia na kierunku Budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Dyscypliną wiodącą jest inżynieria lądowa i transport.

Studia przygotowują specjalistów do pracy w różnych sektorach budownictwa. W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. Studenci mają dostęp do literatury naukowej i branżowej, do specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej. Absolwent studiów po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgowa komisją egzaminacyjną Izby Inżynierów Budownictwa może ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych.

Oferujemy naszym studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, wizytach studyjnych i szkoleniach branżowych, poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zastosowań w budownictwie oraz nabycie umiejętności wykorzystania programów graficznych i obliczeniowych, łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznymi potrzebami współczesnego budownictwa.

 

Specjalności 

  • budownictwo ogólne – przygotowuje specjalistów z zakresu ogólnie rozumianego budownictwa, m.in. projektowania i kosztorysowania. Przykładowe zajęcia: dokumentacja budowlana, prawo budowlane, eksploatacja i remonty budynków, prefabrykacja elementów żelbetowych i sprężonych, trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych, podstawy budownictwa przemysłowego
  • Odnawialne źródła energii w budownictwie – w ramach specjalności student ma możliwość uzyskania wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Wiedza poszerzona jest o zagadnienia obejmujące certyfikację energetyczną oraz niekonwencjonalne źródła energii wraz z energooszczędnymi instalacjami. Przykładowe zajęcia: odnawialne źródła energii, energooszczędne systemy grzewcze, certyfikacja energetyczna budynków, termomodernizacja budynków, finansowanie i prawne podstawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

Tematyka studiów

Studenci budownictwa na początkowym etapie kształcenia obok przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka i chemia, mają zajęcia z geologii, hydrologii, geometrii wykreślnej, mechaniki teoretycznej, hydrauliki, rysunku technicznego i CAD-a, geodezji, materiałów budowlanych i technologii betonu, poznają metody obliczeniowe. Na wyższych semestrach kształcenie obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych, jak np. budownictwo ogólne, instalacje budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, fizyka budowli, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, podstawy konstrukcji metalowych, drewnianych i murowych, technologia robót budowlanych, budownictwo energooszczędne i pasywne, ekonomika budownictwa czy organizacja robót budowlanych.

W toku studiów istnieje możliwość dopasowania ścieżki kształcenia do własnych zainteresowań studenta poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych oraz pakietu zajęć specjalnościowych, związanych ze ścieżką dyplomowania. Na obu specjalnościach główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych. Łącznie ponad 70% ogółu zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, w tym praktyki zawodowe (w wymiarze 6 miesięcy).

Wskazane w planie studiów zajęcia/formy zajęć mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby umożliwić studentom kontunuowanie kształcenia w zakresie budownictwa na studiach drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Budownictwo posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków; posiada podstawowe umiejętności projektowania i realizacji/nadzoru budowlanego obiektów budowlanych i inżynierskich.

 

Możliwości zatrudnienia

  • praca przy budowie i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
  • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach konstrukcyjno-projektowych
  • praca w przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu
  • praca w gminach wiejskich, urzędach miejskich, powiatowych i wojewódzkich – na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej

 

Budownictwo_-_strona_2022

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:33 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:37 Wpisany przez Marek Kowalczyk